Umowa zlecenia ze studentem do 26 roku życia bez składek ZUS i bez podatku

Wynagrodzenie brutto z umowy zlecenia ze studentem do 26 roku życia to jednocześnie wynagrodzenie netto

Umowa zlecenia ze studentem dla zatrudniającego jest korzystna z wielu powodów. Przede wszystkim jako elastyczna forma zatrudnienia jest ona zwolniona z wielu obowiązków, towarzyszących zatrudnieniu w stosunku pracy. Nie ma tu obowiązku prowadzenia dokumentacja pracowniczej, przestrzegania obowiązków pracodawcy wobec pracownika, prowadzenia formalnej ewidencji czasu pracy itp.

Taka umowa zlecenia ze studentem dla samego studenta potencjalnie taka korzysta już nie jest. Jako zleceniobiorca student nie ma prawa do tych uprawnień, które należą się pracownikowi w oparciu o przepisy prawa pracy, a więc choćby prawa do urlopów wypoczynkowych i innych, prawa do dodatkowo płatnych nadgodzin, prawa do zwolnień od pracy, szeregu uprawnień związanych z rodzicielstwem itp. Umowa zlecenia ze studentem jest jednak dla studenta korzysta finansowo – przede wszystkim dlatego, że w określonych wypadkach umowa zlecenia ze studentem, a w zasadzie wynagrodzenie z takiej umowy, nie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu. W praktyce zatem wynagrodzenie studenta na zleceniu, określone w umowie zlecenia w kwocie brutto będzie jednocześnie dla niego wynagrodzeniem netto. Musi jednak zostać spełnionych kilka warunków, przede wszystkim osoba musi mieć status studenta. Więcej o tym za chwilę.

Umowa zlecenia ze studentem a podatek

Od września 2019 roku funkcjonuje tzw. zerowy PIT dla młodych. Jest to zwolnienie z podatku dochodowego osób w wieku do 26 roku życia, uzyskujących dochody m.in. ze stosunku pracy czy właśnie umowy zlecenia. Co ważne, decydujące znaczenie o zastosowaniu tego zwolnienia ma data urodzenia studenta, a nie termin wypłaty. Umowa zlecenia ze studentem jest nieopodatkowana jedynie do dnia, w którym kończy on 26 lat.

Stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof (przychody z działalności wykonywanej osobiście), otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł – kwoty granicznej tzw. pierwszego progu podatkowego.

Od stycznia 2020 roku student na umowie zlecenia, aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego, nie musi składać w tym celu oświadczenia. Może jednakże złożyć oświadczenie, aby te zaliczki na podatek z wynagrodzenia z umowy zlecenia pobierać. Umowa zlecenia i wynagrodzenie z niej będą wówczas rozliczane ze stawką podatku 17%.

Należy pamiętać, że w przypadku umowy zlecenia obowiązuje minimalna stawka godzinowa. Na rok 2020 stawka ta wynosi 17 zł brutto za godzinę. Nie ma ona zastosowania, jeśli umowa zlecenia ze studentem przewiduje wynagrodzenie prowizyjne.

Umowa zlecenia ze studentem a składki ZUS

Umowa zlecenia ze studentem, jeśli jest on w wieku do 26 roku życia, jest zwolniona również ze składek ZUS. Student na umowie zlecenia nie jest objęty obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń społecznych czy ubezpieczenia zdrowotnego. Ważne jest jedynie, aby posiadał status studenta, tzn. był wpisany na listę studentów oraz nie ukończył jeszcze 26 roku życia. Gdyby okazało się, że student osiąga 26 lat w trakcie trwania umowy zlecenia, to od dnia następnego należy go zgłosić do ubezpieczeń społecznych (obowiązkowo emerytalnego, rentowego i wypadkowego, a dobrowolnie do chorobowego) oraz do ubezpieczenia zdrowotnego – chyba, że ma on inny tytuł do ubezpieczeń, np. pracuje gdzieś na etacie i zarabia przynajmniej pensję minimalną, od której odprowadzane są składki ZUS. Wówczas taka umowa zlecenia ze studentem podlega ozusowaniu jedynie w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.

Umowa zlecenia ze studentem jest dla zatrudniającego korzysta finansowo, gdyż część składek na ubezpieczenia społeczne finansowana jest ze środków zleceniodawcy. Z kolei jeśli jest to umowa zlecenia ze studentem, ale w wieku do 26 roku życia, to nie podlega ona w ogóle ozusowaniu i opodatkowaniu, czyli w praktyce kwota wynagrodzenia z umowy zlecenia brutto jest jednocześnie kwotą wynagrodzenia netto.

A skoro umowa zlecenia ze studentem nie prowadzi do nawiązania stosunku pracy, nie ma tu obowiązku prowadzenia akt osobowych czy dokumentacji pracowniczej. Skąd zatem zleceniodawca ma wiedzieć, że student nie ukończył jeszcze 26 roku życia? I czy w ogóle ma status studenta? Czy może – mając na względzie przepisy rozporządzenia RODO – żądać od niego np. dowodu osobistego czy legitymacji studenckiej?

Może, a nawet powinien, musi bowiem mieć pewność, że student na umowie zlecenia faktycznie nie ukończył jeszcze 26 roku życia oraz posiada status studenta, tzn. nie został skreślony z listy studentów, nie obronił się jeszcze. Co również istotne, zleceniodawca może przechowywać kopię legitymacji studenckiej. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest tutaj art. 6 ust. 1 lit. B rozporządzenia RODO (przetwarzanie danych w celu zawarcia umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO – obowiązek prawny administratora danych osobowych).

Umowa zlecenia ze studentem a wynagrodzenie

Umowa zlecenia ze studentem jest pełnoprawną umową, co oznacza, że wiążąca tu może być stawka minimalnego wynagrodzenia na zleceniu. Na rok 2020 ta stawka wynosi 17 zł brutto na godzinę. Nie zawsze jednak ma ona zastosowanie. Przede wszystkim nie obowiązuje, jeśli umowa zlecenia ze studentem przewiduje wynagrodzenie wyłącznie prowizyjne, jak również jeśli o miejscu i czasie wykonywania zlecenia decyduje sam zleceniobiorca, np. wykonuje zlecenie w domu, bo pozwalają na to obowiązki umowne.

Należy również pamiętać, że przepisy kodeksu cywilnego nie przewidują górnej granicy czasu trwania, na jaki może zostać zawarta umowa zlecenia. Ona niekoniecznie musi zostać zawarta jedynie do dnia, w którym ukończy on 26 rok życia – po prostu od dnia następnego student „wpadnie” w obowiązki składkowe ZUS. Co ważne, jeśli umowa zlecenia została zawarta na dłużej niż miesiąc, to wypłaty wynagrodzenia dokonuje się co najmniej raz w miesiącu. Nie ma przepisu, który nakazywałby wypłatę wynagrodzenia z umowy zlecenia w określonej dacie, np. ostatniego dnia miesiąca.

173Komentarzy o "Umowa zlecenia ze studentem do 26 roku życia bez składek ZUS i bez podatku"

 1. zaświadczenie słuchacza ważne do 31.08.2023. zlecenie wykonane w sierpniu wpłacone we wrześniu, czy musze mieć nowe zaświadczenie, czy ten rachunek za sierpień wypłacony we wrześniu powinien być juc oskładkowany?

 2. Dzień dobry.
  Czy jest jakaś różnica podatkową między umową o pracy z stawką godzinową i stawką miesięczną dla studenta do 26lat ?
  Bo w przyszłym roku miałem 2 umowy zlecenia z różnymi pracodawcami z stawką godzinową i przekroczyłem próg w 85000, ale zapłaciłem podatków mniej niż teraz.
  Pracuje na jednego pracodawcę z stawką miesięczną, przekroczyłem też próg i płace w miesiąc to co zapłaciłem w przeszłym roku.

  • Dzień dobry

   A czy w tym roku korzysta Pan z ulgi podatkowej – składał Pan PIT-2? Przekroczenie progu w przypadku osoby do 26 roku życia powoduje, że „wpada” ona w kwotę 30.000 dochodu, który jest jeszcze nadal zwolniony z podatku. Przychody do 85528 zł są zwolnione z podatku, następnie student korzysta z kwoty wolnej 30.000 dochodu – nawet, jeśli zaliczki miesięczne są pobierane, to bez przekroczenia tej kwoty wolnej dochodu one zostaną zwrócone po zamknięciu roku.

 3. Dzień dobry,

  Jestem studentem i podpisałem umowę zlecenie od marca do maja ze stawką godzinową 23,00 zł. W międzyczasie aneksowano umowe przedłużając umowe do końca lipca bez zmiany stawki godzinowej (przeoczenie moje i pracodawcy). Umowa sie zakończyła z końcem lipca i księgowość nie chce wypłacić wynagrodzenia za lipiec tłumacząc, że jest błąd w aneksie w zwiazku z nieujeta stawką minimalną od lipca 2023. Na umowie zostały niewykorzaste pieniądze, które wyrowalyby tę różnicę.
  Proszę o pomoc w tej sparwie.
  Będę bardzo wdzieczny za odpowiedź.

  • Dzień dobry

   A za jaki okres jest niedopłata? Za lipiec? Wykonywał Pan w lipcu to zlecenie jeszcze? Jeśli tak, to oczywiście, że stawka nie może być zaniżona, błąd w aneksie nie ma żadnego znaczenia w tym wypadku – jeśli w umowie wskazano stawkę niższą niż obowiązująca minimalna, to i tak obowiązuje minimalna.

   Tu może wchodzić w grę kwestia techniczna – księgowość wstrzymuje wypłatę, bo musi mieć „porządek w papierach”, ale to już nie Pana problem, ale zleceniodawcy. Księgowość może chcieć aneksu, ale to żaden problem taki aneks sporządzić. Nie mogą Panu wstrzymać wypłaty wyrównania.

 4. Dzień dobry. Jak wygląda sytuacja ze studentem z dwiema różnymi umowami zlecenie. Załóżmy:
  – jedna od stycznia do sierpnia – 40000 zł (5000 zł/msc)
  – druga od stycznia do grudnia – 60000 zł (5000 zł/msc)

  Czy po osiągnięciu progu podatkowego zleceniodawca drugiej umowy ma obowiązek odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy? Czy zleceniobiorca ma obowiązek go poinformować o pierwszej umowie? Kto za to odpowiada?

  • Dzień dobry

   Teoretycznie każdy ze zleceniodawców pilnuje progu podatkowego u siebie. Oni nawzajem o sobie nie wiedzą, a więc nie mają podstawy, aby naliczać podatek w drugim progu. Natomiast dla formalności – pisze Pan o kwotach 40.000 i 60.000. Łącznie mamy 100.000. Czy to jest przychód? Bo nadal jesteśmy poniżej drugiego progu podatkowego, natomiast przekraczamy próg 85528 zł zwolnienia z podatku osoby do 26 roku życia. Może się zdarzyć sytuacja, że przez cały rok ci zleceniodawcy nie będą o sobie wiedzieć, żaden z nich nie naliczy podatku, bo u żadnego z nich nie przekracza Pan progu przychodu zwolnionego 85528 zł.

   Natomiast proszę zwrócić uwagę. Przychód do 85528 zł jest zwolniony z podatku. Następnie nadwyżka jest opodatkowana, ale tu w grę wchodzi kwestia kwoty wolnej od podatku 30.000 zł rocznie. A więc jeśli przychód przekroczy kwotę 85528 zł, to zleceniobiorca wpada w zasady ogólne opodatkowania, czyli płaci podatek – póki co – w pierwszym progu 12%. Tyle, że mamy przychód, który jeszcze pomniejszamy o koszty uzyskania 20% (podstawowe dla zlecenia bez kosztów autorskich), a więc realnie dochód do końca roku pozostanie nieopodatkowany.

 5. Witam, posiadam status ucznia i jestem osobą poniżej 26 roku życia, czy niezależnie od pracodawcy kwota brutto to dla mnie netto? Czy w tym przypadku pracodawca może zaproponować mi mniejszą stawkę?

  • Dzień dobry

   Od 1 lipca 2023 minimalna stawka na zleceniu to 23,50. Zleceniodawca nie może dać Pani mniej. Ma Pani status ucznia i mniej niż 26 lat, a więc dla Pani te 23,50 to kwota brutto będąca jednocześnie kwotą na rękę. Mniej nie może Pani dostać – byłoby to naruszenie przepisów.

 6. Dzień dobry ,
  Mam pytanie czy jeżeli ukończyłam studia , mam mniej niż 26 lat i chciałabym jeszcze się uczyć aby brutto= netto , czy aby mieć status studenta musza być tu studia 3 czy 5 letnie? Czy idąc do szkoły policealnej , majac legitymacje i status ucznia można rozwniez korzystać z tej ulgi? Dowiedziałam się ze studia podyplomowe nie dają legitymacji ani statusu ucznia / studenta , jedynie status słuchacza , czy zaświadczenie od takich studiów podyplomowych również uprawni do ulgi?
  Pozdrawiam

  • Dzień dobry

   nie ma znaczenia, czy będą to studia 3 czy 5 letnie. Szkoła policealna daje status słuchacza i zwolnienie z ZUS. Studia podyplomowe nie dadzą Pani statusu ucznia ani studenta. Zaświadczenie z podyplomowych nic Pani nie da – będzie Pani na zleceniu nadal zwolniona z podatku ze względu na wiek, ale już nie ze składek ZUS.

 7. Witam, czy jeśli mam wciaż mniej niż 26 lat i od września stracę status studenta to ile wtedy będzie wynosić moja stawka netto? Zakładając, że moja stawka to 22,80 brutto,

  • Dzień dobry. Od stawki brutto odejmuje Pani 9,76% z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, 1,5% z tytułu rentowego plus dodatkowo 2,45% tytułem chorobowego, przy czym chorobowe jest dobrowolne. Informacyjnie jeszcze – od lipca minimalna stawka na zleceniu to 23,50 za godzinę brutto.

 8. Dzień dobry. Jeśli będąc studentką poniżej 26 roku życia jestem zatrudniona na podstawie umowy zlecenie u jednego pracodawcy, który nie odprowadza za mnie żadnych składek, czy mogę zatrudnić się jednocześnie na podstawie drugiej umowy zlecenie u innego pracodawcy, który też nie będzie odprowadzał za mnie składek? Chodzi o wykonywanie inwentaryzacji, za które dostawałabym każdorazowo pojedynczą umowę zlecenia za każdą wykonaną inwentaryzację.

 9. Czyli mogę wymagać opłatę zgodnie z umową 19.70?

 10. Dzień dobry,
  Byłam zatrudniona przez 1 miesiąc (zeszły grudzień) w kebabie na umowie zlecenia, mam w umowie stawkę 19.70zł brutto, posiadam status ucznia i nie skończyłam jeszcze 26rz, czy ma prawo mój pracodawca zapłacić mnie 13zł/godz? Bardzo dziękuję za odpowiedź

  • Dzień dobry

   Nie – jeśli ma Pani status ucznia, zleceniodawca wie o tym, ma Pani mniej niż 26 lat, to w Pani wypadku z wynagrodzenia ze zlecenia nie potrąca się ani składek ZUS, ani podatku, a więc dla Pani stawka brutto = stawka netto. Te 13 zł sugeruje, że z Pani wynagrodzenia potrącone zostały co najmniej składki – niech Pani spyta o to zleceniodawcy, bo nie ma możliwości, jeśli on wie o Pani statusie ucznia, aby zgłosił Panią do ZUS i naliczał składki (oraz podatek, bo korzysta Pani ze zwolnienia Zerowy PIT dla młodych).

 11. Dzień dobry,
  podpisałam umowę zlecenie, w której wynagrodzenie było podane w kwocie netto za godzinę. Nie ukończyłam 26 roku życia oraz posiadam status studenta. Otrzymałam wynagrodzenie o wartości: przepracowane godziny x kwota netto. Czy w związku z tym, że jestem studentem i nie mam ukończonego 26 roku życia nie powinnam otrzymać na konto wynagrodzenia o wartości brutto? Pracodawca twierdzi, że rozlicza mnie na podstawie stawki netto i rejestru godzin przepracowanych oraz, że status studenta nie wpływa na wysokość mojego wynagrodzenia. Cytując pracodawcę: „ZUS i podatek to są koszty pracodawcy. Status studenta powoduje, że my jako pracodawca mamy mniejszy koszt z tytułu zatrudnienia ciebie”. To jak to w końcu jest z tym wynagrodzeniem? Czy w moim przypadku kwota brutto nie jest kwotą na rękę?

  • Dzień dobry. Tak, kwota brutto jest kwotą na rękę – w Pani przypadku nie ma ani ZUS, ani podatku. W umowie zapisana została kwota netto, ale domyślnie dla Pani ona jest również kwotą brutto. Nie dolicza się do niej obciążeń składkowych i podatkowych, bo ich po prostu nie ma w tym wypadku. Pani ma stawkę godzinową netto = brutto i otrzymuje wynagrodzenie wynikające z zestawienia przepracowanych godzin.

 12. Dzień Dobry, pracuje na umowę o pracę i osiągam miesięczne wynagrodzenie większe niż 3010,00 zł brutto.
  Jestem uczniem i nie ukończyłam 26 roku życia.
  Dodatkowo pracuję na umowę zlecenie u innego pracodawcy i tu pytanie czy moja stawka wynagrodzenia z umowy zlecenia będzie wynosić brutto=netto czy zostanie potrącona składka na ubezpieczenie zdrowotne ?

  • Dobry wieczór

   Jeśli ma Pani mniej niż 26 lat i status ucznia, to z etatu ma Pani naliczane składki, ale nie podatek, bo korzysta Pani ze zwolnienia Zerowy PIT dla młodych, a dodatkowo ma Pani zlecenie u innego zatrudniającego, a z tego zlecenia w ogóle nie podlega Pani ubezpieczeniom ZUS, a więc w wypadku zlecenia brutto = netto. Składka zdrowotna nie jest potrącana, bo jako uczeń do 26 roku życia w ogóle nie podlega Pani ubezpieczeniu z tytułu umowy zlecenia.

 13. ,,Dzień dobry
  A kiedy otrzymała Pani wypłatę? W jakim dniu był przelew?”

  Przelew otrzymałam wczoraj, tj. 06.09 i zlecony został również wczoraj (ew. 05.09).

  • Nieprawidłowo potrącili Pani z wynagrodzenia składki. Nie ma znaczenia, czy wypłata wynagrodzenia następuje jeszcze w czasie, gdy ma Pani status ucznia czy studenta, czy już po utracie tego statusu. Decydujące znaczenie ma tu nie data wypłaty, ale okres, za jaki nalicza się wynagrodzenie. A do 31.08 miała Pani status ucznia i wynagrodzenie obejmuje okres właśnie do 31.08, a więc ono jest nadal zwolnione z ZUS i nie ma znaczenia, że wypłata następuje już po utracie przez Panią statusu ucznia.

   Gdyby Pani kontynuowała zlecenie, zostałaby Pani zgłoszona do ubezpieczeń w ZUS dopiero od 1 września, po utracie statusu ucznia i dopiero to wynagrodzenie należne za okres od dnia 01.09 podlegałoby ozusowaniu. Kadrowa naliczyła składki, ale nie wiem czy zgłosiła Panią do ZUS – jeśli zgłosiła, będzie musiała zrobić korektę, a Pani należy się zwrot nienależnie pobranych składek.

   Kadrowa być może zasugerowała się zwolnieniem podatkowym dla osób do 26 roku życia – tu faktycznie decydujące znaczenie ma data wypłaty. Jeśli przypada ona po ukończeniu 26 roku życia, będzie naliczany podatek, bez względu na to, że wynagrodzenie dotyczy okresu sprzed ukończenia 26 roku życia. Tyle, że nie dotyczy to składek. Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wskazują wprost:

   4. Osoby określone w ust. 1 pkt 4 (zleceniobiorcy) nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.

   A skoro nie było zgłoszenia do ZUS, a nie było na pewno ze względu na status ucznia, to nie ma składek i nie ma znaczenia, że data wypłaty przypada po utracie statusu ucznia. Wypłata należy się za okres realizacji zlecenia, kiedy status ucznia jeszcze obowiązywał.

 14. Dzień dobry. Od 1 sierpnia do 31 sierpnia pracowałam na umowie zlecenie, posiadałam status ucznia. 31 sierpnia dostarczyłam do kadr rachunek z ilością przepracowanych godzin itd. Wypłatę dostałam pomniejszona o 580 zł. Pani z kadr na moje wątpliwości odpowiedziała, że 31 sierpnia skończył mi sie status ucznia, a ona rozliczała mnie we wrześniu, dlatego pobrano mi składki, bo wtedy uczniem już nie byłam. Czy to jest zgodne z prawem? Skoro cały sierpień pracowałam jako uczeń nie powinnam dostać pełnego wynagrodzenia, bez odliczania żadnych składek? Pozdrawiam i liczę na pomoc.

 15. „Dzień dobry. Aktualnie jestem studentem w wieku 25 lat, jestem zatrudniony na umowie zlecenie, a więc moja stawka brutto=netto (jest to 19,7 zł). Planuję kontynuować pracę, ale w marcu 2023r. kończę 26 lat, oczywiście wciąż studiując. Czy mógłbym prosić o wyliczenie stawki netto po ukończenie przeze mnie 26 lat i posiadaniu nadal statusu studenta”
  „Dzień dobry
  A proszę o doprecyzowanie – od marca 2023 będzie Pan kontynuował zatrudnienie nadal na zleceniu? Czy będzie to już umowa o pracę? Jeśli na zleceniu – czy będzie Pan chciał podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu (to jest ubezpieczenie, dające m.in. prawo do zasiłku chorobowego w razie zwolnienia lekarskiego, po 90 dniach podlegania ubezpieczeniu, czyli po 90 dniach trwania umowy).“
  Przepraszam, ale nie mogę dodać odpowiedzi w poprzednim wątku. Nadal będzie to umowa zlecenie i nie będę korzystał z ubezpieczenia chorobowego

  • Zakładając, że umowa zlecenia to jedyne źródło dochodu. Obowiązkowo podlega Pan wówczas ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, a chorobowe jest dobrowolne. Nie liczy się z reguły wartości netto od 19,70, ale od wynagrodzenia za dany miesiąc, czyli stawki przemnożonej przez wartość godziny.
   Załóżmy na potrzeby obliczeń, że przepracował Pan 100 godzin, czyli otrzyma 1970 zł brutto. Moment powstania przychodu już po Pana 26 urodzinach, a więc liczymy już składki i podatek. Zakładamy, że podlega Pan dobrowolnemu chorobowemu (jeśli nie, na poniższej liście zerujemy wartości z nim związane)

   1. Brutto: 1970 zł
   2. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 1970 zł = 192,27
   3. Ubezpieczenie rentowe: 1,5% z 1970 = 29,55
   4. Ubezpieczenie chorobowe: 2,45% z 1970 = 48,27
   5. Podstawa do zdrowotnego: 1970 – 192,27 – 29,55 – 48,27 = 1699,91
   6. Zdrowotne: 9% z 1699,91 = 152,99
   7. Koszt uzyskania przychodu: 20% z 1699,91 = 339,98
   8. Podstawa podatku: 1970 – 192,27 – 29,55 – 48,27 – 339,98 = 1359,93
   9. Podatek: 12% z 1359,93 = 163,19, a po zaokrągleniu 163
   10. Netto: 1970 – 192,27 – 29,55 – 48,27 – 152,99 – 163 = 1383,92 zł

   Gdyby dodatkowo Pan przystąpił do PPK, to od kwoty netto odejmuje się dodatkowo 2% z 1970 tytułem Pana wpłaty na ppk, a jednocześnie dodaje 1,5% z tej kwoty do pozycji 8 (wpłata zleceniodawcy na PPK jest przychodem opodatkowanym).

 16. Dzień dobry. Aktualnie jestem studentem w wieku 25 lat, jestem zatrudniony na umowie zlecenie, a więc moja stawka brutto=netto (jest to 19,7 zł). Planuję kontynuować pracę, ale w marcu 2023r. kończę 26 lat, oczywiście wciąż studiując. Czy mógłbym prosić o wyliczenie stawki netto po ukończenie przeze mnie 26 lat i posiadaniu nadal statusu studenta

  • Dzień dobry

   A proszę o doprecyzowanie – od marca 2023 będzie Pan kontynuował zatrudnienie nadal na zleceniu? Czy będzie to już umowa o pracę? Jeśli na zleceniu – czy będzie Pan chciał podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu (to jest ubezpieczenie, dające m.in. prawo do zasiłku chorobowego w razie zwolnienia lekarskiego, po 90 dniach podlegania ubezpieczeniu, czyli po 90 dniach trwania umowy).

 17. „Jeśli przekroczy Pani próg, nie ma potrzeby, aby Pani informowała urząd skarbowy – po prostu zleceniodawca naliczy podatek i potrąci go z Pani wynagrodzenia oraz przekaże do urzędu skarbowego a Pani w 2023 roku otrzyma PIT-11 i rozliczy zeznanie roczne.”

  Tak, tylko, że firma jest zagraniczna i nie ma swojego oddziału w Polsce – także jestem rezydentem i czy z tego powodu powinnam rozliczać się sama? Czy nawet jeśli nie ma oddziału w Polsce, to i tak dostanę PIT-11 od zleceniodawcy?

  • Aaaa OK – nie, nie dostanie Pani PIT od tej firmy. Natomiast zaliczki na podatek musi Pani obliczyć sama, wpłacić je na swój mikrorachunek podatkowy, bez wcześniejszego zgłaszania tego faktu do US. A po zakończeniu roku rozlicza Pani PIT-36.

   Niech Pani odezwie się na email. Parę spraw omówimy jeszcze, ale już nie publicznie, żeby nie ujawniać wrażliwych informacji.

 18. Dzień dobry. Jestem studentką i mam status studenta (nie ukończony 26 rok życia). Zostałam zatrudniona na umowie zlecenie z zagraniczną firmą. Wyczytałam wcześniej w komentarzach, że podatek PIT i ulga dla młodych mnie dalej obowiązują w takiej sytuacji. Ale jak powinnam się rozliczać z takiej umowy? Gdzie zgłosić dane przychody? Bo jednak jak PIT w okresie rocznym przekroczy pewną kwotę, to już może być naliczany dla młodych, jeśli dobrze zrozumiałam z artykułów z internetu.

  • Dzień dobry. Obecnie jest Pani zatrudniona na podstawie umowy zlecenia. Ma Pani mniej niż 26 lat i status studenta, a więc wynagrodzenie ze zlecenia nie podlega osuzowaniu i opodatkowaniu. Kwota brutto jest dla Pani kwotą netto. Tak będzie, dopóki nie przekroczy Pani progu zwolnienia, czyli kwoty 85528 zł dochodu. Co ważne, jeśli przekroczy Pani ten próg, zastosowanie będą mieć koszty uzyskania przychodu (domyślnie 20%). Nadal natomiast nie będzie składek ZUS.

   Jeśli przekroczy Pani próg, nie ma potrzeby, aby Pani informowała urząd skarbowy – po prostu zleceniodawca naliczy podatek i potrąci go z Pani wynagrodzenia oraz przekaże do urzędu skarbowego a Pani w 2023 roku otrzyma PIT-11 i rozliczy zeznanie roczne.

 19. Witam,
  Jestem zatudniony na umowę zlecenie i mam poniżej 26 roku życia mam również status studenta.
  Zarabiam około 9500 brutto/netto na umowie zlecenie.
  Wiem, że w pierwszej wersji nowego ładu była możliwość zerowych kosztów umowy zlecenia do kwoty 115 528 zł(85 528 zł + 30000 kwota wolna)
  Czy po zmianach lipcowych coś sie zmieniło?
  Gdy zrobiłem sobie wyliczenie na stronie podatki gov wyszło mi, że od miesiąca października dostawałbym tylko 8591 zł?
  Czy dodanie kwoty wolnej w przepisach od 1 lipca nie jest już możliwe?
  Proszę o odpowiedź.

 20. Czy jeżeli pracodawca powinien za dany miesiąc, studentowi na umowie zlecenie, wypłacić 6000PLN to czy ponosi on jeszcze jakieś dodatkowe koszty z tego tytułu? Czy oprócz tych 6000PLN wypłaty musi coś jeszcze opłacić?

  • Dzień dobry

   Jeśli student ma mniej niż 26 lat, to kwota wynagrodzenia brutto 6000 jest jednocześnie kwotą wynagrodzenia netto – zleceniodawca nic nie dokłada. Ponieważ nie ma na umowie zlecenia ze studentem składek ZUS, nie ma również części ZUS finansowanej ze środków zleceniodawcy. Nie ma żadnych innych kosztów.

 21. Podpisałam umowę zlecenie ze zleceniodawcą, który w ogłoszeniu i w rozmowie telefonicznej wstępnej określił kwotę brutto na 5300zł Jednak na umowie kwota zarówno netto i brutto wynosi 4000zł. Pracodawca obniżył moją wypłatę netto o kwotę podatku tym samym odbierając mi przysługująca ulgę podatkowa dla studenta i osoby poniżej 26r.ż. Kiedy zwróciłam uwagę pracodawcy na niesprawiedliwość dostalam odpowiedź, że zleceniodawcą jest „Pracodawcą równych szans” I chce aby każdy pracownik na rękę dostawał tyle samo. Tym samym ograbiajac mnie z 1300zł i zwrotu podatku gdybym owym studentem nie była. Co można zrobić w takiej sytuacji? Jest to oszustwo?

  • Dzień dobry

   Nie, to nie oszustwo, po prostu jest to nieuczciwe wobec Pani – ponieważ Pani ma mniej niż 26 lat i status studenta, to w porównaniu z innymi ma Pani prawo mieć bardziej korzystne warunki. Jeśli np. Pani ma 5300 brutto i jest zwolniona ze składek ZUS i podatku, to na rękę ma Pani 5300. Inna osoba, która nie ma statusu studenta i ma więcej niż 26 lat na rękę dostanie nie 5300, ale np. 4100, bo z jej wynagrodzenia należy potrącić składki i podatek. Tyle, że to normalne, to zróżnicowanie – Pani ma po prostu inną sytuację. Zleceniodawca nie powinien w ten sposób postępować – jeśli dwie osoby robią to samo, a jedna zarabia więcej tylko dlatego, że jest zwolniona z ZUS i podatku, to nie ma tu mowy o dyskryminacji.

 22. Dzień dobry.
  Mam umowę zlecenie, w której okres wypowiedzenia to 2 tygodnie. Chciałabym zakończyć swoją pracę. Czy w związku z tym obowiązuje mnie ten okres wypowiedzenia? Czy mogę zakończyć pracę natychmiastowo bez tego okresu?

  • Dzień dobry

   Jeśli w umowie zapisano okres wypowiedzenia, to on obowiązuje – to jest jeden z elementów umowy. Kodeks cywilny nie mówi nic o okresach wypowiedzenia umowy zlecenia, a więc zastosowanie tu mają same zapisy umowy. Można oczywiście rozwiązać ją natychmiast w porozumieniu ze zleceniodawcą, ale skoro w umowie jest wskazany okres wypowiedzenia, to wypowiedzenie doprowadzi do rozwiązania umowy po upływie tego okresu, a nie od razu. Najlepiej dogadać się ze zleceniodawcą, jeśli chce Pani przyspieszyć rozwiązanie umowy.

 23. Dzień dobry, a co jeśli mam 20 lata, statusu studenta, zatrudnienie na umowę zlecenie a pracodawca pobiera mi wszystkie składki, argumentując to tym, że będę mieć z tego same korzyści, ponieważ odkłada mi się na emeryturę.

  • Dzień dobry. Ale to w zasadzie żadne korzyści – teraz Pani ma mniej na rękę, on musi dokładać część składek ze swoich pieniędzy. Teoretycznie tak, Pani kapitał emerytalny powiększa się, ale Pani ma dopiero 20 lat, przed Panią kilkadziesiąt lat pracy zawodowej, jeszcze zdąży Pani wypracować ten kapitał. Niech Pani porozmawia ze zleceniodawcą, bo szkoda, żeby Pani na rękę teraz dostawała mniej, a on żeby dokładał do tego jeszcze z własnych środków.

 24. Dzień dobry,
  Jestem studentem poniżej 26 roku życia, pracodawca proponuje mi zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, natomiast z rozbiciem tego na 2 umowy: Umowa o pracę na pół etatu 1500 Brutto, Plus umowa zlecenie- jeszcze bez szczegółowej kwoty. Chcę uzyskać przychód na poziomie 3500 zł-4000 zł netto miesięcznie. *Wymaganym aspektem jest abym w jakimś wymiarze pracował u tego pracodawcy w oparciu o umowę o pracę. Czy dla mnie jako pracownika jest to lepiej rozdzielić na 2 wyżej wskazane umowy, czy pracować tylko na umowie o pracę na pełen etat?

 25. Jestem na umowie zlecenie i mam napisane 2500zł brutto na miesiąc. Z obliczeń wynika, że otrzymuję 15,62zł brutto/h. Patrząc na to, że jestem studentką poniżej 26 roku i pracuję na umowę zlecenie, a w 2022 roku przysługuje studentowi na umowie zlecenie minimum 19,70zł brutto/h, czyli 19,7zł/h do ręki. Czy w takiej sytuacji mogę się ubiegać o stawkę 19,7zł/h w pracy? Jakimi dokumentami muszę to potwierdzić szefostwu?

  • Dobry wieczór

   Wszystko zależy od tego ile godzin w miesiącu Pani przepracuje – jeśli na tyle dużo, że rzeczywiście stawka godzinowa wychodzi niższa niż 19,70, to może Pani zwrócić na to uwagę – stawka godzinowa na zlecenie na ten rok jest ustalona na poziomie minimalnym na kwotę 19,70 zł brutto, dla Pani jest to jednocześnie kwota netto, bo Pani jako studentka jest zwolniona z ZUS na zleceniu i jednocześnie korzysta Pani z ulgi podatkowej Zerowy PIT dla młodych.

   ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.
   Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) zarządza się, co następuje:
   § 1. Od dnia 1 stycznia 2022 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3010 zł.
   § 2. Od dnia 1 stycznia 2022 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 19,70 zł.
   § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 26. Dzień dobry,

  Czy jeśli zaczynam prace na umowe zlecenie a nie jestem studentem i mam poniżej 26 lat to czy kwota brutto będzie równać się netto? Będę na rękę dostawać 2800 zł a przynajmniej tak powiedział mój nowy pracodawca.

  • Dzień dobry

   W tym wypadku, jeśli nie posiada Pani statusu studenta, to brutto =/= netto, bo z z tytułu zawartej umowy podlega Pani obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu i dobrowolnie chorobowemu. Podatku nie ma, bo obejmuje Panią zwolnienie Zerowy PIT dla młodych, ale składki będą. One są częściowo finansowane z wynagrodzenia zleceniobiorcy i częściowo ze środków zleceniodawcy. A więc jeśli ma Pani dostać na rękę 2800, to brutto w umowie musi być wyższe – dokładną kwotę będę w stanie Pani podać, jak da Pani znać, czy z tytułu tej umowy będzie podlegać dobrowolnemu chorobowemu.

 27. Czy w takim wypadku, jeżeli jestem studentem przed 26 r.ż., jeżeli pracodawca zaproponował mi 2500 zł netto na umowie zlecenie, ale w systemie prowizyjnym, to jest to w pełni legalna stawkastawka? Czy też powinnam ubiegać się o wpisanie na umowie kwoty brutto czyli ok 3,4 tyś?

  • Dobry wieczór. Tak, umowa zlecenia może przewidywać stawkę prowizyjną, a skoro ma Pani status studenta i mniej niż 26 lat, to w Pani wypadku wynagrodzenie ze zlecenia jest zwolnione z ZUS, korzysta Pani również ze zwolnienia podatkowego Zerowy PIT dla młodych, a więc 2500 netto to jednocześnie 2500 brutto. Natomiast jeśli ukończy Pani 26 lat, to wówczas aby nadal było 2500 netto, brutto będzie musiało zostać podniesione do około 3400. Na chwilę obecną 2500 zł na umowie może być, bo tyle dokładnie otrzyma Pani na rękę, jako osoba zwolniona na zleceniu z ZUS i podatku.

 28. Dzien dobry. Bede zaczynac prace na umowe zlecenia jako uczen szkoly policealnej. Ponizej 26 roku zycia. Mam wiec zerowy PIT i nie pobiera sie z mojego wynagrodzenia kwoty na skladki ZUS. Wiec brutto = netto. Jak wyglada w takiej sytuacji sprawa choroby? Czy uzyskanie L4 od lekarza kwalifikuje docplatnych wolnych dni chorobowych, czy tez w takiej sytuacji nie przysluguje mi prawo do platnego urlopu chorobowego?

  • Dzień dobry. Nie – L4 nie uprawnia do otrzymania świadczenia chorobowego. Skoro nie ma od Pana wynagrodzenia naliczanej i odprowadzanej do ZUS składki chorobowej, nie ma zasiłku na zleceniu. Formalnie zasiłek chorobowy się nie należy, ale niekoniecznie wynagrodzenie ze zlecenia musi być pomniejszane – być może zlecenie zostanie w danym miesiącu zrealizowane pomimo zwolnienia lekarskiego (w sensie np. czynności zostaną wykonane w okresie poza zwolnieniem lekarskim), a w tej sytuacji nie ma podstaw do obniżenia wynagrodzenia ze zlecenia. Natomiast zasiłek chorobowy nie należy się, bo nie ma składki chorobowej.

 29. Jestem 20 letnią studentką, jeśli w miesiącu zarobię 10,000 złotych, to ile podatków będę musiała płacić? I od której kwotę całości czy od summy wyższej progu?

  • Dzień dobry

   Jako studentka jest Pani zwolniona z podatku dochodowego do dochodu 85528 zł rocznie. A więc przez kilka miesięcy pracy na zleceniu z zarobkami rzędu 10.000 zł miesięcznie nie zapłaci Pani podatku. Dopiero, jak Pani dochód przekroczy w skali roku 85528 zł, zapłaci Pani podatek (na chwilę obecną to 17% dochodu, ale od lipca 2022 roku ma to być 12% dochodu – stawka podatku ma zostać w pierwszym progu obniżona zgodnie z zapowiedziami zmian do Nowego Ładu). Podatek płaci się od nadwyżki ponad ustawowe zwolnienie.

 30. Dzień dobry. W wakacje 2020 pracowałam na umowie zlecenie będąc uczennica poniżej 26 roku. Na umowie była kwota brutto 1200 zł, zapłacono mi 1037 zł. Od tamtej pory nie potrafię poprawnie rozliczyć pitu i otrzymać zwrotu 163 zł. Na PIT w różne miejsca wpisana jest kwota 1037, nigdzie nie ma 1200 i za bardzo nie wiem na jakiej podstawie miałabym otrzymać zwrot podatku i czy w ogóle mi on przysługuje. Czy pracodawca blednie się ze mną rozliczył i mnie oszukał?

  W drugim przypadku na umowie zlecenie była podana kwota 743 zł netto i tyle tez mi zapłacono i taka kwota jest umieszczona w PIT. Czy z uwagi, na to ze w tamtym momencie byłam studentka poniżej 26 rokiem życia nie powinnam otrzymać więcej? Czy tu także niepoprawnie się ze mną rozliczono? Czy mogę coś z tym zrobić?

  • Dzień dobry

   Na umowie była kwota brutto, ale po zakończeniu roku powinna Pani dostać PIT-11 i tam powinien być wykazany przychód. Pytanie jeszcze, bo skoro to był 2020 rok, to wówczas obowiązywał już Zerowy PIT dla osób poniżej 26 roku życia, a więc Pani brutto = netto, bo miała Pani status ucznia i mniej niż 26 lat. Czy na PIT-11 jako przychód wskazana jest kwota 1037 zł, czy 1200? Ile Pani zapłacono przelewem wynagrodzenia netto?

   W drugim przypadku akurat jest OK – 743 brutto = 743 netto, bo ze względu na wiek nie ma podatku, a ze względu na status ucznia i wiek nie ma składek ZUS.

 31. Witam, pracuję na umowę zlecenie i jednocześnie zapisałem się do szkoły (będąc poniżej 26. roku życia). Nie zgłaszałem tego pracodawcy, bo jednak chciałem ze szkoły zrezygnować, lecz ostatecznie zapomniałem to zrobić. Składki płaciłem normalnie (brutto =/= netto). Po kilku miesiącach dostałem mejla od szkoły, że zostaję skreślony z listy uczniów(przez ten cały czas byłem teoretycznie uczniem). W związku z tym mam pytanie – czy mogę się ubiegać o zwrot zapłaconych składek, czy to co zapłacone już przepadło? A jeśli mogę, to w jaki sposób?

  • Dzień dobry

   Tak, można się ubiegać o zwrot składek, ale to Pana zleceniodawca musiałby zrobić korektę zgłoszenia do ZUS i korektę dokumentów rozliczeniowych za okres, kiedy miał Pan status ucznia. On też na tym zyska, bo część składek finansuje z własnych środków, więc jego wpłaty do niego wrócą. Pan odzyska część pokrywaną z wynagrodzenia zleceniobiorcy, a on swoją część.

 32. Dzień dobry,
  ja mam takie pytanie ponieważ do końca września byłam studentką, mam skończone 24 lata i ciągle pracowałam na umowie zlecenie. Oczywiście przez ten czas brutto równało się netto, nie muszę rozliczać pitu itp. Teraz również pracuje na umowie zlecenie, i moje pytanie brzmi czy to co zostaje mi zabierane z wypłaty (składki zdrowotne, rentalne, emerytalne), czy to zostanie mi zwrócone przy przyszłorocznym rozliczeniu? Czy po prostu CI co nie studiują/mają powyżej 26 roku życia, są stratni i koniec?

  • Dzień dobry. Jeśli ma Pani mniej niż 26 lat i pracuje na zleceniu, nie mając już statusu ucznia/studenta, a jednocześnie nie pracuje Pani gdzieś na etacie czy nie prowadzi np. jednoosobowej działalności gospodarczej na tzw. pełnym ZUS, to podlega Pani z tytułu zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Wypadkowe finansuje pracodawca z własnych środków, Pani finansuje część emerytalnej i rentowej oraz – jeśli chce – chorobową. Finansuje Pani również zdrowotną. Jednocześnie jako osoba w wieku do 26 roku życia jest Pani zwolniona z podatku (Zerowy PIT dla młodych). Składek się nie da odzyskać. One po prostu są płacone.

 33. Dzień dobry, chciałem się zapytać jakie składki musze opłacać będąc na umowie zleceniu do 26 roku życia bez statusu ucznia/studenta?

  • Dzień dobry

   Jeśli nie ma Pan innego tytułu do ubezpieczeń (np. umowy o pracę czy własnej działalności gospodarczej z pełnym ZUS), to z zawartej umowy zlecenia obowiązkowo podlega Pan ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu oraz dobrowolnie chorobowemu.

 34. Witam, chce rozpocząć prace w jednej z okolicznych firm. Mam 23 lata i jestem studentka. Czy pracodawca może odmówić mi stawki brutto jako netto? Czy mogę być ubezpieczona jako student podpięta pod mamy ubezpieczenie w Krus i jednocześnie pracować bez opłacania składek? Pracowawca oznajmił ze nie ma u nich ulg żeby inne pracownice nie czuły sie niesprawiedliwie potraktowane. Nie do końca wiem co mogę zrobić w tej sytuacji. Czy mam szanse ubiegać sie o wypłacanie mi kwoty 19,7 za godzine i jednocześnie jeszcze być ubezpieczoną u mamy w krusie? Pozdrawiam i będę wdzięczna za Państwa rzetelna odpowiedz.

 35. Dzień dobry,
  Już od kilku miesięcy pracuję na umowie-zleceniu i mam 13-15zł/godz. Dodatkowo jestem studentką i mam poniżej 26 lat. Ostatnio dowiedziałam się o tym, że stawka brutto powinna być u mnie jako stawka netto. Gdy wspomniałam o tym w pracy, to powiedziano mi, że mi ten „przywilej” nie przysługuje, ponieważ posiadam prawo do renty rodzinnej. Czy to prawda?

  • Dobry wieczór

   Renta rodzinna nie ma tu nic do rzeczy. To raz. Dwa – obecnie minimalna stawka na zleceniu w 2022 roku to 19,70. Pani nie może na zleceniu mniej zarabiać. Jednocześnie ma Pani status studenta i mniej niż 26 lat, a więc jest Pani zwolniona z ZUS i podatku i w Pani wypadku wynagrodzenie brutto = wynagrodzeniu netto. Nie podlega Pani z tytułu tej umowy zlecenia zgłoszeniu do ZUS. Niech Pani zwróci na to uwagę zleceniodawcy. Renta rodzinna jest jedynie pomniejszana, jak na zleceniu przekracza się pewne progi, ale to musiałaby Pani naprawdę dużo godzin wyrabiać w miesiącu, żeby skutkowało to obniżeniem renty rodzinnej.

 36. Mam pytanie. Czy jako student zawrę umowę zlecenie z zagraniczna firmą to też jestem zwolniony z podatku i składek ZUS. Czy muszę się rozliczyć z uzyskanych dochodów?

  • Dobry wieczór

   Tak, wynagrodzenie z tej umowy również podlega zwolnieniu z ZUS i podatku. Jeśli firma jest płatnikiem w Polsce, korzysta Pan ze zwolnienia ustawowego z ZUS i zerowy PIT dla młodych, a jeśli firma nie jest płatnikiem w Polsce, w ogóle nie zgłasza swoich zleceniobiorców do ZUS (bez względu na wiek), a nadal w Pana wypadku obowiązuje Zerowy PIT dla młodych.

 37. Dzień dobry,
  mam 23 lata i jestem studentka. Procuję na umowę zlecenie. Nie mam swojego ubezpieczenia i niestety nie mogę korzystać z opiki mojego lekarza pierwszego kontaktu. Niestety nikt z rodziny nie może mnie zgłosić do ubezpieczenia. Jak mogę rozwiazać swój problem ?
  Dziękuję za odpowiedź.

  • Dobry wieczór

   Może Pani ubezpieczyć się dobrowolnie w NFZ – jeśli nikt nie może zgłosić Pani do ubezpieczeń jako członka rodziny, może Pani ubezpieczyć się sama w NFZ. Natomiast niech Pani jeszcze upewni się, czy uczelnia nie zgłasza Was jako studentów do ubezpieczenia zdrowotnego.

 38. Dzień dobry, chciałabym się dowiedzieć czy jako osoba, która ma 25 lat, umowę o pracę na pełen etat i nie jest uczniem ani studentem, to jeśli podejmę dodatkową pracę na umowę zlecenie to czy będę musiała opłacać jakieś składki czy kwota butto będzie netto?

  • Dzień dobry

   Jeśli na etacie zarabia Pani co najmniej 3010 zł brutto, to umowa zlecenia, zawarta w innej firmie będzie jedynie ozusowana w zakresie składki zdrowotnej. Składki społeczne nie są tu obowiązkowe, bo te ma Pani płacone od podstawy w wysokości przynajmniej pensji minimalnej z pracy na etacie. Jednocześnie jako osoba w wieku do 26 roku życia jest Pani zwolniona z podatku z tytułu umowy zlecenia. A więc z wynagrodzenia ze zlecenia potrącana będzie jedynie składka zdrowotna 9%.

   Brutto – 9% z brutto = netto

   Oczywiście zakładając, że ta umowa zlecenia zostaje zawarta z inną firmą. Jeśli umowę zlecenia zawarłaby Pani z własnym pracodawcą (w jednej firmie etat i zlecenie), to ona będzie w pełni ozusowana, tak samo jak umowa zlecenia.

 39. Chciałbym się zapytać o rozliczanie składek w przypadku realizacji dwóch umów na zlecenie. Jestem studentem przed 26. rokiem życia i będę realizował 2 umowy na zlecenie w dwóch różnych przedsiębiorstwach. W pierwszej pracy będę pracował pełen etat kwota ponad 3000 brutto i drugą pracę podejmuje na pół etatu około 1600 zł brutto. Czy w takiej sytuacji obie umowy podlegają zwolnieniu ze składek? Czy mam obowiązek poinformowania że pracuje w 2 firmach?

  • Dobry wieczór

   Obie umowy są zwolnione ze składek. Warunkiem jest posiadanie statusu studenta i wiek do 26 roku życia. Nie ma znaczenia, ile umów zawartych jest równolegle. Nie ma Pan obowiązku informowania o drugiej umowie, bo ani tu nie ma podatku, ani składek. Natomiast gdyby się okazało, że np. kończy Pan studia albo wiek 26 lat, to należy niezwłocznie o tym poinformować obu zleceniobiorców. Wówczas z tytułu pierwszej umowy podlega Pan obowiązkowo składce emerytalnej, rentowej i wypadkowej oraz zdrowotnej (chorobowe jest dobrowolne) i ponieważ zarabia Pan tu więcej niż minimalne (3010 w 2022 roku), to druga umowa będzie ozusowana jedynie w zakresie składki zdrowotnej.

 40. Czyli w tym przypadku czy zostanę przy umowie zlecenie czy podpiszę umowę o pracę moje ostateczne wynagrodzenie będzie wynosiło tyle samo (pod względem wszystkich składek itp., zakładając że w obu przypadkach kwota brutto byłaby identyczna)?

  • Niekoniecznie – po pierwsze na umowie o pracę podlega Pani obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu, a na zleceniu dobrowolnie. Składka chorobowa jest finansowana z wynagrodzenia pracownika. Po drugie – jeśli będzie Pani pracować na umowie o pracę i będzie to Pani jedyne źródło dochodu, ma Pani prawo do ulgi podatkowej 425 zł miesięcznie, a więc pracując na etacie zarobi Pani nieco więcej niż na zleceniu (na zleceniu ta ulga podatkowa zostanie rozliczona w zeznaniu rocznym, więc ten nadpłacony podatek Pani odzyska – po prostu teraz na etacie zarabia Pani więcej niż na zleceniu, ale podatek ze zlecenia odzyska w PIT rocznym, przynajmniej częściowo.

   1. 4000 brutto na zleceniu, zakładając, że podlega Pani dobrowolnie chorobowemu i nie została zapisana do PPK: około 2671 netto
   2. 4000 brutto na etacie, zakładając, że to jedyne źródło Pani dochodu i nie jest Pani zapisana do PPK: około 3022

   Przy czym – jak wspomniałem – do 30000 dochód roczny (nie przychód, ale dochód, czyli przychód pomniejszony o składki ubezpieczonego oraz koszty uzyskania) jest zwolniony z podatku (Nowy Ład). A więc na tym zleceniu odzyskałaby parę tysięcy zapłaconego podatku, ale to dopiero w PIT rocznym.

 41. Dzień dobry,

  obecnie jestem pracującą studentką na umowie zlecenie. Niedługo skończę 26 lat i jeszcze przez pewien czas będę posiadać status studenta. Czy wówczas przysługuje mi jeszcze ubezpieczenie z uczelni? Czy w tym przypadku umowa o pracę i umowa zlecenie daje mi takie same przychody (zakładając, że obecne zarabiam brutto=netto 4 tyś.)

  • Dzień dobry

   Jeśli kończy Pani 26 lat i umowa zlecenia nadal trwa, to zleceniodawca powinien zgłosić Panią do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i wypadkowego, a zgłoszenie do chorobowego dokonywane jest na Pani wniosek. Obowiązkowe jest również ubezpieczenie zdrowotne. Teraz już nie będzie brutto = netto, bo z jednej strony dochodzi ZUS, a z drugiej jako osoba w wieku ponad 26 lat nie będzie Pani mogła korzystać już z Zerowego PIT dla młodych, a więc z Pani wynagrodzenia ze zlecenia będzie potrącany również podatek. Nie ma już znaczenia, czy przysługuje Pani ubezpieczenie z uczelni, czy nie – ponieważ kończy Pani 26 rok życia, musi Pani z umowy zlecenia zostać zgłoszona do ZUS.

 42. Dzień dobry,

  jestem osobą poniżej 26 r. ż., ale nie mam już statusu studenta. Jeżeli wysyłałam do pracodawcy wypełnione „Oświadczenie zleceniobiorcy dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego”, na którym zaznaczyłam, że nie jestem ubezpieczona emerytalnie i rentowo oraz że nie posiadam już statusu studenta, to czy w takiej sytuacji to właśnie zleceniodawca jest zobowiązany do zgłoszenia mnie do ZUS’u i odprowadzania składek?
  W takiej sytuacji, kiedy otrzymuje wypłaty w kwocie netto równej kwocie brutto, to czy ZUS może mnie obciążyć jakimiś karami?

  • Dobry wieczór

   Tak – płatnikiem jest Pani zleceniodawca, a więc on ma obowiązek zgłosić Panią do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego i zdrowotnego. Ubezpieczenie chorobowe ma Pani dobrowolne. Natomiast w tym wypadku wynagrodzenie brutto =/= netto, bo z wynagrodzenia brutto finansowane są częściowo składki.

   Jeśli informowała Pani zleceniodawcę o tym, że nie ma już statusu studenta, to on musi Panią zgłosić do ZUS. Jeśli tego nie zrobił, to on poniesie odpowiedzialność, bo to na nim jako na płatniku spoczywa obowiązek zgłoszenia Pani jako zleceniobiorcy do ubezpieczeń oraz naliczania i potrącania składek.

 43. No dobrze, rozumiem. Dziękuję pięknie za wyjaśnienie sytuacji i pozdrawiam serdzenie:)

 44. Oczywiście, że mam. Na ten moment potwierdzenie mojego statusu jest już wysłane. Jednak problem polega na tym, że firma wysyła wynagrodzenia tylko dwa razy w miesiącu z czego jeden termin oczywiście już minął. Dzisiaj dostałam informację, że pieniądze zostaną wypłacone dopiero 30 grudnia. Dlatego chciałabym dowiedzieć się kto tak naprawdę „zawinił” w tej sytuacji , skoro ja na bieżąco informowałam kierownictwo o sytuacji, o tym że w najbliższym czasie nie dam rady pobić legitymacji, że na ten moment mogę jedynie poprosic uczelnie o skan zaświadczenia, jednak nikt z kierownictwa nie przejął się tym, że mogę nie dostać pieniędzy na czas i poszło to w zapomnienie. Dlatego też pomyślałam, że nie jest to tak ważne. Tym bardziej, że w zeszłym miesiącu nie było takiego problemu a sytuacja wyglądała identycznie. Informację o tym, że mam podbić legitymację dostałam około tydzień temu… i zastanwiam sie czy prawo pozwala na takie traktowanie? Ponieważ uważam, że to dość nieludzkie zostawiać uczciwego pracownika tak nagle bez pieniędzy i to w takim „wydatkowym” okresie..

  • To jest umowa zlecenia – termin wypłaty wynagrodzenia jest określony albo w samej umowie albo np. w rachunku wystawionym do umowy za dany miesiąc. Najlepiej byłoby dogadać się z nimi. W Pani wypadku wynagrodzenie brutto = wynagrodzeniu netto, bo nie ma składek ZUS i podatku. Dla nich w zasadzie bez różnicy, kiedy naliczą i wypłacą. Może Pani zwrócić się do nich chociaż o wypłacenie jakiejś zaliczki, a reszty w terminie 30 grudnia, jeśli na 30 grudnia mają zaplanowane wypłaty. Natomiast formalnie zmusić ich nie można – w tym sensie, że nawet gdyby Pani chciała „postraszyć ich” wszczęciem kontroli PIP, to taka kontrola pewnie pojawi się dopiero i tak po 30 grudnia. Najlepiej spróbować się dogadać – jeśli nie na wypłatę całości, to chociaż zaliczki.

 45. Dzień dobry, mam pytanie odnośnie praw zleceniodawcy.
  Przepracowałam listopad i podpisałam już rachunek na początku grudnia. Dodam, że niestety nie mam jeszcze podbitej legitymacji studenckiej (cały czas posiadam status studenta, jestem na 3 roku studiów, po prostu przez sytuacje z pandemią nie udało mi się jeszcze podbić legitymacji ponieważ na uczelnie mam dość daleko ) Po podpisaniu rachunku mój kierownik dostał wiadomość,
  że jeśli nie podbije legitymacji nie zostanie mi wypłacone wynagrodzenie. Poinformowałam kierownika, że nie będę miała w najbliższym czasie jak tego uczynić ponieważ szał przed świętami sprawił, że ciągle jestem w pracy. Czy istnieje takie prawo, że pomimo przepracowania i podpisania rachunku zleceniodawca nie wypłacił mi żadnego wynagrodzenia? Kto tak naprawdę jest winny sytuacji, że zostałam teraz bez pieniędzy? I czy mogę coś zrobić w tej sytuacji?

  • Dzień dobry

   A czy nie ma Pani możliwości uzyskania jakiegoś zaświadczenia, że posiada Pani status studenta? Jakiegoś wydruku z uczelnianego systemu – cokolwiek, co pozwoli zleceniodawcy na uwzględnienie Pani statusu i nienaliczanie składek ZUS z Pani wynagrodzenia. Tu nie chodzi o to, że on może Pani nie wypłacić wynagrodzenia – chodzi o to, że albo wypłaci kwotę brutto bez składek ZUS i podatku (bo będzie wiedział, że ma Pani status studenta) albo będzie musiał zgłosić Panią do ubezpieczeń w ZUS i potrącić składki.

 46. Witam mam 20 lat od lutego będę posiadać status ucznia. Czy nie posiadając obecnie tego statusu mimo wszystko przez to ze mam poniżej 26 lat będę dostawać w pracy brutto na rękę? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Dzień dobry

   Dopóki nie ma Pan statusu ucznia, nie korzysta Pan ze zwolnienia z ZUS, ale nadal przysługuje Panu ze względu na wiek ulga Zerowy PIT dla młodych. W Pana wypadku nie będzie zatem brutto = netto, ale netto to będzie brutto po odjęciu składki na ubezpieczenie emerytalne 9,76% wynagrodzenia, rentowe 1,5% wynagrodzenia i ewentualnie chorobowe, bo ono jest dobrowolne 2,45% wynagrodzenia. Z tego brutto zostanie nieco mniej, ale podatku nie ma. Natomiast od lutego, jeśli będzie Pan kontynuował zlecenie, to wówczas brutto = netto.

 47. 4300 i tak dostawałam na rękę w momencie kiedy nie byłam studentem ponieważ to moje wynagrodzenie netto. Więc czy napewno nie powinnam dostać wyliczonej od tego netto kwoty brutto?

  • Umówiła się Pani ze zleceniodawcą na 4300 na rękę. W pewnym momencie „wpadła” Pani w ZUS, a więc żeby nadal miała Pani 4300 na rękę, brutto musiało wzrosnąć. Załóżmy, że wzrosło do 5476, żeby po podjęciu od tego składek ZUS nadal miała Pani 4300 na rękę. Teraz znów ma Pani status studenta, a więc żeby miała Pani 4300 na rękę, Pani wynagrodzenie brutto musi być takie samo, czyli 4300.

   Chyba, że zleceniodawca zostawi tę wyższą kwotę brutto, to wtedy Pani zysk, bo już nie naliczy od niej składek, a więc na rękę dostanie Pani więcej, ale to musiałaby go Pani spytać, jaka teraz będzie kwota wynagrodzenia, skoro znów nie podlega Pani pod ZUS.

 48. Dzień dobry, raz jeszcze. Więc jeśli dostałam wypłatę w dniu kiedy jestem już uczniem to powinnam dostać 4300 na rękę jeśli to moja podstawa netto czy powinno to być powiększone o kwotę brutto?

  • Tak, powinna Pani dostać już 4300 na rękę – na dzień wypłaty wynagrodzenia znów ma Pani status studenta, więc od dnia, w którym Pani ma ten status, została Pani wyrejestrowana z ZUS, a więc w dniu wypłaty dla ZUS już Pani nie figuruje jako ubezpieczony. A ponieważ równolegle korzysta Pani ze zwolnienia Zerowy PIT dla Młodych, te 4300 otrzyma Pani na rękę.

 49. Dzień dobry, pracuję na umowie zlecenie. Jestem osobą do 26 roku. Moje miesięczne wynagrodzenie to 4300 netto oraz 600 netto premii, przez miesiąc pracowałam bez statusu studenta, wtedy moje wynagrodzenie zostało ozusowane, ale nadal zostało wypłacone mi netto wyżej podane. Od połowy października ponownie jestem uczniem, czy za połowę miesiąca moje wynagrodzenie powinno być wyższe na rękę skoro moje wynagrodzenie to 4300 netto/msc nie brutto, oraz 600netto premia. Ile powinnam dostać wynagrodzenia z samej podstawy do ręki?

  • Dzień dobry

   Ma Pani status studenta od połowy października, ale przychód osiągnie Pani już będąc studentem, a więc cały przychód – również ten za 1- 14 października będzie zwolniony z ZUS. Gdyby zleceniodawca wypłacał coś w pierwszej połowie października, to wówczas ten przychód byłby ozusowany. A skoro wypłata miała miejsce w czasie, gdy była już Pani ponownie studentem, to ten przychód jest zwolniony ze składek.

   Mniej więcej na tym to polega – za 1 – 15 ma Pani przychód ozusowany, za 16 – 31 przychód nieozusowany. No i ten przychód za 1 – 15 został niejako przerzucony na koniec października, wówczas jego wypłata łapie się już na zwolnienie z ZUS. To poprawne, zgodne z przepisami.

 50. Witam jestem uczennica technikum i mam 18 lat. Jestem zatrudniona na umówię zlecenia na której napisane jest ze moje wynagrodzenie to 18,50 brutto z którego zostaną dokonane stosowne potrącenia. Czy nadal należy mi się 18,30 na czysto bez żadnych składek? Mam status ucznia i zaświadczenie również dostarczyłam do pracy.

 51. Jestem uczniem szkoły policealnej z uprawnieniami szkoły publicznej , pracuje na umowę-zlecenie.
  Dostarczyłam stosowne zaświadczenie do pracodawcy- czy może on jego nie respektować?
  Kolejne pytanie brzmi co ze składką zdrowotną – czy jeżeli nie będę ozusowana muszę wykupić sobie ubezpieczenie na własną rękę w razie np pobytu w szpitalu?
  Czy mogę sama sobie opłacać składkę zdrowotną?
  Z góry dziękuję za pomoc

  • Dobry wieczór. Nie, zleceniodawca nie może go nie respektować. On musi to uwzględnić – Pani umowa zlecenia nie podlega oskładkowaniu. Natomiast co do umowy zlecenia – musi Pani ustalić w szkole, czy szkoła Was ubezpiecza. Jeśli nie, może Pani rodzic, jeśli np. pracuje na etacie, może Panią zgłosić do ubezpieczenia jako członka rodziny.

 52. Po ukończeniu studiów, absolwent ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jeszcze przez 4 miesiące. Co jeśli w tym czasie (4 miesięcy po skończeniu studiów) podejmie pracę, czy wtedy np. zleceniodawca odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne ?

  • Tak, jeśli kończy się studia, to umowa zlecenia za czas po ukończeniu studiów jest już ozusowana, a składka zdrowotna jest obowiązkowa. Mogą być i inne składki – wszystko zależy od tego, czy ta umowa zlecenia to jedyny tzw. tytuł do ubezpieczenia, ale składka zdrowotna będzie zawsze.

 53. Dzień dobry co w przypadku gdy osoba ma mniej niż 26lat a nie ma statusu studenta, jakie podatki i jaki ich procent zleceniobiorca jest jest zobligowany płacić? Pozdrawiam

  • Dobry wieczór

   W takim wypadku ta osoba nadal korzysta ze zwolnienia podatkowego Zerowy PIT dla Młodych, ale jej umowa zlecenia jest już ozusowana. Jeśli ta osoba nie ma innego tytułu do ubezpieczeń, czyli ta umowa zlecenia jest jej jedynym źródłem dochodu (nie pracuje na etacie, nie ma własnej działalności gospodarczej itd.) to wówczas obowiązkowo podlega ubezpieczeniu emerytalnemu (9,76% wynagrodzenia brutto) rentowemu (1,5% wynagrodzenia brutto) i może dobrowolnie podlegać ubezpieczeniu chorobowemu (2,45% wynagrodzenia brutto). Do tego dochodzi obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne (9% wynagrodzenia brutto pomniejszonego o sumę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe).

 54. Dzień dobry. Jestem zatrudniona na umowie zlecenie i dodatkowo podjęłam pracę na umowę o pracę w kwocie niższej niż najniższa krajowa. Jestem studentem poniżej 26 roku życia. Która z umów będzie opodatkowana, czy będą to obie?

  • Dzień dobry

   Opodatkowana żadna nie będzie, bo ze względu na wiek (mniej niż 26 lat) korzysta Pani ze zwolnienia podatkowego Zerowy PIT dla młodych. Natomiast z umowy o pracę naliczane będą składki ZUS, a z umowy zlecenia nie będzie ani podatku, ani składek. W przypadku umowy zlecenia Pani wynagrodzenie brutto = wynagrodzeniu netto. Z kolei z wynagrodzenia za pracę naliczane będą składki społeczne i zdrowotna. Tak na szybko, aby wyliczyć wynagrodzenie netto od brutto w przypadku umowy o pracę osoby do 26 roku życia:

   1. Wynagrodzenie brutto (podstawa składek społecznych): 3200 zł
   2. emerytalne: 9,76% z 3200 = 312,32
   3. Rentowe: 1,5% z 3200 = 48 zł
   4. Chorobowe: 2,45% z 3200 = 78,40 zł
   5. Podstawa składki zdrowotnej: 3200 – 312,32 – 48 – 78,40 = 2761,28 zł
   6. Zdrowotne 9% z 2761,28 = 248,52
   7. Netto do wypłaty: 3200 – 312,32 – 48 – 78,40 – 248,52 = 2512,76 zł

   Z kolei dla zlecenia 3200 brutto i jednocześnie 3200 na rękę.

 55. Czy jest do tego jakaś podstawa prawna?

 56. Osoba która pracuje na umowę o pracę w jednej firmie podejmuje umowę zlecenie w innej jest studentem poniżej 26 r ż Czy w tej sytuacji z umowy zlecenie będą pobierane składki czy będzie to umowa bez składek?

 57. Dzień dobry, mam pytanie czy te same przepisy obowiązują studenta zagranicznej uczelni?- oczywiście obywatela polskiego.

 58. Chciałbym się zapytać o rozliczanie składek w przypadku realizacji dwóch umów na zlecenie. Jestem studentem przed 26. rokiem życia i będę realizował 2 umowy na zlecenie w dwóch różnych przedsiębiorstwach. Czy w takiej sytuacji obie umowy podlegają zwolnieniu ze składek? Czy muszę dopełnić jakieś formalności względem pracodawców?

  • Dzień dobry. Tak, obie umowy będą zwolnione z ZUS – ma Pan status studenta, mniej niż 26 lat, więc każda umowa zlecenia zawarta z Panem będzie zwolniona z ZUS. Musi Pan poinformować zleceniodawcę, że jest Pan studentem i ma mniej niż 26 lat, żeby on wiedział, że nie trzeba Pana zgłaszać do ZUS z tytułu zawarcia umowy zlecenia. Dotyczy to obu zleceniodawców.

 59. Dostałam ofertę pracy jako kierowca kat. B. Pracodawca zaoferował umowę zlecenia ze studentem do 26 r. ż. ze stawką 21zł brutto (netto), ale zastrzegł, że jeśli chce korzystać z samochodu firmowego zamiast swojego, to będzie mi potrącał za każdą przepracowaną godzinne 7 złotych, czyli ostatecznie stawka wyniesie 14zł. Czy może tak zrobić? O ile dobrze pamiętam powołał się na art. 498 KC.

  • Dobry wieczór. Ten art. 498 kc dotyczy tzw. potrącenia:

   Art. 498. [Potrącenie]
   § 1. Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.
   § 2. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

   Natomiast to nie do końca może w ten sposób działać. Co do zasady na umowie zlecenia zleceniobiorca sam zapewnia sobie narzędzia do pracy, natomiast można oczywiście umówić się w ten sposób, że zleceniobiorca niejako wynajmuje od zleceniodawcy narzędzia, za opłatą. No i tu mamy takie potrącenie – obie strony są sobie coś „winne” – zleceniodawca wynagrodzenie, zleceniobiorca zapłatę za narzędzie, więc można je potrącić. Natomiast w praktyce to powinno działać nieco inaczej – nie na zasadzie potrącenia, ale zleceniodawca wypłaca Pani normalne wynagrodzenie, a Pani realizuje zapłatę za korzystanie z nie swojego samochodu. Tu jest problem, bo stawka wynagrodzenia nie może być niższa niż 18,30 (na 2021 rok) i tyle Pani po prostu musi otrzymać. Potrąceń z wynagrodzenia ze zlecenia dokonuje się na nieco innych zasadach niż to potrącenie z art. 498 kc.

   Pytanie jeszcze, na jakiej podstawie zleceniodawca wycenił wartość godzinową używania pojazdu na 7 zł – jeśli są w tym koszty paliwa, to można uznać, że nie jest to wygórowana stawka.

 60. Dzień dobry,
  mam 24 lata i w październiku rozpoczynam naukę w Szkole Doktorskiej. Pracuję obecnie na umowie zlecenie. Czy w tym przypadku będę musiała opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu umowy zlecenie? Czy do 26 roku życia mogę być ubezpieczona u rodziców i nie płacić składek zdrowotnych?

  • Dzień dobry

   Doktorant nie posiada statusu studenta, a więc zawarta z nim umowa zlecenia jest ozusowana. Jednocześnie pobieranie stypendium doktoranckiego jest tytułem do ubezpieczenia – zostanie Pani zgłoszona do ZUS, jeśli będzie Pani pobierać stypendium. W takim wypadku z tytułu stypendium jest Pani zgłoszona do ubezpieczeń w ZUS, a dodatkowo, jeśli jest ono równe co najmniej pensji minimalnej, z tytułu umowy zlecenia będzie Pani podlegać jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeśli stypendium jest niższe niż pensja minimalna, wówczas z umowy zlecenia podlega Pani ubezpieczeniom społecznym (w tym ewentualnie dobrowolnemu chorobowemu) oraz zdrowotnemu. Tak czy inaczej ubezpieczenie zdrowotne będzie Pani mieć – ze zlecenia ono będzie obowiązkowe.

   Poniżej jeszcze wyjaśnienia ZUS odnośnie ubezpieczeń dla doktorantów:

   Z ustawy wynika, że w sytuacji, gdy doktorant rozpoczynający studia w szkole doktorskiej uzyskuje podstawę wymiaru składek w kwocie nie niższej niż minimalne wynagrodzenie, to ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

   z tytułu pobierania stypendium doktoranckiego zawsze są obowiązkowe,

   z tytułu umowy zlecenia – są dobrowolne.

   Nie jest istotna wysokość podstawy wymiaru składek zleceniobiorcy.

   Natomiast w sytuacji, gdy doktorant rozpoczynający studia w szkole doktorskiej uzyskuje podstawę wymiaru składek w kwocie niższej niż minimalne wynagrodzenie, to ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

   z tytułu pobierania stypendium doktoranckiego zawsze są obowiązkowe,

   z tytułu umowy zlecenia – również będą obowiązkowe.

   Ubezpieczenie zdrowotne będzie obowiązkowe z umowy zlecenia.

   Zarówno w pierwszym jak i drugi przypadku zleceniobiorca nie może wybrać tego tytułu/zamienić na ten tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń, zamiast tytułu, jakim jest pobieranie stypendium doktoranckiego.

 61. Dzień dobry, podpisałam umowę zlecenie (jestem studentem do 26 r.z) i zastanawia mnie czy pracodawca czegoś tu nie zakręcił bo rozumiem, że mógł on wpisać do umowy 1900 zł netto miesięcznie (nie jest mowa o wynagrodzeniu brutto) natomiast umówiliśmy się słownie, że będzie to praca 5 dni w tygodniu po 7 h (tego nie ma w umowie). Czy z tego by wynikało, że nie muszę pracować aż tyle no bo 1900 zł /7*22= 12,33 zł/h – czyli jest to moja stawka godzinowa – mam rozumieć niezgodna z prawem bo minimalna to 18,30 ? I w takim wypadku żebym otrzymywała prawidłowe wynagrodzenie musiałabym pracować w zaokrągleniu 5 godzin dziennie ? I czy jeśli mam rację to czy mam prawo mówić pracodawcy o tym, i czy jeśli pracodawca nie zgodzi się na moje warunki to mogę się ubiegać o jakąś sprawiedliwość?

  • Dzień dobry. Ma Pani rację – co do zasady stawka wychodzi niższa niż obecnie obowiązująca dla zlecenia, ale – jak sama Pani wskazała – czas realizacji zlecenia został ustalony ustnie. W umowie nie zapisano nic o liczbie godzin, więc może się okazać, że raz będzie Pani pracować więcej, raz mniej, ostatecznie nie przepracuje takiej liczby godzin, aby stawka wychodziła niższa. To się pewnie okaże w praktyce, natomiast gdyby okazało się, że jednak pracuje Pani więcej, proszę upomnieć się o zmianę stawki. Skoro stawka na umowie jest miesięczna, nie wskazano liczby godzin, to być może Pani praca będzie regulowana czasowo doraźnie – po prostu w zależności od potrzeb raz przepracuje Pani więcej, raz mniej.

   W ekstremalnym przypadku przysługuje Pani prawo skargi do Państwowej Inspekcji Pracy. Umowa zlecenia nie jest sposobem nawiązania stosunku pracy, ale minimalna stawka godzinowa na zleceniu jest regulowana ustawowo, więc ma Pani tu możliwość wniesienia skargi. Nadmieniam, że powinna to być ostateczność, niech się Pani nie nastawia z góry negatywnie, że zleceniodawca próbuje coś kombinować – być może sam źle przeliczył po prostu. To pewnie wyjdzie w praktyce, ile Pani pracuje ostatecznie, może to będzie jednak mniej niż 7 godzin.

 62. Witam. Jestem studentem w wieku 22 lat . Czy jeżeli pracuje na umówię zlecenie to legalne jest aby pracodawca płacił mi 13zl/h? I jak obliczyć podatek od wynagrodzenia? Czy jest to 17% od wypracowanych godzin? Czy podatek pracodawca płaci „ze swojej kieszeni”? Czy jest to opłacane jakoś inaczej? Proszę o odpowiedz

  • Dzień dobry

   Student w wieku do 26 roku życia na umowie zlecenia jest zwolniony z ZUS – w jego przypadku nie ma składek, nie ma też podatku dochodowego w związku z ulgą „Zerowy PIT dla młodych”. A więc w przypadku takiego studenta wynagrodzenie brutto = wynagrodzenie netto. Minimalna stawka na zleceniu w 2021 roku to 18,30 zł i tyle powinien płacić zatrudniający. On musi wiedzieć, że ma Pani status studenta, żeby nie zgłaszał Pani do ZUS. Podatek to 17% liczony od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o składki ZUS i koszty uzyskania. Podatek jest finansowany z wynagrodzenia zleceniobiorcy, ale w Pani wypadku nie ma podatku, jest zwolnienie podmiotowe „Zerowy PIT dla młodych”.

   Ze swojej kieszeni zleceniodawca finansuje część składek, ale to w ogóle jeśli składki są. A w Pani wypadku w ogóle nie ma ZUS.

 63. Dzień dobry.
  Mam 24 lata i status studenta. Chciałem dorobić sobie przez wakacje w lokalnej pizzerii na umowę zlecenie.
  I teraz moje pytanie, jestem po wstępnej rozmowie o pracę, jednak właściciel zarzeka, że w jego pizzerii nie ma czegoś takiego jak stawka netto = brutto. Chce mi wystawić umowę ze wszystkimi składkami. Czy pracodawca może odmówić wypłaty pełnej kwoty brutto? Czy jest to jakaś próba oszukania mnie? Czy w umowie, jest jakieś pole do uzupełnienia odnośnie statusu studenta?

  • Dzień dobry

   W umowie nie ma z reguły takiego pola, ale zleceniobiorca zawierając umowę dostaje z reguły do wypełnienia takie oświadczenie, w którym zaznacza, że ma status studenta itd. To jest oświadczenie do celów ZUS i podatkowych, ale w przypadku studenta ono potwierdza prawo do zwolnienia z ZUS i podatku. Jeśli ma Pan status studenta, okaże legitymację czy w inny sposób udowodni fakt posiadania statusu studenta i swój wiek, to zleceniodawca nie zgłasza Pana do ZUS, a od wynagrodzenia nie potrąca składek i podatku.

   To nie jest próba oszukania Pana, zleceniodawca część ZUS dokłada z własnych środków, więc umowa zlecenia z ZUS jest dla niego mniej korzysta finansowo, niż bez ZUS, więc raczej na pewno nie chodzi o oszukanie Pana, a może wynika to ze zwykłej niewiedzy.

 64. Witam, jestem studentem poniżej 26 roku życia i dostałem na umowie 18.5zł netto. Zleceniodawca twierdzi że dostanę tyle plus za te wszystkie podatki czyli że to jest to samo co bym dostał 22.5 brutto. Jest to dość duża firma ale wydaje mi się że dostanę tylko te 18.5.Chciałbym wiedzieć czy to prawda?

  • Dzień dobry

   A proszę doprecyzować – ma Pan status studenta, a więc zawarta z Panem umowa zlecenia nie podlega pod ZUS, jednocześnie jako osoba do 26 roku życia korzysta Pan ze zwolnienia Zerowy PIT dla młodych. Na umowie ma Pan stawkę 18,50 za godzinę, a więc tyle dostanie Pan na rękę, bo tu nie ma obciążeń publicznoprawnych. W jaki sposób zleceniodawca twierdzi, że brutto wyjdzie kwota 22,50? Tyle Panu obiecał brutto? Nie ma ZUS, nie ma podatku, brutto = netto, a w umowie ma Pan 18,50 brutto.

 65. Witam,
  Co w sytuacji kiedy podczas podpisywania umowy na zlecenie osoba miała status ucznia, lecz w trakcie zlecenia go straciła (o czym poinformowała pracodawcę) i dostaje wciąż wynagrodzenie brutto? Jakie są konsekwencje tego? Kto jest za to odpowiedzialny?

  • Dzień dobry

   Jeśli zleceniodawca został poinformowany o zmianie statusu, to powinien zleceniobiorcę zgłosić do ZUS – natomiast tu może mieć miejsce taka sytuacja, że np. przesunięta jest data wypłaty wynagrodzenia z okresu, kiedy jeszcze zlecenie było nieozusowane. Najlepiej spytać wprost zleceniodawcę, czy dokonał zgłoszenia do ZUS.

 66. Witam.
  Ukończyłem szkołę ponadgimnazjalną , wybieram się na studia – zostałem zaakceptowany, papiery złożyłem.
  Mam 20 lat, czy w takim przypadku mogę wziąć umowę o zlecenie jako uczący się? Czy mogę jeszcze wykorzystać legitymacje ze szkoły, czy dopiero po otrzymaniu legitymacji studenckiej?

 67. Dzień dobry. Pracuję na umowę zlecenie i mam poniżej 26 lat. Jestem już po swojej obronie, którą miałam 30 czerwca, wiec wtedy ukończyłam studia licencjackie. Do wtedy otrzymywałam 18,30zl do ręki. Od października ide na magisterkę. Ile wiec powinnam dostać za godzinę do rozpoczęcia magisterki, czyli do października?

  • Dzień dobry

   Nie da się tego policzyć netto dla jednej godziny, bo tu kilka czynników wchodzi w grę, m.in. ograniczanie składki zdrowotnej do hipotetycznej zaliczki na podatek. Najlepiej by było, gdyby Pani podała np. liczbę godzin w danym miesiącu. Załóżmy, że przepracuje Pani na zleceniu 100 godzin, a więc Pani wynagrodzenie brutto wyniesie 1830 zł (100 * 18,30)

   Brutto: 1830
   emerytalne: 9,76% z 1830 zł = 178,60
   rentowe: 1,5% z 1830 = 27,50
   chorobowe – zakładamy zerowe, bo nie jest obowiązkowe, a nie opłaca się Pani do niego zgłaszać na 3 miesiące, bo za ten okres ono nic Pani nie da.
   Podstawa zdrowotnego: 1830 – 178,60 – 27,50 = 1623,90
   zdrowotne: 9% z 1623,90 = 146,20
   Netto: 1830 – 178,60 – 27,50 – 146,20 = 1477,80

   I w ten sposób może Pani liczyć. DO tego jeszcze, jeśli tych godzin będzie mniej, np. 20 przepracowanych w miesiącu i wynagrodzenie będzie niskie, to składka zdrowotna może wychodzić zerowa, bo się ją ogranicza do tzw. hipotetycznej zaliczki na podatek. W każdym razie powyższym sposobem może Pani sobie to policzyć, jeśli zna Pani liczbę godzin przepracowanych na zleceniu w danym miesiącu.

   Jak pójdzie Pani na magisterkę, to ponownie ma Pani status studenta, a więc umowa zlecenia znów nie podlega ZUS i nadal jest Pani zwolniona z podatku, a więc ponownie brutto = netto.

 68. Czy umowę zlecenie ze studentem do 26 roku życia można zawrzeć w każdego typu pracy? Czy istnieje coś takiego, że wykonywany zakres obowiązków spełnia tylko warunki do zawarcia umowy o prace? – czyli stale godziny pracy, stale miejsce pracy itd.

  • To nie zależy od typu pracy – generalnie obowiązuje przepis z kodeksu pracy:

   Art. 22. § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
   § 11. Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.
   § 12. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1.

   A więc umowa zlecenia nie powinna być zawarta w sytuacji, gdzie ze wszelkich okoliczności towarzyszących powinna jednak zostać zawarta umowa zlecenia. Przykładowo jeśli chcemy zatrudnić kogoś na 2 miesiące, ten ktoś ma pracować w ustalonych godzinach, pełniąc jakieś funkcje pomocnicze, to może to być zlecenie, ale np. zatrudnienie kogoś na np. 3 lata, z godzinami pracy „od do”, z nadzorem kierowniczym itd. to już za bardzo przypomina zatrudnienie w stosunku pracy i nie powinno mieć formy zatrudnienia cywilnoprawnego.

 69. Dzień dobry
  Czytając ten artykuł żałuję, że tych spraw nie znałem przed podpisaniem umowy.
  Zatrudniłem sie na jeden miesiąc na umowę zlecenie jako uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, mam 19 lat.
  Pracodawca wpisał na umowie 2000 zł za umowe zlecenie brutto.
  Pracuje od poniedziałku do piątku zwykle 8 godz., czasem 10.
  Myslałem, że dostanę więcej za nadgodziny, ale wynika z artykułu, że nalezy mi sie tylko wynagrodzenie z umowy. Troche jestem rozżalony i czuje się oszukany przez pracodawcę, bo chyba mnie wykorzystał korzystając z niewiedzy i naiwności.
  Czy mogę cos negocjowac, czy sprawa dla mnie jest juz przesądzona?
  Romek

  • Dzień dobry

   Na umowie zlecenia nie ma czegoś takiego, jak czas pracy, nie ma więc również nadgodzin. Pan ma stałą miesięczną stawkę wynagrodzenia 2000 zł brutto i tyle również powinien Pan dostać na rękę, bo z umowy zlecenia z uczniem nie ma ZUS, a jednocześnie korzysta Pan ze zwolnienia podatkowego Zerowy PIT dla młodych.

   Co do czasu wykonywania zlecenia z kolei – pracuje Pan zwykle 8 godzin, zdarza się praca po 10 godzin. Natomiast na umowie zlecenia nie ma czegoś takiego, jak norma dobowa 8 godzin, wymiar w okresie rozliczeniowym itd., tu po prostu nie ma jak liczyć nadgodzin.

   Oczywiście dobrze by było, aby pracował Pan w taki sposób, aby te 2000 zł podzielone przez liczbę godzin w danym miesiącu dawało nie mniej niż 18,30 zł za godzinę, bo tyle wynosi minimalne wynagrodzenie godzinowe na zleceniu w 2021 roku.

 70. Witam, jeżeli nie mam statusu studenta ale nie przekraczam 26 roku życia. Pracuje w pracy na umowie o prace i dodatkowo w innej firmie na umowie zlecenie, czy tez kwalifikuje się to do innej kwoty ,brutto-netto. Pozdrawiam

  • Dzień dobry

   Jeśli z umowy o pracę zarabia Pani przynajmniej pensję minimalną, to z umowy zlecenia podlega zgłoszeniu jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie ma Pani statusu studenta, a więc umowa zlecenia zawarta z Panią nie jest zwolniona z ZUS, natomiast ma Pani jeden tzw. tytuł do ubezpieczenia (etat) i jeśli na nim zarabia przynajmniej pensję minimalną, to z umowy zlecenia podlega Pani jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast jest Pani zwolniona z podatku, jako osoba do 26 roku życia korzysta Pani ze zwolnienia Zerowy PIT dla młodych.

   W praktyce z wynagrodzenia z umowy zlecenia odejmuje Pani 9% składki zdrowotnej i otrzymuje Pani wynagrodzenie netto.

 71. Dzień dobry mam 16 lat i jestem uczniem technikum gdy chce pójść na miesiąc do pracy w wakacje (8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu) i chce dostawać stawkę minimalną brutto bo dla mnie to i tak netto to czy pracodawcy opłaca się to tak samo jak mi czy nie za bardzo bo nie chętnie by mi raczej dawali bo wielu pracodawców jakoś nie chętnie do tego podchodzi i nie chce dawać takich kwot :/ jedna mi napisała że może mi dawać max 14 netto co jest trochę bez sensu

  • Dzień dobry

   To, że jako student jest Pan zwolniony ze składek ZUS i podatku na umowie zlecenia to Pana korzyść – musi Pan dostać nie mniej niż 18,30 zł za godzinę i dla Pana to jest kwota brutto i na rękę. Zleceniodawca i tak oszczędza, bo nie musi dokładać części ZUS ze swoich środków, więc zatrudnienie ucznia czy studenta na zleceniu jest dla niego i tak korzystne. Może ta Pani czegoś nie rozumie, bo gdyby ona zatrudniała na zleceniu osobę, która ma więcej niż 26 lat i nigdzie indziej nie pozostaje zatrudniona, to wówczas tak, wychodziłoby ze stawki 18,30 brutto jakieś 14 zł na rękę, ale to nie znaczy, że reszta by zostawała jej w kieszeni – reszta to byłyby składki ZUS i podatek, więc realny koszt wyniósłby ją i tak 18,30 plus część ZUS z własnych środków. A w Pana przypadku po prostu – mówiąc wprost – zarabia Pan, a nie ZUS i urząd skarbowy.

 72. Dzień dobry, mam pewien dylemat. Aktualnie jestem studentem poniżej 26 r.ż. zatrudnionym na umowę zlecenie, ubezpiecza mnie tata w swojej firmie, moja pensja to kwota brutto=netto. Aczkolwiek od lipca tracę status studenta, dalej będę poniżej 26 r.ż i zatrudniona na umowie zlecenie. Chciałabym wiedzieć jak zmieni się moje wynagrodzenie przyjmując, ze tata dalej będzie mnie ubezpieczać i fikcyjnie zakładając, że moja płaca teraz wynosi 2800zł/mies. Z góry dziękuję za pomoc.

  • Dobry wieczór

   Jeśli straci Pani status studenta, to zleceniodawca będzie musiał zgłosić Panią do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i wypadkowego, a chorobowe będzie dla Pani dobrowolne. Z Pani wynagrodzenia nadal nie będzie potrącana zaliczka na podatek, bo korzysta Pani ze zwolnienia Zerowy PIT dla młodych. A zatem z Pani wynagrodzenia potrącone zostaną jedynie składki ZUS. Załóżmy, że na Pani wniosek zleceniodawca zgłosił Panią do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Wówczas rozliczenie od brutto do netto od kwoty 2800 zł wygląda następująco:

   Kwota brutto: 2.800 zł
   Składka emerytalna (9,76% z 2800): 273,28 zł
   Składka rentowa (1,5% z 2800): 42,00 zł
   Składka chorobowa (2,45% z 2800): 68,60 zł
   Razem składki ZUS: 383,88 zł
   Podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 2800 – 383,88 = 2.416,12 zł
   Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9% z 2416,12): 217,45 zł
   Naliczony podatek: 0,00 zł
   Do wypłaty: 2800 – 273,28 – 42 – 68,60 – 217,45 = 2.198,67 zł

   Zakładając, że nie zgłasza się Pani do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, nie ma składki chorobowej 68,60, a więc o tyle więcej Pani za robi na rękę.

 73. Jestem studentką III roku, mam 22 lata. W tym roku się bronię. W pracy zaproponowano mi 18,30zł brutto na umowie zlecenie. W związku z tym chciałabym spytać, czy tyle powinnam dostać do ręki? Czy coś zostanie mi odjęte z tej kwoty brutto?

  • Dzień dobry

   Ma Pani mniej niż 26 lat, więc korzysta z ulgi Zerowy PIT dla młodych oraz – do dnia obrony – status studenta, więc zawarta z Panią umowa zlecenia jest zwolniona z ZUS. W tym wypadku do dnia obrony Pani 18,30 brutto = 18,30 do ręki za każdą godzinę. Od dnia obrony nadal jest Pani zwolniona z podatku, ale już nie ze składek ZUS, zleceniodawca będzie naliczał ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz zdrowotne i chorobowe dobrowolne, jeśli Pani zechce do niego przystąpić. Natomiast póki co, do dnia obrony ma Pani 18,30 brutto = 18,30 do ręki.

 74. Ok, chyba zrozumiałem. Do końca pierwszego progu podatkowego podatek nie jest naliczany, dopiero od początku drugiego, podatek wchodzi w życie.
  Np. zarobiłem w ciągu roku: 100 000 PLN
  Obliczenia:
  [zarobki – pierwszy próg = kwota opodatkowana]: 100 000 – 85 528 = 14 472 PLN

  I teraz, jeżeli dobrze rozumiem, opodatkowanie wynosi:
  [kwota powyżej drugiego progu * opodatkowanie w drugim progu = kwota podatku]: 14 472 * 0,32 = 4631,04 PLN

  Proszę o komentarz i dziękuję za wcześniejsze odpowiedzi.

  • Zarobki 100.000 PLN pomniejsza Pan o koszty uzyskania przychodu 20%, które nie miały zastosowania do progu 85528, bo w ogóle nie było podatku. A więc zarobił Pan 100.000, odejmuje koszty 20% z 100.000 = 80.000 – nadal nie przekracza Pan progu (przychód minus koszty = dochód).

   Po przekroczeniu progu przychodu wynoszącego 85.528 stosuje się w pierwszej kolejności stawkę podatku w wysokości 17%, a dopiero, gdy dochód (czyli już podlegający opodatkowaniu przychód pomniejszony o składki społeczne pobrane z wynagrodzenia (tu nie ma, bo umowa zlecenia ze studentem jest zwolniona z ZUS) i koszty uzyskania przychodu 20%) przekroczy górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, wówczas należy zacząć stosować stawkę podatku 32% – oznacza to, że od momentu objęcia osoby do 26 roku życia obowiązkiem podatkowym (z powodu przekroczenia pułapu 85.528 zł) trzeba niejako od zera zacząć naliczać dochód w sposób narastający, w celu określenia, kiedy ewentualnie będzie miało miejsce przekroczenie progu podatkowego (85.528 zł). A więc może się okazać, że Pan zarabia 100.000 rocznie i nadal nie płaci podatku w drugim progu, bo już od przekroczenia 85528 należy stosować kosztu uzyskania zgodnie z tym, co na początku.

 75. Niestety nie jestem pewny. Pracuję jako programista. Czy możliwe byłoby nakreślenie w takiej sytuacji tych obu przypadków? Dla kosztów bez praw autorskich i z prawami autorskimi.

  • po przekroczeniu progu przychodu wynoszącego 85.528 zł stosuje się w pierwszej kolejności stawkę podatku w wysokości 17%, a dopiero, gdy dochód (czyli już podlegający opodatkowaniu przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu) przekroczy górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, wówczas należy zacząć stosować stawkę podatku 32% – oznacza to, że od momentu objęcia osoby do 26 roku życia obowiązkiem podatkowym (z powodu przekroczenia pułapu 85.528 zł) trzeba niejako od zera zacząć naliczać dochód w sposób narastający, w celu określenia, kiedy ewentualnie będzie miało miejsce przekroczenie progu podatkowego (85.528 zł).

   Dopóki nie przekracza Pan kwoty przychodu 85528 zł, nie ma podatku. Umowa zlecenia ze studentem jest zwolniona z ZUS, a więc po przekroczeniu kwoty progu 85528 należy ustalać dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty uzyskania. Jeśli te koszty uzyskania związane są z prawami autorskimi i wynoszą 50%, to – w uproszczeniu Pana wynagrodzenie brutto narastająco pomniejsza się o te 50% i dopiero osiąga podstawę podatku. W praktyce może to oznaczać, że w ogóle nie wpadnie Pan w podatek 32%. Aby napisać coś więcej, musiałby Pan podać rząd wielkości wynagrodzenia – nie konkretną kwotę, ale czy to 10.000 PLN/m-c, 30.000 PLN/m-c itd. Spróbujemy wówczas coś policzyć dla konkretnej kwoty.

 76. Witam, chciałbym zapytać o zarobki studenta (do 26 roku życia) w drugim progu podatkowym. Obecnie pracuję na podstawie umowy zlecenia zaliczając się jeszcze do pierwszego progu podatkowego. Jednak moje zarobki mogą niedługo wejść w drugi próg podatkowy. Chciałbym się spytać, jaka jest najkorzystniejsza forma zatrudnienia dla studenta w drugim progu podatkowym. Czy warto pozostać na umowie zlecenie, czy wybrać inną forma zatrudnienia? Chciałbym się również zapytać o podatki, kiedy wkracza się w drugi próg podatkowy jako student (do 26 roku życia) na umowie zlecenie – jak wyglada opłacanie podatków?
  Pozdrawiam.

  • Dzień dobry

   A proszę o doprecyzowanie – czy w związku z wykonywaniem zlecenia wchodzą w grę prawa autorskie? To ważne z punktu widzenia kosztów uzyskania przychodu – na umowie zlecenia „domyślne” koszty to 20% przychodu, ale w przypadku praw autorskich to może być np. 50% i wówczas może się okazać, że ostatecznie Pan nie wpadnie w drugi próg podatkowy

 77. Witam. Jeśli byłem zatrudniony na umowe zlecenie i jestem studentem poniżej 26 r. życia, przy podpisywaniu umowy zaznaczyłem, że chcę ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe i składki emerytaln, to wciąż moja pensja wyniesie tyle netto co brutto, czy po prostu mój zleceniodawca próbuje mnie oszukać? O ile ma w tym jakąkolwiek korzyść.

  • Dzień dobry. A czy może Pan ustalić, czy został zgłoszony do ubezpieczeń w ZUS w ogóle? Pan jest studentem do 26 roku życia, zawarta z Panem umowa zlecenia nie podlega zgłoszeniu do ZUS. Natomiast zgodnie z art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

   Art. 7. Prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysługuje osobom, które nie spełniają warunków do objęcia tymi ubezpieczeniami obowiązkowo.

   Tyle, że przy dobrowolnym ubezpieczeniu w Pana wypadku składki będą w całości finansowane przez Pana. Nie będzie tu składki wypadkowej, natomiast emerytalna, rentowa będą. Chorobowe dobrowolne jest co do zasady tylko w przypadku, gdy emerytalne i rentowe jest obowiązkowe.

   Niech Pan ustali, czy zleceniodawca zgłosił Pana do ZUS, a jeśli tak, to do jakich ubezpieczeń. Od tego wszystko zależy, niemniej w przypadku zgłoszenia do ubezpieczeń brutto już nie będzie równe netto, bo z wynagrodzenia ze zlecenia finansowane będą składki (Pan sam dla siebie będzie płatnikiem, więc brutto = netto przy wypłacie, ale po pomniejszeniu o wpłacone składki wynagrodzenie netto ostatecznie będzie niższe).

 78. Witam!
  Jestem studentką i aktualnie mam ukończone 21 lat. Chciałabym zatrudnić się na podstawie umowy zlecenie na okres wakacyjny do pracy na sezon jednak wiem, że od tego roku wprowadzono pewne zmiany dotyczące tej umowy. Rozmawiając z pierwszym potencjalnym pracodawcą wspomniał o odprowadzeniu składek, ponieważ zaszły zmiany w 2021 r.
  Czy nadal jak w 2019 roku mogłabym pracować i otrzymywać pełną kwotę taką jak na umowie czyli 18,30 brutto jako moją netto?

  • Dobry wieczór

   Nie, tu się nic nie zmieniło – nadal osoba będąca w wieku do 26 roku życia i posiadająca status ucznia/studenta nie podlega zgłoszeniu do ZUS. Jednocześnie jest zwolniona z podatku, a więc w jej przypadku wynagrodzenie brutto = wynagrodzenie netto. Proszę zobaczyć – przepis obowiązujący obecnie stwierdza:

   Art. 6. 1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są:

   4) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4;

   Ale:

   4. Osoby określone w ust. 1 pkt 4 nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.

   No więc nie będzie tu ZUS. Niech Pani pokaże te przepisy z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych potencjalnemu zleceniodawcy, gdyby miał wątpliwości. Osoba w wieku do 26 roku życia i będąca studentem czy uczniem nie podlega zgłoszeniu do ZUS, a więc jej wynagrodzenie z umowy zlecenia NIE JEST ozusowane czy opodatkowane. Natomiast ważny jest ten status studenta.

 79. Czy można zatrudnić na umowę zlecenie w swojej firmie własnego syna, który jest studentem?

  • Oczywiście. Jeśli syn ma mniej niż 26 lat i posiada status studenta, umowa zlecenia z nim zawarta nie podlega zgłoszeniu do ZUS. Przepisy prawa cywilnego czy ubezpieczeniowe w żaden sposób nie ograniczają prawa do zatrudniania na zleceniach członków rodziny.

 80. Dziękuję za obszerną odpowiedź.
  To tak jeszcze dla rozwiania moich wątpliwości, biorąc pod uwagę np. miesiąc maj i prace w tygodniu po 8 godzin dziennie na umowie zlecenia, czyli wychodzi 21 dni po 8 godzin, a więc w sumie 168 godzin w miesiącu, więc pracodawca nie może dać 2800 netto pracownikowi, bo wychodziłoby 16,67 za godzinę, czyli naruszenie zasad przy zleceniu, a więc musiałaby tu być zastosowana stawka godzinowa (o ile dobrze zrozumiałam), co dałoby wynagrodzenie 3074,4 netto (więc dużo więcej niż na umowie o prace – około 2100 netto). Teraz się zastanawiam, czy dla pracodawcy korzystniejsze jest dać studentowi do 26r. umowę o prace, niż zlecenia? Bo skoro jest upieranie się pracodawcy, że dają umowę o prace i kropka…

  • Dla zatrudniającego umowa zlecenia jest korzystniejsza, bo tu nie ma ZUS. Przykładowo na umowie zlecenia 2800 brutto = dla studenta 2800 na rękę, ale dla zleceniodawcy to również łączny koszt 2800, nie dokłada on tu już do składek społecznych. Gdyby to była umowa o pracę, to pracodawca musi ze swoich środków sfinansować część składek społecznych czyli całkowity koszt zatrudnienia wyniósłby 3373,44 zł. Tu już jest oszczędność. Druga rzecz – zatrudnienie na etacie to obowiązek prowadzenia akt osobowych, ewidencji czasu pracy, udzielanie urlopów, nadgodziny, okres wypowiedzenia umowy o pracę itp. A na zleceniu tego nie ma, stąd już choćby zlecenie jest dla zatrudniającego dużo wygodniejsze.

 81. Jeśli mam status studenta i nie mam 26 lat to znaczy, że na umowie zlecenia na pełny etat kwota brutto=netto, czyli obecnie najniższa krajowa, więc wynagrodzenie powinno wynosić 2800 netto. W związku z tym, czy pracodawca może płacić PONIŻEJ 2800 netto na umowie zlecenia na pełny etat studentowi do 26 roku życia? Twierdząc, że on tak może, że to ja nie mam racji itd., to jest chyba oszustwo ze strony pracodawcy. Proszę o wypowiedź.

  • Dobry wieczór

   Umowa zlecenia nie jest formą nawiązania stosunku pracy, a więc do niej minimalna stawka miesięczna (w 2021 roku 2800 brutto) nie ma zastosowania. Tu obowiązuje minimalna stawka godzinowa (w 2021 roku 18,30 brutto za godzinę), jeśli wynagrodzenie w umowie zlecenia określono w stawce godzinowej, a nie miesięcznej. Jednocześnie na zleceniu nie ma czegoś takiego, jak czas pracy, wymiar etatu itp. Może się zatem okazać, że zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie niższe niż 2800 brutto, ale znów, przeliczając je na liczbę godzin pracy w danym miesiącu, nie może wyjść mniej niż 18,30 (w 2021 roku).

   Przykładowo – umowa zlecenia przewiduje wynagrodzenie 2800 zł brutto, które należy się za cały miesiąc. Jeśli zleceniobiorca pracował mniej, otrzyma niższe wynagrodzenie – nie jest to naruszenie przepisów, bo na zleceniu – jak wspomniałem wyżej – nie obowiązuje minimalna stawka miesięczna.

   Załóżmy, że wynagrodzenie w umowie zlecenia ze studentem określono na poziomie 2800 zł za miesiąc, ale zapisano w umowie, że należy się ono po przepracowaniu 120 godzin. Wychodzi stawka godzinowa 280 / 120 godzin = 23,33, a więc wyższa niż minimalna godzinowa 18,30. Gdyby natomiast ustalić, że zleceniobiorca zarabia 2000 zł za 120 godzin pracy, to już dochodzi tu do naruszenia, bo 2000 / 120 = 16,67, a więc mniej niż minimalna.

   Zarobki ze zlecenia mogą zależeć od liczby godzin pracy zleceniobiorcy. To nie jest tak, że jeśli ma on w umowie zapisane 2800, to zawsze tyle musi dostać. Te 2800 zapisane jest dla pewnych czynności do wykonania (przedmiotu umowy zlecenia), ale jeśli np. na skutek choroby zleceniobiorca przepracował mniej, może zarobić odpowiednio mniej.

   Jeśli cokolwiek niejasne, niech Pani dopytuje.

 82. Dzień dobry,
  co w przypadku gdy student do 26 r.ż jest zatrudniony na umowę zlecenie u firmy zagranicznej (na terenie UE)
  Czy wtedy również nie ma żadnego opodatkowania a brutto = netto?

 83. Bardzo Dziękuję! pozdrawiam 🙂

 84. Dzień dobry,
  czy osobie do 26 roku życia , mającej status studenta i zatrudnionej na umowie zlecenie przysługują świadczenia w przypadku kiedy osoba ta jest w ciąży? jak wygląda sytuacja takiej osoby? czy umowa zlecenie w jakikolwiek sposób chroni ciężarną w kwestii świadczeń? Z góry bardzo dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam.

  • Dzień dobry

   Nie, ponieważ nie ma tu składki chorobowej, nie przysługują świadczenia chorobowe (zasiłek chorobowy czy zasiłek macierzyński po porodzie). Nie ma tu bowiem ubezpieczenia chorobowego, a to jest warunek do tego, aby nabyć prawo do tych świadczeń. Natomiast kobiecie, która nie ma tytułu do ubezpieczenia, ale urodziła dziecko, przysługuje tzw. świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie przez 52 tygodnie, licząc od porodu. O przyznanie takiego świadczenia można wystąpić w Miejskim czy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

   Umowa zlecenia ze studentem do 26 roku życia nie podlega ozusowaniu, nie ma tu składki chorobowej, która warunkuje nabycia prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński).

   Z kolei co do ochrony – na umowie zlecenia nie ma praktycznie żadnej. To nie jest stosunek pracy, a jedynie umowa cywilnoprawna, a więc nie mają tu zastosowania przepisy ochronne dotyczące pracownic będących w ciąży (zakaz wypowiedzenia umowy, zakaz pracy w porze nocnej, zakaz pracy w nadgodzinach itp.). Taka umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie.

 85. Dzień dobry, jeśli nie zgłaszamy takiej osoby do ZUS to skąd będzie mieć dana osoba ubezpieczenie zdrowotne?

  • Jeśli student nie ma swojego ubezpieczenia, może go do ubezpieczenia zgłosić członek rodziny – np. pracownik czy zleceniobiorca. Składa wówczas swojemu pracodawcy wniosek o zgłoszenie do ubezpieczeń członka rodziny, pracodawca zgłasza go do ZUS formularzem ZUS ZCNA. A jeśli to nie wchodzi w grę, student powinien zgłosić się w dziekanacie i złożyć wniosek, aby ubezpieczeń objęła go ubezpieczeniem zdrowotnym

 86. Chiałabym zapytać, czy wobec powyższego nie należy zgłaszać zleceniobiorcy do ZUS-u, jeśli wykonawca zlecenia ma 25 lat i jest studentem?

Zostaw wiadomość

O nas

SPD SZKOLENIA - profesjonalne szkolenia online. Zdobądź praktyczną wiedzę i wartościowy certyfikat. Zapisz się już dziś i ucz się, gdziekolwiek jesteś, na komputerze, tablecie, smartfonie.

SPD: Najlepszy e-learning dla wymagających

Oceniali nas:

Ostatnio na blogu

Kontakt z nami

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego SPD SZKOLENIA

ul. Szkolna 32, 32-077 Smardzowice

tel. 509 186 561

email: kontakt@spdszkolenia.pl

Wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem: 130267

Certyfikowane szkolenia online z zaświadczeniem MEN.

top
Wszelkie prawa zastrzeżone dla SPD SZKOLENIA - praktyczne kursy online z zaświadczeniem MEN