Regulamin

korzystania z usług serwisu spdszkolenia.pl

§1.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług i zasobów, udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet w oparciu o Serwis - platformę szkoleniową, dostępną pod adresem spdszkolenia.pl (Serwis).
 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania ze wszelkich zasobów Serwisu.

§2.

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Usługodawca - właściciel i administrator Serwisu spdszkolenia.pl - NIEPUBLICZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO SPD SZKOLENIA z siedzibą w ul. Szkolna 32, 32-077 Smardzowice (oddział Trzebownisko 932AA, 36-001 Trzebownisko), NIP: 5130015267, REGON: 180436120 (weryfikacja - Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych)

Platforma Szkoleniowa - strona www, znajdująca się pod adresem spdszkolenia.pl (wraz ze wszystkimi podstronami, stanowiącymi integralną część Serwisu), umożliwiająca Użytkownikom/Klientom/Uczestnikom korzystanie z zasobów Serwisu, w szczególności przeglądanie zasobów Serwisu, zakup i dostęp do zakupionych kursów i szkoleń w systemie e-learning, udostępnionych do pobrania dokumentów, grafik i innych materiałów, uczestnictwo w kursach w systemie e-learning.

Użytkownik - osoba, korzystająca z zasobów Serwisu bez konieczności logowania (po uprzedniej rejestracji i założeniu konta w Serwisie).

Klient - osoba, która dokonała rejestracji i posiada konto w Serwisie.

Uczestnik - osoba, która po dokonaniu rejestracji i założeniu konta w serwisie wykupiła dostęp do udostępnionych szkoleń/kursów.

Szkolenie/kurs - zestaw prezentacji, ćwiczeń, testów, materiałów poglądowych, zapisów audio i video, połączonych w merytoryczną całość, obejmujący zakres wiedzy i praktyki, które zaprezentowane zostały w Opisie szkolenia/kursu, udostępnionych na Platformie Szkoleniowej.

Rejestracja w Serwisie - czynność, polegająca na podaniu przez użytkownika wymaganych danych, niezbędnych w celu uzyskania dostępu do niektórych zasobów Serwisu. Czynność ta polega na wybraniu odpowiedniego loginu i hasła, podaniu imienia i nazwiska, kontaktowego adresu e-mail oraz danych, niezbędnych do ewentualnego wystawienia rachunku po zakupie szkolenia/kursu. Rejestracja w Serwisie nie jest możliwa z wykorzystaniem loginu, zajętego uprzednio przez innego Użytkownika.

Nazwa użytkownika/Login - ciąg znaków (jawny), ustalany przez Klienta/Uczestnika na potrzeby rejestracji w Serwisie i korzystania z jego zasobów.

Hasło - ciąg znaków (niejawny, znany tylko Klientowi/Uczestnikowi), niezbędny do poprawnego zalogowania się w Serwisie i korzystania z jego zasobów, w tym z udziału w udostępnionych w Serwisie kursach/szkoleniach.

 

§3.

 1. Do korzystania z zasobów serwisu, w tym uczestnictwa w organizowanych za pośrednictwem serwisu kursach/szkoleniach, niezbędne jest posiadanie dostępu do internetu oraz komputera/tabletu/telefonu komórkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie zawartości serwisu. Usługodawca dopełni należytej staranności, aby Serwis wyświetlał się poprawnie na wszystkich wymienionych urządzeniach oraz aby korzystając z tych urządzeń Użytkownik/Klient/Uczestnik mogli bez niedogodności korzystać z zasobów serwisu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów Serwisu, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Użytkownika/Klienta/Uczestnika, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.
 3. Usługodawca gwarantuje, iż korzystanie z zasobów Serwisu NIE POWODUJE po stronie Użytkownika/Klienta/Uczestnika instalacji jakiegokolwiek oprogramowania bez jego wiedzy i zgody. Do korzystania z zasobów Serwisu NIE JEST wymagane instalowanie oprogramowania dedykowanego.

§4.

 1. Wszystkie podane w Serwisie ceny Szkoleń/kursów/innych płatnych zasobów są cenami BRUTTO, co oznacza, że Uczestnik dokonuje opłaty we wskazanej kwocie, bez konieczności doliczania podatku VAT.
 2. Cena, podana przy produkcie, jest ceną wiążącą. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, przy czym w odniesieniu do poszczególnego Uczestnika, zmiana ceny NIE MOŻE zostać dokonana po zakupie przez niego jednego lub więcej produktów.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo ustalania dla poszczególnych Uczestników cen innych, niż wskazane przy produktach, w tym w szczególności udzielania rabatów, zniżek, sprzedaży na raty itp.

§5.

 1. Użytkownik/Klient, który chce uczestniczyć w organizowanych za pośrednictwem Serwisu Szkoleniach/kursach, dokonuje Rejestracji w Serwisie oraz uiszcza opłatę za udział w Szkoleniu/kursie, drogą wybranej z dostępnych opcji formy płatności.
 2. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie założenia konta w Serwisie. Po założeniu konta Użytkownik ma możliwość zalogowania się do Serwisu.
 3. Po dokonaniu wyboru Szkolenia/kursu Użytkownik, po zapoznaniu się z Opisem Szkolenia/kursu, uiszcza płatność za Szkolenie/kurs, w którym chciałby wziąć udział. Po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Usługodawcy, Uczestnik otrzymuje e-mail z informacją o tym, że dany kurs jest już dla niego dostępny i jednocześnie staje się Uczestnikiem.
 4. Dokonanie opłaty za udział w Szkoleniu/kursie jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.
 5. Użytkownik, który został Uczestnikiem, otrzymuje dostęp do zakupionego przez siebie kursu na określony przedział czasowy, wyrażony w dniach. Ilość dni określona jest każdorazowo w ofercie szkolenia/kursu oraz w jego opisie (Okres abonamentowy).
 6. Korzystanie ze szkolenia w okresie abonamentowym uzależnione jest wyłącznie od woli Uczestnika - korzysta on z udostępnionych materiałów w dowolnie wybranym przez siebie czasie.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Usługodawca - na prośbę Uczestnika - może przedłużyć Okres abonamentowy na określoną ilość dni. Przedłużenie jest bezpłatne, przy czym nastąpić może jedynie na skutek okoliczności, co do których Uczestnik nie zawinił (Siła wyższa)
 8. Za udział w Szkoleniu/kursie użytkownik otrzymuje - oprócz stosownych certyfikatów i zaświadczeń - rachunek, wystawiony przez Usługodawcę w oparciu o dane Użytkownika, podane w procesie rejestracji.

§6.

 1. Usługodawca dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu przebiegało bez zakłóceń, a Serwis działał bez usterek i niedogodności dla Użytkowników/Klientów/Uczestników. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Serwisu, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Uczestników o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Serwisu. W takim wypadku Okres abonamentowy wydłuża się o czas trwania wymienionych czynności.
 2. Uczestnik, który na skutek usterek po stronie Serwisu nie ma możliwości korzystania z niego, w miarę możliwości zgłasza ten fakt Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie (dane teleadresowe w zakładce "Kontakt"). Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Serwisu.

§7.

 1. Aby wziąć udział w zakupionym przez siebie Szkoleniu/kursie, Uczestnik loguje się do Serwisu za pomocą ustalonych przez siebie loginu i hasła.
 2. Uczestnik ma dostęp do kursu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem §6 ust. 1 Regulaminu. Czas trwania kursu i terminy korzystania z udostępnionych zasobów zależą wyłącznie od woli Uczestnika. Powyższe oznacza, iż użytkownik rozpoczyna i kończy kurs w dowolnie wybranym przez siebie momencie w okresie obowiązywania Okresu abonamentowego.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania swojego konta w Serwisie osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, powstałe po stronie Uczestnika na skutek udostępnienia przez niego swojego konta w Serwisie osobom trzecim.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu wszelkiej nieautoryzowanej modyfikacji treści Szkoleń/kursów i udostępnionych materiałów.
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu usiłowania prób dostępu do zasobów, do których Usługodawca nie nadał Uczestnikowi uprawnień.
 6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zasoby, udostępnione mu w trakcie korzystania z Serwisu, objęte są prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a prawo autorskie do wszelkich zasobów w ramach Serwisu należy do Usługodawcy.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia konta Uczestnika oraz cofnięcia przyznanego mu loginu i hasła w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania, zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu Serwisu, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby Serwisu bez zgody Usługodawcy oraz zachowuje się w stosunku do Usługodawcy oraz innych Uczestników w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
 8. W przypadku, o którym mowa w §7 ust. 7 Regulaminu opłata za pozostałą część okresu abonamentowego nie jest zwracana.
 9. Uczestnik ma prawo rezygnacji w każdej chwili z korzystania z zasobów Serwisu, poprzez usunięcie utworzonego przez siebie w Serwisie konta. W przypadku usunięcia konta przez Uczestnika, opłata za udział w Szkoleniu/kursie nie podlega zwrotowi w całości lub części.

§8.

 1. W przypadku ujawnienia się wad w produktach, oferowanych za pośrednictwem Serwisu, Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacja winna zostać złożona w formie pisemnej, za pośrednictwem adresu e-mail, wskazanego w zakładce "Kontakt".
 2. Reklamacja Uczestnika winna zawierać jego imię i nazwisko, nazwę Szkolenia/kursu, którego reklamacja dotyczy, opis reklamacji wraz ze wskazaniem żądania Uczestnika oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. Po ujawnieniu wady produktu Uczestnik niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ujawnienia wady, zawiadamia o jej fakcie Usługodawcę w sposób opisany powyżej. Okres abonamentowy dla Uczestnika ulega wydłużeniu o czas rozpatrywania reklamacji.

§9.

 1. Wszelkie materiały i zasoby, opublikowane w Serwisie, stanowią wyłączną własność Usługodawcy. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm). Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów, z zastrzeżeniem §9 ust. 2 wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.
 2. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych Szkoleniach/kursach, w tym w szczególności opracowania tekstowe, pliki graficzne, pliki PDF, wzory pism i umów, kalkulatory, szablony, nagrania audio i video, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Uczestnika. Uczestnik może je kopiować i wykorzystywać bez pisemnej zgody Usługodawcy wyłącznie na użytek własny, w tym na potrzeby działalności zawodowej (nie konkurencyjnej w stosunku do Usługodawcy), bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów.

§10.

 1. Szczegółowe kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI
 2. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego dobrowolnie danych osobowych (o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym rozporządzeniem RODO. Użytkownik ma świadomość, iż odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi zapisanie się na szkolenie oraz udział w nim.
 3. Dane osobowe, o których mowa powyżej, niezbędne do zapisania się na szkolenie i realizacji usługi szkoleniowej, to: imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu. Dodatkowo do wystawienia zaświadczenia na druku MEN wymagane jest podanie następujących danych dodatkowych: data urodzenia, miejsce urodzenia, PESEL. Wskazany powyżej zakres danych osobowych to katalog zamknięty - żadne inne dane osobowe nie są przetwarzane w procesie zapisania się na szkolenie, udziału w nim, uzyskania dokumentów, potwierdzających ukończenie szkolenia.
 4. Dane osobowe, o których mowa powyżej, są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia Uczestnikowi zapisania się na szkolenie i wzięcia w nim udziału oraz otrzymania dokumentów ukończenia szkolenia. Dane osobowe nie są przetwarzane w żadnym innym celu, w szczególności nie są one udostępniane podmiotom trzecim.
 5. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca - Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego SPD SZKOLENIA z siedzibą w ul. Szkolna 32, 32-077 Smardzowice, NIP 5130015267, wpisane do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 130267. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych - wszelkich informacji odnośnie przetwarzania danych udziela administrator, tel kontaktowy: 509 186 561, email: prawo@spdszkolenia.pl
 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji usług, określonych w niniejszym Regulaminie oraz dla spełnienia zadość ustawowym celom - obowiązkom sprawozdawczym wobec Głównego Instytutu Statystycznego oraz Systemu Informacji Oświatowej.
 7. Dane osobowe Użytkownika/Klienta są niezbędne dla celów rejestracji w Serwisie. Dane osobowe Uczestnika są niezbędne w procesie realizacji zamówienia - uczestnictwa w Szkoleniu/kursie.
 8. Użytkownik/Klient/Uczestnik ma prawo żądania wglądu, weryfikacji, zmian oraz usunięcia swoich danych osobowych, przekazania ich podmiotowi trzeciemu.
 9. Administrator nie korzysta z profilowania danych osobowych.
 10. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw, przyznanych na mocy przepisów rozporządzenia RODO.
 11. Dane osobowe Klient/Uczestnik może samodzielnie zmieniać, po zalogowaniu się do swojego panelu w Serwisie. Na życzenie Uczestnika stosownych zmian dokonuje niezwłocznie Administrator, w zakresie wskazanym przez Uczestnika. W szczególności Klient/Uczestnik może określić poziom widzialności jego profilu - dla wyszukiwarek internetowych, dla osób zalogowanych, dla administratorów, tylko dla niego itp.
 12. Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do zapewnienia Uczestnikowi udziału w szkoleniu/szkoleniach oraz uzyskania przez niego dokumentów ukończenia danego szkolenia. Dane osobowe Uczestników w postaci nazwy jego konta w serwisie są przechowywane 2 lata od ostatniego logowania. Po tym czasie konto Uczestnika zostaje usunięte z serwisu.
 13. Dane osobowe Uczestników są anonimizowane - korzystając z usług serwisu Uczestnik posługuje się określoną przez siebie nazwą Użytkownika, żadne dane osobowe nie są widoczne dla osób trzecich.
 14. Dane osobowe Uczestników nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 15.  

§11.

 1. Użytkownik/Klient, stając się Uczestnikiem (dokonując zakupu Szkolenia/kursu w Serwisie) wyraża dobrowolnie zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. O zmianie zapisów Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez e-mail, podany przy rejestracji w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również wszelkie przepisy, dotyczące sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa.

Najwyżej oceniane

O nas

SPD SZKOLENIA - profesjonalne szkolenia online. Zdobądź praktyczną wiedzę i wartościowy certyfikat. Zapisz się już dziś i ucz się, gdziekolwiek jesteś, na komputerze, tablecie, smartfonie.

SPD: Najlepszy e-learning dla wymagających

Oceniali nas:

Ostatnio na blogu

Kontakt z nami

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego SPD SZKOLENIA

ul. Szkolna 32, 32-077 Smardzowice

tel. 509 186 561

email: kontakt@spdszkolenia.pl

Wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem: 130267

Certyfikowane szkolenia online z zaświadczeniem MEN.

top
Wszelkie prawa zastrzeżone dla SPD SZKOLENIA - praktyczne kursy online z zaświadczeniem MEN