Szkolenia online z zaświadczeniem

Umowa zlecenia ze studentem do 26 roku życia bez składek ZUS i bez podatku

Wynagrodzenie brutto z umowy zlecenia ze studentem do 26 roku życia to jednocześnie wynagrodzenie netto

Umowa zlecenia ze studentem dla zatrudniającego jest korzystna z wielu powodów. Przede wszystkim jako elastyczna forma zatrudnienia jest ona zwolniona z wielu obowiązków, towarzyszących zatrudnieniu w stosunku pracy. Nie ma tu obowiązku prowadzenia dokumentacja pracowniczej, przestrzegania obowiązków pracodawcy wobec pracownika, prowadzenia formalnej ewidencji czasu pracy itp.

Taka umowa zlecenia ze studentem dla samego studenta potencjalnie taka korzysta już nie jest. Jako zleceniobiorca student nie ma prawa do tych uprawnień, które należą się pracownikowi w oparciu o przepisy prawa pracy, a więc choćby prawa do urlopów wypoczynkowych i innych, prawa do dodatkowo płatnych nadgodzin, prawa do zwolnień od pracy, szeregu uprawnień związanych z rodzicielstwem itp. Umowa zlecenia ze studentem jest jednak dla studenta korzysta finansowo – przede wszystkim dlatego, że w określonych wypadkach umowa zlecenia ze studentem, a w zasadzie wynagrodzenie z takiej umowy, nie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu. W praktyce zatem wynagrodzenie studenta na zleceniu, określone w umowie zlecenia w kwocie brutto będzie jednocześnie dla niego wynagrodzeniem netto. Musi jednak zostać spełnionych kilka warunków, przede wszystkim osoba musi mieć status studenta. Więcej o tym za chwilę.

Umowa zlecenia ze studentem a podatek

Od września 2019 roku funkcjonuje tzw. zerowy PIT dla młodych. Jest to zwolnienie z podatku dochodowego osób w wieku do 26 roku życia, uzyskujących dochody m.in. ze stosunku pracy czy właśnie umowy zlecenia. Co ważne, decydujące znaczenie o zastosowaniu tego zwolnienia ma data urodzenia studenta, a nie termin wypłaty. Umowa zlecenia ze studentem jest nieopodatkowana jedynie do dnia, w którym kończy on 26 lat.

Stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof (przychody z działalności wykonywanej osobiście), otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł – kwoty granicznej tzw. pierwszego progu podatkowego.

Od stycznia 2020 roku student na umowie zlecenia, aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego, nie musi składać w tym celu oświadczenia. Może jednakże złożyć oświadczenie, aby te zaliczki na podatek z wynagrodzenia z umowy zlecenia pobierać. Umowa zlecenia i wynagrodzenie z niej będą wówczas rozliczane ze stawką podatku 17%.

Należy pamiętać, że w przypadku umowy zlecenia obowiązuje minimalna stawka godzinowa. Na rok 2020 stawka ta wynosi 17 zł brutto za godzinę. Nie ma ona zastosowania, jeśli umowa zlecenia ze studentem przewiduje wynagrodzenie prowizyjne.

Umowa zlecenia ze studentem a składki ZUS

Umowa zlecenia ze studentem, jeśli jest on w wieku do 26 roku życia, jest zwolniona również ze składek ZUS. Student na umowie zlecenia nie jest objęty obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń społecznych czy ubezpieczenia zdrowotnego. Ważne jest jedynie, aby posiadał status studenta, tzn. był wpisany na listę studentów oraz nie ukończył jeszcze 26 roku życia. Gdyby okazało się, że student osiąga 26 lat w trakcie trwania umowy zlecenia, to od dnia następnego należy go zgłosić do ubezpieczeń społecznych (obowiązkowo emerytalnego, rentowego i wypadkowego, a dobrowolnie do chorobowego) oraz do ubezpieczenia zdrowotnego – chyba, że ma on inny tytuł do ubezpieczeń, np. pracuje gdzieś na etacie i zarabia przynajmniej pensję minimalną, od której odprowadzane są składki ZUS. Wówczas taka umowa zlecenia ze studentem podlega ozusowaniu jedynie w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.

Umowa zlecenia ze studentem jest dla zatrudniającego korzysta finansowo, gdyż część składek na ubezpieczenia społeczne finansowana jest ze środków zleceniodawcy. Z kolei jeśli jest to umowa zlecenia ze studentem, ale w wieku do 26 roku życia, to nie podlega ona w ogóle ozusowaniu i opodatkowaniu, czyli w praktyce kwota wynagrodzenia z umowy zlecenia brutto jest jednocześnie kwotą wynagrodzenia netto.

A skoro umowa zlecenia ze studentem nie prowadzi do nawiązania stosunku pracy, nie ma tu obowiązku prowadzenia akt osobowych czy dokumentacji pracowniczej. Skąd zatem zleceniodawca ma wiedzieć, że student nie ukończył jeszcze 26 roku życia? I czy w ogóle ma status studenta? Czy może – mając na względzie przepisy rozporządzenia RODO – żądać od niego np. dowodu osobistego czy legitymacji studenckiej?

Może, a nawet powinien, musi bowiem mieć pewność, że student na umowie zlecenia faktycznie nie ukończył jeszcze 26 roku życia oraz posiada status studenta, tzn. nie został skreślony z listy studentów, nie obronił się jeszcze. Co również istotne, zleceniodawca może przechowywać kopię legitymacji studenckiej. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest tutaj art. 6 ust. 1 lit. B rozporządzenia RODO (przetwarzanie danych w celu zawarcia umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO – obowiązek prawny administratora danych osobowych).

Umowa zlecenia ze studentem a wynagrodzenie

Umowa zlecenia ze studentem jest pełnoprawną umową, co oznacza, że wiążąca tu może być stawka minimalnego wynagrodzenia na zleceniu. Na rok 2020 ta stawka wynosi 17 zł brutto na godzinę. Nie zawsze jednak ma ona zastosowanie. Przede wszystkim nie obowiązuje, jeśli umowa zlecenia ze studentem przewiduje wynagrodzenie wyłącznie prowizyjne, jak również jeśli o miejscu i czasie wykonywania zlecenia decyduje sam zleceniobiorca, np. wykonuje zlecenie w domu, bo pozwalają na to obowiązki umowne.

Należy również pamiętać, że przepisy kodeksu cywilnego nie przewidują górnej granicy czasu trwania, na jaki może zostać zawarta umowa zlecenia. Ona niekoniecznie musi zostać zawarta jedynie do dnia, w którym ukończy on 26 rok życia – po prostu od dnia następnego student „wpadnie” w obowiązki składkowe ZUS. Co ważne, jeśli umowa zlecenia została zawarta na dłużej niż miesiąc, to wypłaty wynagrodzenia dokonuje się co najmniej raz w miesiącu. Nie ma przepisu, który nakazywałby wypłatę wynagrodzenia z umowy zlecenia w określonej dacie, np. ostatniego dnia miesiąca.

0Komentarzy o "Umowa zlecenia ze studentem do 26 roku życia bez składek ZUS i bez podatku"

Zostaw wiadomość

O nas

SPD SZKOLENIA - profesjonalne szkolenia online. Zdobądź praktyczną wiedzę i wartościowy certyfikat. Zapisz się już dziś i ucz się, gdziekolwiek jesteś, na komputerze, tablecie, smartfonie.

SPD: Najlepszy e-learning dla wymagających

Oceniali nas:

Kontakt z nami

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego SPD SZKOLENIA

ul. Szkolna 32, 32-077 Smardzowice

tel. 509 186 561

email: kontakt@spdszkolenia.pl

Wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem: 130267

top
Wszelkie prawa zastrzeżone dla SPD SZKOLENIA - praktyczne kursy online z zaświadczeniem MEN
UWAGA - w okresie stanu epidemii nasze kursy są dostępne cały czas, 7 dni w tygodniuWIĘCEJ TUTAJ
+ +