Przykładowa lista płac dla pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca – ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek

Rozliczenie wynagrodzenia za część miesiąca - przykładowa lista płac dla niskiej kwoty

Pracownik został zatrudniony z wynagrodzeniem w kwocie 3500 zł miesięcznie. Kwota ta należy się oczywiście pod warunkiem, że pracownik przepracuje cały miesiąc. Może się jednak zdarzyć sytuacja, w której pracownik zostaje zatrudniony w trakcie miesiąca czy pod koniec miesiąca, a nie z początkiem miesiąca. A skoro tak, to jego wynagrodzenie za pierwszy niepełny miesiąc pracy będzie odpowiednio niższe. Może ono być na tyle niewysokie, że naliczenie wynagrodzenia od brutto do netto – rozliczenie listy płac, będzie nieco nietypowe – wyliczona zaliczka na podatek dochodowy może być niższa niż składa na ubezpieczenie zdrowotne, a w takiej sytuacji składkę zdrowotną ogranicza się do wysokości zaliczki.

Składka zdrowotna, która w całości wynosi 9% podstawy, jest podzielona na dwie części – 1,25% finansowane bezpośrednio z wynagrodzenia pracownika i 7,75% finansowane z wyliczonego podatku. Ta część 7,75% podstawy składki zdrowotnej pomniejsza podatek dochodowy. W praktyce może być tak, że wyliczona zaliczka na podatek dochodowy będzie wyższa od całej składki zdrowotnej (9% podstawy) oraz części pomniejszającej podatek (7,75% podstawy), niższa niż cała składka zdrowotna, ale wyższa niż część pomniejszająca podatek dochodowy oraz niższa niż zarówno cała składka zdrowotna, jak i część składki zdrowotnej pomniejszająca podatek dochodowy.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.

Rozliczymy dwie takie przykładowe listy płac – jedną tradycyjną, a drugą z ograniczaniem składki zdrowotnej do wysokości zaliczki.

Przykładowa lista płac dla pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca

Jeśli pracownik zostaje zatrudniony w trakcie miesiąca, to tym samym nie przepracuje całego należnego wymiaru w tym miesiącu. Należy zatem ustalić najpierw wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w kwocie brutto, a następnie naliczyć od tego kwotę netto. Naliczając kwotę netto należy pamiętać o ograniczeniu składki zdrowotnej do wysokości podatku (jeśli jest wyższa) oraz uwzględnieniu ulgi podatkowej Zerowy PIT dla młodych, jeśli wypłata wynagrodzenia ma miejsce przed dniem ukończenia przez pracownika 26 roku życia.

Sposób liczenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, jeśli pracownik został zatrudniony w trakcie miesiąca, reguluje §12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

Stosownie do powołanego przepisu w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia – miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Jednocześnie ust. 2 powołanego §12 rozporządzenia wskazuje, iż sposób ten stosuje się także w przypadku obliczania wynagrodzenia pracownika, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca. A skoro pracownik został zatrudniony w trakcie miesiąca, to okres pozostawania w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca.

Jak to wygląda w praktyce? Pokażmy na konkretnym przykładzie. Przykładowa lista płac dla wynagrodzenia za niepełny miesiąc

Wyliczenie wynagrodzenia za część miesiąca i przykładowa lista płac

Pracownik został zatrudniony z dniem 13 lipca 2020 roku, na pełnym etacie, z wynagrodzeniem w kwocie 3600 zł brutto. W licu 2020 są 23 dni robocze do przepracowania, czyli 23 * 8 = 184 godziny. Ponieważ pracownik został zatrudniony od 13 lipca, to ominęło go w lipcu 2020 8 dni roboczych, czyli 64 godziny.

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca dla pracownika, zatrudnionego w trakcie miesiąca wyniesie zatem:

3600 zł – 3600 zł / 184 godziny do przepracowania w lipcu * 64 godziny niedopracowane = 2347,83 zł

Naliczmy teraz z tego listę płac. Lista płac, czyli rozliczenie wynagrodzenia od brutto do netto oraz naliczenie składek ZUS i podatku wygląda następująco (zakładamy, że pracownik ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu 250 zł oraz przysługuje mu ulga podatkowa 43,76 zł).

Wynagrodzenie brutto: 2347,83 zł

Podstawa składek społecznych: 2347,83 zł

Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 2347,83 zł = 229,15 zł

Ubezpieczenie rentowe: 1,5% z 2347,83 zł = 35,22 zł

Ubezpieczenie chorobowe: 2,45% z 2347,83 zł = 57,52 zł

W sumie ZUS pracownika: 229,15 + 35,22 + 57,52 zł = 321,89 zł

Podstawa składki zdrowotnej: 2347,83 – 321,89 = 2025,94 zł

Koszt uzyskania przychodu: 250 zł

Podstawa podatku: 2025,94 zł – 250 zł = po zaokrągleniu 1776 zł

Podatek: 17% z 1776 zł = 301,92

Ulga podatkowa: 43,76 zł

Zaliczka na podatek: 301,92 zł – 43,76 zł = 258,16 zł

Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 2025,94 zł = 182,33 zł

Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% z 2025,94 zł = 157,01 zł

Podatek do urzędu skarbowego: 258,16 zł – 157,01 zł = po zaokrągleniu 101 zł

Netto do wypłaty: 2347,83 – 321,89 – 182,33 – 101 = 1742,60 zł

Teraz inna przykładowa lista płac. Załóżmy, że pracownik został zatrudniony w dniu 28 lipca 2020. Z tych 23 dni do przepracowania nie przepracował zatem 19, czyli 19*8 = 152 godzin.

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca: 3600 zł – 3600 zł / 184 godziny do przepracowania * 152 godziny niedopracowane = 626,09 zł. Naliczamy listę płac:

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca: 626,09 zł

Podstawa składek społecznych: 626,09 zł

Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 626,90 = 60,97 zł

Ubezpieczenie rentowe: 1,5% z 626,09 zł = 9,39 zł

Ubezpieczenie chorobowe: 2,45% z 626,09 zł = 15,34 zł

ZUS pracownika w sumie: 60,97 + 9,39 + 15,34 = 85,52 zł

Podstawa składki zdrowotnej: 626,09 – 85,52 = 540,57

Kosz uzyskania przychodu: 250 zł

Podstawa podatku: 540,57 – 250 zł = po zaokrągleniu 291 zł

Podatek: 17% z 291 zł = 49,47 zł

Ulga podatkowa: 43,76 zł

Zaliczka na podatek: 49,47 – 43,76 zł = 5,71 zł

Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 540,57 = 48,65 zł

Ubezpieczenie zdrowotne odliczalne: 7,75% z 540,57 zł = 41,89 zł

No i teraz okazuje się, że składka zdrowotna 9% podstawy i składka 7,75% podstawy są wyższe niż wyliczona zaliczka na podatek, a więc musimy je obniżyć do wysokości zaliczki.

Ubezpieczenie zdrowotne 9%: 5,71 zł

Ubezpieczenie zdrowotne odliczalne 7,75%: 5,71 zł

Podatek do urzędu skarbowego: 5,71 zł – 5,71 zł = 0 zł

Netto do wypłaty: 626,09 zł – 85,52 zł (składki społeczne) – 5,71 zł (składka zdrowotna ograniczona do wysokości zaliczki) – 0 (podatek jest zerowy, bo zaliczka minus te 7,75% podstawy składki daje 0) = 534,86 zł

Tak wygląda przykładowa lista płac z ograniczaniem składki zdrowotnej do wysokości podatku – czyli np. w przypadku zatrudnienia na niepełnym etacie albo przepracowaniu w trakcie miesiąca kilku dni roboczych.

Jak widzisz, wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca, liczone od brutto do netto to nie jest specjalnie skomplikowana sprawa. Należy jedynie pamiętać o tym ograniczeniu składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek.

O samym zatrudnieniu pracownika więcej tutaj: Zatrudnienie pracownika krok po kroku

0Komentarzy o "Przykładowa lista płac dla pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca – ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek"

Zostaw wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone dla SPD SZKOLENIA - praktyczne kursy online z zaświadczeniem MEN