Umowa zlecenia ze studentem do 26 roku życia bez składek ZUS i bez podatku

Wynagrodzenie brutto z umowy zlecenia ze studentem do 26 roku życia to jednocześnie wynagrodzenie netto

Umowa zlecenia ze studentem dla zatrudniającego jest korzystna z wielu powodów. Przede wszystkim jako elastyczna forma zatrudnienia jest ona zwolniona z wielu obowiązków, towarzyszących zatrudnieniu w stosunku pracy. Nie ma tu obowiązku prowadzenia dokumentacja pracowniczej, przestrzegania obowiązków pracodawcy wobec pracownika, prowadzenia formalnej ewidencji czasu pracy itp.

Taka umowa zlecenia ze studentem dla samego studenta potencjalnie taka korzysta już nie jest. Jako zleceniobiorca student nie ma prawa do tych uprawnień, które należą się pracownikowi w oparciu o przepisy prawa pracy, a więc choćby prawa do urlopów wypoczynkowych i innych, prawa do dodatkowo płatnych nadgodzin, prawa do zwolnień od pracy, szeregu uprawnień związanych z rodzicielstwem itp. Umowa zlecenia ze studentem jest jednak dla studenta korzysta finansowo – przede wszystkim dlatego, że w określonych wypadkach umowa zlecenia ze studentem, a w zasadzie wynagrodzenie z takiej umowy, nie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu. W praktyce zatem wynagrodzenie studenta na zleceniu, określone w umowie zlecenia w kwocie brutto będzie jednocześnie dla niego wynagrodzeniem netto. Musi jednak zostać spełnionych kilka warunków, przede wszystkim osoba musi mieć status studenta. Więcej o tym za chwilę.

Umowa zlecenia ze studentem a podatek

Od września 2019 roku funkcjonuje tzw. zerowy PIT dla młodych. Jest to zwolnienie z podatku dochodowego osób w wieku do 26 roku życia, uzyskujących dochody m.in. ze stosunku pracy czy właśnie umowy zlecenia. Co ważne, decydujące znaczenie o zastosowaniu tego zwolnienia ma data urodzenia studenta, a nie termin wypłaty. Umowa zlecenia ze studentem jest nieopodatkowana jedynie do dnia, w którym kończy on 26 lat.

Stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof (przychody z działalności wykonywanej osobiście), otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł – kwoty granicznej tzw. pierwszego progu podatkowego.

Od stycznia 2020 roku student na umowie zlecenia, aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego, nie musi składać w tym celu oświadczenia. Może jednakże złożyć oświadczenie, aby te zaliczki na podatek z wynagrodzenia z umowy zlecenia pobierać. Umowa zlecenia i wynagrodzenie z niej będą wówczas rozliczane ze stawką podatku 17%.

Należy pamiętać, że w przypadku umowy zlecenia obowiązuje minimalna stawka godzinowa. Na rok 2020 stawka ta wynosi 17 zł brutto za godzinę. Nie ma ona zastosowania, jeśli umowa zlecenia ze studentem przewiduje wynagrodzenie prowizyjne.

Umowa zlecenia ze studentem a składki ZUS

Umowa zlecenia ze studentem, jeśli jest on w wieku do 26 roku życia, jest zwolniona również ze składek ZUS. Student na umowie zlecenia nie jest objęty obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń społecznych czy ubezpieczenia zdrowotnego. Ważne jest jedynie, aby posiadał status studenta, tzn. był wpisany na listę studentów oraz nie ukończył jeszcze 26 roku życia. Gdyby okazało się, że student osiąga 26 lat w trakcie trwania umowy zlecenia, to od dnia następnego należy go zgłosić do ubezpieczeń społecznych (obowiązkowo emerytalnego, rentowego i wypadkowego, a dobrowolnie do chorobowego) oraz do ubezpieczenia zdrowotnego – chyba, że ma on inny tytuł do ubezpieczeń, np. pracuje gdzieś na etacie i zarabia przynajmniej pensję minimalną, od której odprowadzane są składki ZUS. Wówczas taka umowa zlecenia ze studentem podlega ozusowaniu jedynie w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.

Umowa zlecenia ze studentem jest dla zatrudniającego korzysta finansowo, gdyż część składek na ubezpieczenia społeczne finansowana jest ze środków zleceniodawcy. Z kolei jeśli jest to umowa zlecenia ze studentem, ale w wieku do 26 roku życia, to nie podlega ona w ogóle ozusowaniu i opodatkowaniu, czyli w praktyce kwota wynagrodzenia z umowy zlecenia brutto jest jednocześnie kwotą wynagrodzenia netto.

A skoro umowa zlecenia ze studentem nie prowadzi do nawiązania stosunku pracy, nie ma tu obowiązku prowadzenia akt osobowych czy dokumentacji pracowniczej. Skąd zatem zleceniodawca ma wiedzieć, że student nie ukończył jeszcze 26 roku życia? I czy w ogóle ma status studenta? Czy może – mając na względzie przepisy rozporządzenia RODO – żądać od niego np. dowodu osobistego czy legitymacji studenckiej?

Może, a nawet powinien, musi bowiem mieć pewność, że student na umowie zlecenia faktycznie nie ukończył jeszcze 26 roku życia oraz posiada status studenta, tzn. nie został skreślony z listy studentów, nie obronił się jeszcze. Co również istotne, zleceniodawca może przechowywać kopię legitymacji studenckiej. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest tutaj art. 6 ust. 1 lit. B rozporządzenia RODO (przetwarzanie danych w celu zawarcia umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO – obowiązek prawny administratora danych osobowych).

Umowa zlecenia ze studentem a wynagrodzenie

Umowa zlecenia ze studentem jest pełnoprawną umową, co oznacza, że wiążąca tu może być stawka minimalnego wynagrodzenia na zleceniu. Na rok 2020 ta stawka wynosi 17 zł brutto na godzinę. Nie zawsze jednak ma ona zastosowanie. Przede wszystkim nie obowiązuje, jeśli umowa zlecenia ze studentem przewiduje wynagrodzenie wyłącznie prowizyjne, jak również jeśli o miejscu i czasie wykonywania zlecenia decyduje sam zleceniobiorca, np. wykonuje zlecenie w domu, bo pozwalają na to obowiązki umowne.

Należy również pamiętać, że przepisy kodeksu cywilnego nie przewidują górnej granicy czasu trwania, na jaki może zostać zawarta umowa zlecenia. Ona niekoniecznie musi zostać zawarta jedynie do dnia, w którym ukończy on 26 rok życia – po prostu od dnia następnego student „wpadnie” w obowiązki składkowe ZUS. Co ważne, jeśli umowa zlecenia została zawarta na dłużej niż miesiąc, to wypłaty wynagrodzenia dokonuje się co najmniej raz w miesiącu. Nie ma przepisu, który nakazywałby wypłatę wynagrodzenia z umowy zlecenia w określonej dacie, np. ostatniego dnia miesiąca.

67Komentarzy o "Umowa zlecenia ze studentem do 26 roku życia bez składek ZUS i bez podatku"

 1. Dzień dobry. Jestem zatrudniona na umowie zlecenie i dodatkowo podjęłam pracę na umowę o pracę w kwocie niższej niż najniższa krajowa. Jestem studentem poniżej 26 roku życia. Która z umów będzie opodatkowana, czy będą to obie?

  • Dzień dobry

   Opodatkowana żadna nie będzie, bo ze względu na wiek (mniej niż 26 lat) korzysta Pani ze zwolnienia podatkowego Zerowy PIT dla młodych. Natomiast z umowy o pracę naliczane będą składki ZUS, a z umowy zlecenia nie będzie ani podatku, ani składek. W przypadku umowy zlecenia Pani wynagrodzenie brutto = wynagrodzeniu netto. Z kolei z wynagrodzenia za pracę naliczane będą składki społeczne i zdrowotna. Tak na szybko, aby wyliczyć wynagrodzenie netto od brutto w przypadku umowy o pracę osoby do 26 roku życia:

   1. Wynagrodzenie brutto (podstawa składek społecznych): 3200 zł
   2. emerytalne: 9,76% z 3200 = 312,32
   3. Rentowe: 1,5% z 3200 = 48 zł
   4. Chorobowe: 2,45% z 3200 = 78,40 zł
   5. Podstawa składki zdrowotnej: 3200 – 312,32 – 48 – 78,40 = 2761,28 zł
   6. Zdrowotne 9% z 2761,28 = 248,52
   7. Netto do wypłaty: 3200 – 312,32 – 48 – 78,40 – 248,52 = 2512,76 zł

   Z kolei dla zlecenia 3200 brutto i jednocześnie 3200 na rękę.

 2. Osoba która pracuje na umowę o pracę w jednej firmie podejmuje umowę zlecenie w innej jest studentem poniżej 26 r ż Czy w tej sytuacji z umowy zlecenie będą pobierane składki czy będzie to umowa bez składek?

 3. Dzień dobry, mam pytanie czy te same przepisy obowiązują studenta zagranicznej uczelni?- oczywiście obywatela polskiego.

 4. Chciałbym się zapytać o rozliczanie składek w przypadku realizacji dwóch umów na zlecenie. Jestem studentem przed 26. rokiem życia i będę realizował 2 umowy na zlecenie w dwóch różnych przedsiębiorstwach. Czy w takiej sytuacji obie umowy podlegają zwolnieniu ze składek? Czy muszę dopełnić jakieś formalności względem pracodawców?

  • Dzień dobry. Tak, obie umowy będą zwolnione z ZUS – ma Pan status studenta, mniej niż 26 lat, więc każda umowa zlecenia zawarta z Panem będzie zwolniona z ZUS. Musi Pan poinformować zleceniodawcę, że jest Pan studentem i ma mniej niż 26 lat, żeby on wiedział, że nie trzeba Pana zgłaszać do ZUS z tytułu zawarcia umowy zlecenia. Dotyczy to obu zleceniodawców.

 5. Dostałam ofertę pracy jako kierowca kat. B. Pracodawca zaoferował umowę zlecenia ze studentem do 26 r. ż. ze stawką 21zł brutto (netto), ale zastrzegł, że jeśli chce korzystać z samochodu firmowego zamiast swojego, to będzie mi potrącał za każdą przepracowaną godzinne 7 złotych, czyli ostatecznie stawka wyniesie 14zł. Czy może tak zrobić? O ile dobrze pamiętam powołał się na art. 498 KC.

  • Dobry wieczór. Ten art. 498 kc dotyczy tzw. potrącenia:

   Art. 498. [Potrącenie]
   § 1. Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.
   § 2. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

   Natomiast to nie do końca może w ten sposób działać. Co do zasady na umowie zlecenia zleceniobiorca sam zapewnia sobie narzędzia do pracy, natomiast można oczywiście umówić się w ten sposób, że zleceniobiorca niejako wynajmuje od zleceniodawcy narzędzia, za opłatą. No i tu mamy takie potrącenie – obie strony są sobie coś „winne” – zleceniodawca wynagrodzenie, zleceniobiorca zapłatę za narzędzie, więc można je potrącić. Natomiast w praktyce to powinno działać nieco inaczej – nie na zasadzie potrącenia, ale zleceniodawca wypłaca Pani normalne wynagrodzenie, a Pani realizuje zapłatę za korzystanie z nie swojego samochodu. Tu jest problem, bo stawka wynagrodzenia nie może być niższa niż 18,30 (na 2021 rok) i tyle Pani po prostu musi otrzymać. Potrąceń z wynagrodzenia ze zlecenia dokonuje się na nieco innych zasadach niż to potrącenie z art. 498 kc.

   Pytanie jeszcze, na jakiej podstawie zleceniodawca wycenił wartość godzinową używania pojazdu na 7 zł – jeśli są w tym koszty paliwa, to można uznać, że nie jest to wygórowana stawka.

 6. Dzień dobry,
  mam 24 lata i w październiku rozpoczynam naukę w Szkole Doktorskiej. Pracuję obecnie na umowie zlecenie. Czy w tym przypadku będę musiała opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu umowy zlecenie? Czy do 26 roku życia mogę być ubezpieczona u rodziców i nie płacić składek zdrowotnych?

  • Dzień dobry

   Doktorant nie posiada statusu studenta, a więc zawarta z nim umowa zlecenia jest ozusowana. Jednocześnie pobieranie stypendium doktoranckiego jest tytułem do ubezpieczenia – zostanie Pani zgłoszona do ZUS, jeśli będzie Pani pobierać stypendium. W takim wypadku z tytułu stypendium jest Pani zgłoszona do ubezpieczeń w ZUS, a dodatkowo, jeśli jest ono równe co najmniej pensji minimalnej, z tytułu umowy zlecenia będzie Pani podlegać jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeśli stypendium jest niższe niż pensja minimalna, wówczas z umowy zlecenia podlega Pani ubezpieczeniom społecznym (w tym ewentualnie dobrowolnemu chorobowemu) oraz zdrowotnemu. Tak czy inaczej ubezpieczenie zdrowotne będzie Pani mieć – ze zlecenia ono będzie obowiązkowe.

   Poniżej jeszcze wyjaśnienia ZUS odnośnie ubezpieczeń dla doktorantów:

   Z ustawy wynika, że w sytuacji, gdy doktorant rozpoczynający studia w szkole doktorskiej uzyskuje podstawę wymiaru składek w kwocie nie niższej niż minimalne wynagrodzenie, to ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

   z tytułu pobierania stypendium doktoranckiego zawsze są obowiązkowe,

   z tytułu umowy zlecenia – są dobrowolne.

   Nie jest istotna wysokość podstawy wymiaru składek zleceniobiorcy.

   Natomiast w sytuacji, gdy doktorant rozpoczynający studia w szkole doktorskiej uzyskuje podstawę wymiaru składek w kwocie niższej niż minimalne wynagrodzenie, to ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

   z tytułu pobierania stypendium doktoranckiego zawsze są obowiązkowe,

   z tytułu umowy zlecenia – również będą obowiązkowe.

   Ubezpieczenie zdrowotne będzie obowiązkowe z umowy zlecenia.

   Zarówno w pierwszym jak i drugi przypadku zleceniobiorca nie może wybrać tego tytułu/zamienić na ten tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń, zamiast tytułu, jakim jest pobieranie stypendium doktoranckiego.

 7. Dzień dobry, podpisałam umowę zlecenie (jestem studentem do 26 r.z) i zastanawia mnie czy pracodawca czegoś tu nie zakręcił bo rozumiem, że mógł on wpisać do umowy 1900 zł netto miesięcznie (nie jest mowa o wynagrodzeniu brutto) natomiast umówiliśmy się słownie, że będzie to praca 5 dni w tygodniu po 7 h (tego nie ma w umowie). Czy z tego by wynikało, że nie muszę pracować aż tyle no bo 1900 zł /7*22= 12,33 zł/h – czyli jest to moja stawka godzinowa – mam rozumieć niezgodna z prawem bo minimalna to 18,30 ? I w takim wypadku żebym otrzymywała prawidłowe wynagrodzenie musiałabym pracować w zaokrągleniu 5 godzin dziennie ? I czy jeśli mam rację to czy mam prawo mówić pracodawcy o tym, i czy jeśli pracodawca nie zgodzi się na moje warunki to mogę się ubiegać o jakąś sprawiedliwość?

  • Dzień dobry. Ma Pani rację – co do zasady stawka wychodzi niższa niż obecnie obowiązująca dla zlecenia, ale – jak sama Pani wskazała – czas realizacji zlecenia został ustalony ustnie. W umowie nie zapisano nic o liczbie godzin, więc może się okazać, że raz będzie Pani pracować więcej, raz mniej, ostatecznie nie przepracuje takiej liczby godzin, aby stawka wychodziła niższa. To się pewnie okaże w praktyce, natomiast gdyby okazało się, że jednak pracuje Pani więcej, proszę upomnieć się o zmianę stawki. Skoro stawka na umowie jest miesięczna, nie wskazano liczby godzin, to być może Pani praca będzie regulowana czasowo doraźnie – po prostu w zależności od potrzeb raz przepracuje Pani więcej, raz mniej.

   W ekstremalnym przypadku przysługuje Pani prawo skargi do Państwowej Inspekcji Pracy. Umowa zlecenia nie jest sposobem nawiązania stosunku pracy, ale minimalna stawka godzinowa na zleceniu jest regulowana ustawowo, więc ma Pani tu możliwość wniesienia skargi. Nadmieniam, że powinna to być ostateczność, niech się Pani nie nastawia z góry negatywnie, że zleceniodawca próbuje coś kombinować – być może sam źle przeliczył po prostu. To pewnie wyjdzie w praktyce, ile Pani pracuje ostatecznie, może to będzie jednak mniej niż 7 godzin.

 8. Witam. Jestem studentem w wieku 22 lat . Czy jeżeli pracuje na umówię zlecenie to legalne jest aby pracodawca płacił mi 13zl/h? I jak obliczyć podatek od wynagrodzenia? Czy jest to 17% od wypracowanych godzin? Czy podatek pracodawca płaci „ze swojej kieszeni”? Czy jest to opłacane jakoś inaczej? Proszę o odpowiedz

  • Dzień dobry

   Student w wieku do 26 roku życia na umowie zlecenia jest zwolniony z ZUS – w jego przypadku nie ma składek, nie ma też podatku dochodowego w związku z ulgą „Zerowy PIT dla młodych”. A więc w przypadku takiego studenta wynagrodzenie brutto = wynagrodzenie netto. Minimalna stawka na zleceniu w 2021 roku to 18,30 zł i tyle powinien płacić zatrudniający. On musi wiedzieć, że ma Pani status studenta, żeby nie zgłaszał Pani do ZUS. Podatek to 17% liczony od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o składki ZUS i koszty uzyskania. Podatek jest finansowany z wynagrodzenia zleceniobiorcy, ale w Pani wypadku nie ma podatku, jest zwolnienie podmiotowe „Zerowy PIT dla młodych”.

   Ze swojej kieszeni zleceniodawca finansuje część składek, ale to w ogóle jeśli składki są. A w Pani wypadku w ogóle nie ma ZUS.

 9. Dzień dobry.
  Mam 24 lata i status studenta. Chciałem dorobić sobie przez wakacje w lokalnej pizzerii na umowę zlecenie.
  I teraz moje pytanie, jestem po wstępnej rozmowie o pracę, jednak właściciel zarzeka, że w jego pizzerii nie ma czegoś takiego jak stawka netto = brutto. Chce mi wystawić umowę ze wszystkimi składkami. Czy pracodawca może odmówić wypłaty pełnej kwoty brutto? Czy jest to jakaś próba oszukania mnie? Czy w umowie, jest jakieś pole do uzupełnienia odnośnie statusu studenta?

  • Dzień dobry

   W umowie nie ma z reguły takiego pola, ale zleceniobiorca zawierając umowę dostaje z reguły do wypełnienia takie oświadczenie, w którym zaznacza, że ma status studenta itd. To jest oświadczenie do celów ZUS i podatkowych, ale w przypadku studenta ono potwierdza prawo do zwolnienia z ZUS i podatku. Jeśli ma Pan status studenta, okaże legitymację czy w inny sposób udowodni fakt posiadania statusu studenta i swój wiek, to zleceniodawca nie zgłasza Pana do ZUS, a od wynagrodzenia nie potrąca składek i podatku.

   To nie jest próba oszukania Pana, zleceniodawca część ZUS dokłada z własnych środków, więc umowa zlecenia z ZUS jest dla niego mniej korzysta finansowo, niż bez ZUS, więc raczej na pewno nie chodzi o oszukanie Pana, a może wynika to ze zwykłej niewiedzy.

 10. Witam, jestem studentem poniżej 26 roku życia i dostałem na umowie 18.5zł netto. Zleceniodawca twierdzi że dostanę tyle plus za te wszystkie podatki czyli że to jest to samo co bym dostał 22.5 brutto. Jest to dość duża firma ale wydaje mi się że dostanę tylko te 18.5.Chciałbym wiedzieć czy to prawda?

  • Dzień dobry

   A proszę doprecyzować – ma Pan status studenta, a więc zawarta z Panem umowa zlecenia nie podlega pod ZUS, jednocześnie jako osoba do 26 roku życia korzysta Pan ze zwolnienia Zerowy PIT dla młodych. Na umowie ma Pan stawkę 18,50 za godzinę, a więc tyle dostanie Pan na rękę, bo tu nie ma obciążeń publicznoprawnych. W jaki sposób zleceniodawca twierdzi, że brutto wyjdzie kwota 22,50? Tyle Panu obiecał brutto? Nie ma ZUS, nie ma podatku, brutto = netto, a w umowie ma Pan 18,50 brutto.

 11. Witam,
  Co w sytuacji kiedy podczas podpisywania umowy na zlecenie osoba miała status ucznia, lecz w trakcie zlecenia go straciła (o czym poinformowała pracodawcę) i dostaje wciąż wynagrodzenie brutto? Jakie są konsekwencje tego? Kto jest za to odpowiedzialny?

  • Dzień dobry

   Jeśli zleceniodawca został poinformowany o zmianie statusu, to powinien zleceniobiorcę zgłosić do ZUS – natomiast tu może mieć miejsce taka sytuacja, że np. przesunięta jest data wypłaty wynagrodzenia z okresu, kiedy jeszcze zlecenie było nieozusowane. Najlepiej spytać wprost zleceniodawcę, czy dokonał zgłoszenia do ZUS.

 12. Witam.
  Ukończyłem szkołę ponadgimnazjalną , wybieram się na studia – zostałem zaakceptowany, papiery złożyłem.
  Mam 20 lat, czy w takim przypadku mogę wziąć umowę o zlecenie jako uczący się? Czy mogę jeszcze wykorzystać legitymacje ze szkoły, czy dopiero po otrzymaniu legitymacji studenckiej?

 13. Dzień dobry. Pracuję na umowę zlecenie i mam poniżej 26 lat. Jestem już po swojej obronie, którą miałam 30 czerwca, wiec wtedy ukończyłam studia licencjackie. Do wtedy otrzymywałam 18,30zl do ręki. Od października ide na magisterkę. Ile wiec powinnam dostać za godzinę do rozpoczęcia magisterki, czyli do października?

  • Dzień dobry

   Nie da się tego policzyć netto dla jednej godziny, bo tu kilka czynników wchodzi w grę, m.in. ograniczanie składki zdrowotnej do hipotetycznej zaliczki na podatek. Najlepiej by było, gdyby Pani podała np. liczbę godzin w danym miesiącu. Załóżmy, że przepracuje Pani na zleceniu 100 godzin, a więc Pani wynagrodzenie brutto wyniesie 1830 zł (100 * 18,30)

   Brutto: 1830
   emerytalne: 9,76% z 1830 zł = 178,60
   rentowe: 1,5% z 1830 = 27,50
   chorobowe – zakładamy zerowe, bo nie jest obowiązkowe, a nie opłaca się Pani do niego zgłaszać na 3 miesiące, bo za ten okres ono nic Pani nie da.
   Podstawa zdrowotnego: 1830 – 178,60 – 27,50 = 1623,90
   zdrowotne: 9% z 1623,90 = 146,20
   Netto: 1830 – 178,60 – 27,50 – 146,20 = 1477,80

   I w ten sposób może Pani liczyć. DO tego jeszcze, jeśli tych godzin będzie mniej, np. 20 przepracowanych w miesiącu i wynagrodzenie będzie niskie, to składka zdrowotna może wychodzić zerowa, bo się ją ogranicza do tzw. hipotetycznej zaliczki na podatek. W każdym razie powyższym sposobem może Pani sobie to policzyć, jeśli zna Pani liczbę godzin przepracowanych na zleceniu w danym miesiącu.

   Jak pójdzie Pani na magisterkę, to ponownie ma Pani status studenta, a więc umowa zlecenia znów nie podlega ZUS i nadal jest Pani zwolniona z podatku, a więc ponownie brutto = netto.

 14. Czy umowę zlecenie ze studentem do 26 roku życia można zawrzeć w każdego typu pracy? Czy istnieje coś takiego, że wykonywany zakres obowiązków spełnia tylko warunki do zawarcia umowy o prace? – czyli stale godziny pracy, stale miejsce pracy itd.

  • To nie zależy od typu pracy – generalnie obowiązuje przepis z kodeksu pracy:

   Art. 22. § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
   § 11. Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.
   § 12. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1.

   A więc umowa zlecenia nie powinna być zawarta w sytuacji, gdzie ze wszelkich okoliczności towarzyszących powinna jednak zostać zawarta umowa zlecenia. Przykładowo jeśli chcemy zatrudnić kogoś na 2 miesiące, ten ktoś ma pracować w ustalonych godzinach, pełniąc jakieś funkcje pomocnicze, to może to być zlecenie, ale np. zatrudnienie kogoś na np. 3 lata, z godzinami pracy „od do”, z nadzorem kierowniczym itd. to już za bardzo przypomina zatrudnienie w stosunku pracy i nie powinno mieć formy zatrudnienia cywilnoprawnego.

 15. Dzień dobry
  Czytając ten artykuł żałuję, że tych spraw nie znałem przed podpisaniem umowy.
  Zatrudniłem sie na jeden miesiąc na umowę zlecenie jako uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, mam 19 lat.
  Pracodawca wpisał na umowie 2000 zł za umowe zlecenie brutto.
  Pracuje od poniedziałku do piątku zwykle 8 godz., czasem 10.
  Myslałem, że dostanę więcej za nadgodziny, ale wynika z artykułu, że nalezy mi sie tylko wynagrodzenie z umowy. Troche jestem rozżalony i czuje się oszukany przez pracodawcę, bo chyba mnie wykorzystał korzystając z niewiedzy i naiwności.
  Czy mogę cos negocjowac, czy sprawa dla mnie jest juz przesądzona?
  Romek

  • Dzień dobry

   Na umowie zlecenia nie ma czegoś takiego, jak czas pracy, nie ma więc również nadgodzin. Pan ma stałą miesięczną stawkę wynagrodzenia 2000 zł brutto i tyle również powinien Pan dostać na rękę, bo z umowy zlecenia z uczniem nie ma ZUS, a jednocześnie korzysta Pan ze zwolnienia podatkowego Zerowy PIT dla młodych.

   Co do czasu wykonywania zlecenia z kolei – pracuje Pan zwykle 8 godzin, zdarza się praca po 10 godzin. Natomiast na umowie zlecenia nie ma czegoś takiego, jak norma dobowa 8 godzin, wymiar w okresie rozliczeniowym itd., tu po prostu nie ma jak liczyć nadgodzin.

   Oczywiście dobrze by było, aby pracował Pan w taki sposób, aby te 2000 zł podzielone przez liczbę godzin w danym miesiącu dawało nie mniej niż 18,30 zł za godzinę, bo tyle wynosi minimalne wynagrodzenie godzinowe na zleceniu w 2021 roku.

 16. Witam, jeżeli nie mam statusu studenta ale nie przekraczam 26 roku życia. Pracuje w pracy na umowie o prace i dodatkowo w innej firmie na umowie zlecenie, czy tez kwalifikuje się to do innej kwoty ,brutto-netto. Pozdrawiam

  • Dzień dobry

   Jeśli z umowy o pracę zarabia Pani przynajmniej pensję minimalną, to z umowy zlecenia podlega zgłoszeniu jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie ma Pani statusu studenta, a więc umowa zlecenia zawarta z Panią nie jest zwolniona z ZUS, natomiast ma Pani jeden tzw. tytuł do ubezpieczenia (etat) i jeśli na nim zarabia przynajmniej pensję minimalną, to z umowy zlecenia podlega Pani jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast jest Pani zwolniona z podatku, jako osoba do 26 roku życia korzysta Pani ze zwolnienia Zerowy PIT dla młodych.

   W praktyce z wynagrodzenia z umowy zlecenia odejmuje Pani 9% składki zdrowotnej i otrzymuje Pani wynagrodzenie netto.

 17. Dzień dobry mam 16 lat i jestem uczniem technikum gdy chce pójść na miesiąc do pracy w wakacje (8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu) i chce dostawać stawkę minimalną brutto bo dla mnie to i tak netto to czy pracodawcy opłaca się to tak samo jak mi czy nie za bardzo bo nie chętnie by mi raczej dawali bo wielu pracodawców jakoś nie chętnie do tego podchodzi i nie chce dawać takich kwot :/ jedna mi napisała że może mi dawać max 14 netto co jest trochę bez sensu

  • Dzień dobry

   To, że jako student jest Pan zwolniony ze składek ZUS i podatku na umowie zlecenia to Pana korzyść – musi Pan dostać nie mniej niż 18,30 zł za godzinę i dla Pana to jest kwota brutto i na rękę. Zleceniodawca i tak oszczędza, bo nie musi dokładać części ZUS ze swoich środków, więc zatrudnienie ucznia czy studenta na zleceniu jest dla niego i tak korzystne. Może ta Pani czegoś nie rozumie, bo gdyby ona zatrudniała na zleceniu osobę, która ma więcej niż 26 lat i nigdzie indziej nie pozostaje zatrudniona, to wówczas tak, wychodziłoby ze stawki 18,30 brutto jakieś 14 zł na rękę, ale to nie znaczy, że reszta by zostawała jej w kieszeni – reszta to byłyby składki ZUS i podatek, więc realny koszt wyniósłby ją i tak 18,30 plus część ZUS z własnych środków. A w Pana przypadku po prostu – mówiąc wprost – zarabia Pan, a nie ZUS i urząd skarbowy.

 18. Dzień dobry, mam pewien dylemat. Aktualnie jestem studentem poniżej 26 r.ż. zatrudnionym na umowę zlecenie, ubezpiecza mnie tata w swojej firmie, moja pensja to kwota brutto=netto. Aczkolwiek od lipca tracę status studenta, dalej będę poniżej 26 r.ż i zatrudniona na umowie zlecenie. Chciałabym wiedzieć jak zmieni się moje wynagrodzenie przyjmując, ze tata dalej będzie mnie ubezpieczać i fikcyjnie zakładając, że moja płaca teraz wynosi 2800zł/mies. Z góry dziękuję za pomoc.

  • Dobry wieczór

   Jeśli straci Pani status studenta, to zleceniodawca będzie musiał zgłosić Panią do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i wypadkowego, a chorobowe będzie dla Pani dobrowolne. Z Pani wynagrodzenia nadal nie będzie potrącana zaliczka na podatek, bo korzysta Pani ze zwolnienia Zerowy PIT dla młodych. A zatem z Pani wynagrodzenia potrącone zostaną jedynie składki ZUS. Załóżmy, że na Pani wniosek zleceniodawca zgłosił Panią do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Wówczas rozliczenie od brutto do netto od kwoty 2800 zł wygląda następująco:

   Kwota brutto: 2.800 zł
   Składka emerytalna (9,76% z 2800): 273,28 zł
   Składka rentowa (1,5% z 2800): 42,00 zł
   Składka chorobowa (2,45% z 2800): 68,60 zł
   Razem składki ZUS: 383,88 zł
   Podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 2800 – 383,88 = 2.416,12 zł
   Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9% z 2416,12): 217,45 zł
   Naliczony podatek: 0,00 zł
   Do wypłaty: 2800 – 273,28 – 42 – 68,60 – 217,45 = 2.198,67 zł

   Zakładając, że nie zgłasza się Pani do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, nie ma składki chorobowej 68,60, a więc o tyle więcej Pani za robi na rękę.

 19. Jestem studentką III roku, mam 22 lata. W tym roku się bronię. W pracy zaproponowano mi 18,30zł brutto na umowie zlecenie. W związku z tym chciałabym spytać, czy tyle powinnam dostać do ręki? Czy coś zostanie mi odjęte z tej kwoty brutto?

  • Dzień dobry

   Ma Pani mniej niż 26 lat, więc korzysta z ulgi Zerowy PIT dla młodych oraz – do dnia obrony – status studenta, więc zawarta z Panią umowa zlecenia jest zwolniona z ZUS. W tym wypadku do dnia obrony Pani 18,30 brutto = 18,30 do ręki za każdą godzinę. Od dnia obrony nadal jest Pani zwolniona z podatku, ale już nie ze składek ZUS, zleceniodawca będzie naliczał ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz zdrowotne i chorobowe dobrowolne, jeśli Pani zechce do niego przystąpić. Natomiast póki co, do dnia obrony ma Pani 18,30 brutto = 18,30 do ręki.

 20. Ok, chyba zrozumiałem. Do końca pierwszego progu podatkowego podatek nie jest naliczany, dopiero od początku drugiego, podatek wchodzi w życie.
  Np. zarobiłem w ciągu roku: 100 000 PLN
  Obliczenia:
  [zarobki – pierwszy próg = kwota opodatkowana]: 100 000 – 85 528 = 14 472 PLN

  I teraz, jeżeli dobrze rozumiem, opodatkowanie wynosi:
  [kwota powyżej drugiego progu * opodatkowanie w drugim progu = kwota podatku]: 14 472 * 0,32 = 4631,04 PLN

  Proszę o komentarz i dziękuję za wcześniejsze odpowiedzi.

  • Zarobki 100.000 PLN pomniejsza Pan o koszty uzyskania przychodu 20%, które nie miały zastosowania do progu 85528, bo w ogóle nie było podatku. A więc zarobił Pan 100.000, odejmuje koszty 20% z 100.000 = 80.000 – nadal nie przekracza Pan progu (przychód minus koszty = dochód).

   Po przekroczeniu progu przychodu wynoszącego 85.528 stosuje się w pierwszej kolejności stawkę podatku w wysokości 17%, a dopiero, gdy dochód (czyli już podlegający opodatkowaniu przychód pomniejszony o składki społeczne pobrane z wynagrodzenia (tu nie ma, bo umowa zlecenia ze studentem jest zwolniona z ZUS) i koszty uzyskania przychodu 20%) przekroczy górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, wówczas należy zacząć stosować stawkę podatku 32% – oznacza to, że od momentu objęcia osoby do 26 roku życia obowiązkiem podatkowym (z powodu przekroczenia pułapu 85.528 zł) trzeba niejako od zera zacząć naliczać dochód w sposób narastający, w celu określenia, kiedy ewentualnie będzie miało miejsce przekroczenie progu podatkowego (85.528 zł). A więc może się okazać, że Pan zarabia 100.000 rocznie i nadal nie płaci podatku w drugim progu, bo już od przekroczenia 85528 należy stosować kosztu uzyskania zgodnie z tym, co na początku.

 21. Niestety nie jestem pewny. Pracuję jako programista. Czy możliwe byłoby nakreślenie w takiej sytuacji tych obu przypadków? Dla kosztów bez praw autorskich i z prawami autorskimi.

  • po przekroczeniu progu przychodu wynoszącego 85.528 zł stosuje się w pierwszej kolejności stawkę podatku w wysokości 17%, a dopiero, gdy dochód (czyli już podlegający opodatkowaniu przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu) przekroczy górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, wówczas należy zacząć stosować stawkę podatku 32% – oznacza to, że od momentu objęcia osoby do 26 roku życia obowiązkiem podatkowym (z powodu przekroczenia pułapu 85.528 zł) trzeba niejako od zera zacząć naliczać dochód w sposób narastający, w celu określenia, kiedy ewentualnie będzie miało miejsce przekroczenie progu podatkowego (85.528 zł).

   Dopóki nie przekracza Pan kwoty przychodu 85528 zł, nie ma podatku. Umowa zlecenia ze studentem jest zwolniona z ZUS, a więc po przekroczeniu kwoty progu 85528 należy ustalać dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty uzyskania. Jeśli te koszty uzyskania związane są z prawami autorskimi i wynoszą 50%, to – w uproszczeniu Pana wynagrodzenie brutto narastająco pomniejsza się o te 50% i dopiero osiąga podstawę podatku. W praktyce może to oznaczać, że w ogóle nie wpadnie Pan w podatek 32%. Aby napisać coś więcej, musiałby Pan podać rząd wielkości wynagrodzenia – nie konkretną kwotę, ale czy to 10.000 PLN/m-c, 30.000 PLN/m-c itd. Spróbujemy wówczas coś policzyć dla konkretnej kwoty.

 22. Witam, chciałbym zapytać o zarobki studenta (do 26 roku życia) w drugim progu podatkowym. Obecnie pracuję na podstawie umowy zlecenia zaliczając się jeszcze do pierwszego progu podatkowego. Jednak moje zarobki mogą niedługo wejść w drugi próg podatkowy. Chciałbym się spytać, jaka jest najkorzystniejsza forma zatrudnienia dla studenta w drugim progu podatkowym. Czy warto pozostać na umowie zlecenie, czy wybrać inną forma zatrudnienia? Chciałbym się również zapytać o podatki, kiedy wkracza się w drugi próg podatkowy jako student (do 26 roku życia) na umowie zlecenie – jak wyglada opłacanie podatków?
  Pozdrawiam.

  • Dzień dobry

   A proszę o doprecyzowanie – czy w związku z wykonywaniem zlecenia wchodzą w grę prawa autorskie? To ważne z punktu widzenia kosztów uzyskania przychodu – na umowie zlecenia „domyślne” koszty to 20% przychodu, ale w przypadku praw autorskich to może być np. 50% i wówczas może się okazać, że ostatecznie Pan nie wpadnie w drugi próg podatkowy

 23. Witam. Jeśli byłem zatrudniony na umowe zlecenie i jestem studentem poniżej 26 r. życia, przy podpisywaniu umowy zaznaczyłem, że chcę ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe i składki emerytaln, to wciąż moja pensja wyniesie tyle netto co brutto, czy po prostu mój zleceniodawca próbuje mnie oszukać? O ile ma w tym jakąkolwiek korzyść.

  • Dzień dobry. A czy może Pan ustalić, czy został zgłoszony do ubezpieczeń w ZUS w ogóle? Pan jest studentem do 26 roku życia, zawarta z Panem umowa zlecenia nie podlega zgłoszeniu do ZUS. Natomiast zgodnie z art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

   Art. 7. Prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysługuje osobom, które nie spełniają warunków do objęcia tymi ubezpieczeniami obowiązkowo.

   Tyle, że przy dobrowolnym ubezpieczeniu w Pana wypadku składki będą w całości finansowane przez Pana. Nie będzie tu składki wypadkowej, natomiast emerytalna, rentowa będą. Chorobowe dobrowolne jest co do zasady tylko w przypadku, gdy emerytalne i rentowe jest obowiązkowe.

   Niech Pan ustali, czy zleceniodawca zgłosił Pana do ZUS, a jeśli tak, to do jakich ubezpieczeń. Od tego wszystko zależy, niemniej w przypadku zgłoszenia do ubezpieczeń brutto już nie będzie równe netto, bo z wynagrodzenia ze zlecenia finansowane będą składki (Pan sam dla siebie będzie płatnikiem, więc brutto = netto przy wypłacie, ale po pomniejszeniu o wpłacone składki wynagrodzenie netto ostatecznie będzie niższe).

 24. Witam!
  Jestem studentką i aktualnie mam ukończone 21 lat. Chciałabym zatrudnić się na podstawie umowy zlecenie na okres wakacyjny do pracy na sezon jednak wiem, że od tego roku wprowadzono pewne zmiany dotyczące tej umowy. Rozmawiając z pierwszym potencjalnym pracodawcą wspomniał o odprowadzeniu składek, ponieważ zaszły zmiany w 2021 r.
  Czy nadal jak w 2019 roku mogłabym pracować i otrzymywać pełną kwotę taką jak na umowie czyli 18,30 brutto jako moją netto?

  • Dobry wieczór

   Nie, tu się nic nie zmieniło – nadal osoba będąca w wieku do 26 roku życia i posiadająca status ucznia/studenta nie podlega zgłoszeniu do ZUS. Jednocześnie jest zwolniona z podatku, a więc w jej przypadku wynagrodzenie brutto = wynagrodzenie netto. Proszę zobaczyć – przepis obowiązujący obecnie stwierdza:

   Art. 6. 1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są:

   4) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4;

   Ale:

   4. Osoby określone w ust. 1 pkt 4 nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.

   No więc nie będzie tu ZUS. Niech Pani pokaże te przepisy z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych potencjalnemu zleceniodawcy, gdyby miał wątpliwości. Osoba w wieku do 26 roku życia i będąca studentem czy uczniem nie podlega zgłoszeniu do ZUS, a więc jej wynagrodzenie z umowy zlecenia NIE JEST ozusowane czy opodatkowane. Natomiast ważny jest ten status studenta.

 25. Czy można zatrudnić na umowę zlecenie w swojej firmie własnego syna, który jest studentem?

 26. Dziękuję za obszerną odpowiedź.
  To tak jeszcze dla rozwiania moich wątpliwości, biorąc pod uwagę np. miesiąc maj i prace w tygodniu po 8 godzin dziennie na umowie zlecenia, czyli wychodzi 21 dni po 8 godzin, a więc w sumie 168 godzin w miesiącu, więc pracodawca nie może dać 2800 netto pracownikowi, bo wychodziłoby 16,67 za godzinę, czyli naruszenie zasad przy zleceniu, a więc musiałaby tu być zastosowana stawka godzinowa (o ile dobrze zrozumiałam), co dałoby wynagrodzenie 3074,4 netto (więc dużo więcej niż na umowie o prace – około 2100 netto). Teraz się zastanawiam, czy dla pracodawcy korzystniejsze jest dać studentowi do 26r. umowę o prace, niż zlecenia? Bo skoro jest upieranie się pracodawcy, że dają umowę o prace i kropka…

  • Dla zatrudniającego umowa zlecenia jest korzystniejsza, bo tu nie ma ZUS. Przykładowo na umowie zlecenia 2800 brutto = dla studenta 2800 na rękę, ale dla zleceniodawcy to również łączny koszt 2800, nie dokłada on tu już do składek społecznych. Gdyby to była umowa o pracę, to pracodawca musi ze swoich środków sfinansować część składek społecznych czyli całkowity koszt zatrudnienia wyniósłby 3373,44 zł. Tu już jest oszczędność. Druga rzecz – zatrudnienie na etacie to obowiązek prowadzenia akt osobowych, ewidencji czasu pracy, udzielanie urlopów, nadgodziny, okres wypowiedzenia umowy o pracę itp. A na zleceniu tego nie ma, stąd już choćby zlecenie jest dla zatrudniającego dużo wygodniejsze.

 27. Jeśli mam status studenta i nie mam 26 lat to znaczy, że na umowie zlecenia na pełny etat kwota brutto=netto, czyli obecnie najniższa krajowa, więc wynagrodzenie powinno wynosić 2800 netto. W związku z tym, czy pracodawca może płacić PONIŻEJ 2800 netto na umowie zlecenia na pełny etat studentowi do 26 roku życia? Twierdząc, że on tak może, że to ja nie mam racji itd., to jest chyba oszustwo ze strony pracodawcy. Proszę o wypowiedź.

  • Dobry wieczór

   Umowa zlecenia nie jest formą nawiązania stosunku pracy, a więc do niej minimalna stawka miesięczna (w 2021 roku 2800 brutto) nie ma zastosowania. Tu obowiązuje minimalna stawka godzinowa (w 2021 roku 18,30 brutto za godzinę), jeśli wynagrodzenie w umowie zlecenia określono w stawce godzinowej, a nie miesięcznej. Jednocześnie na zleceniu nie ma czegoś takiego, jak czas pracy, wymiar etatu itp. Może się zatem okazać, że zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie niższe niż 2800 brutto, ale znów, przeliczając je na liczbę godzin pracy w danym miesiącu, nie może wyjść mniej niż 18,30 (w 2021 roku).

   Przykładowo – umowa zlecenia przewiduje wynagrodzenie 2800 zł brutto, które należy się za cały miesiąc. Jeśli zleceniobiorca pracował mniej, otrzyma niższe wynagrodzenie – nie jest to naruszenie przepisów, bo na zleceniu – jak wspomniałem wyżej – nie obowiązuje minimalna stawka miesięczna.

   Załóżmy, że wynagrodzenie w umowie zlecenia ze studentem określono na poziomie 2800 zł za miesiąc, ale zapisano w umowie, że należy się ono po przepracowaniu 120 godzin. Wychodzi stawka godzinowa 280 / 120 godzin = 23,33, a więc wyższa niż minimalna godzinowa 18,30. Gdyby natomiast ustalić, że zleceniobiorca zarabia 2000 zł za 120 godzin pracy, to już dochodzi tu do naruszenia, bo 2000 / 120 = 16,67, a więc mniej niż minimalna.

   Zarobki ze zlecenia mogą zależeć od liczby godzin pracy zleceniobiorcy. To nie jest tak, że jeśli ma on w umowie zapisane 2800, to zawsze tyle musi dostać. Te 2800 zapisane jest dla pewnych czynności do wykonania (przedmiotu umowy zlecenia), ale jeśli np. na skutek choroby zleceniobiorca przepracował mniej, może zarobić odpowiednio mniej.

   Jeśli cokolwiek niejasne, niech Pani dopytuje.

 28. Dzień dobry,
  co w przypadku gdy student do 26 r.ż jest zatrudniony na umowę zlecenie u firmy zagranicznej (na terenie UE)
  Czy wtedy również nie ma żadnego opodatkowania a brutto = netto?

 29. Dzień dobry,
  czy osobie do 26 roku życia , mającej status studenta i zatrudnionej na umowie zlecenie przysługują świadczenia w przypadku kiedy osoba ta jest w ciąży? jak wygląda sytuacja takiej osoby? czy umowa zlecenie w jakikolwiek sposób chroni ciężarną w kwestii świadczeń? Z góry bardzo dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam.

  • Dzień dobry

   Nie, ponieważ nie ma tu składki chorobowej, nie przysługują świadczenia chorobowe (zasiłek chorobowy czy zasiłek macierzyński po porodzie). Nie ma tu bowiem ubezpieczenia chorobowego, a to jest warunek do tego, aby nabyć prawo do tych świadczeń. Natomiast kobiecie, która nie ma tytułu do ubezpieczenia, ale urodziła dziecko, przysługuje tzw. świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie przez 52 tygodnie, licząc od porodu. O przyznanie takiego świadczenia można wystąpić w Miejskim czy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

   Umowa zlecenia ze studentem do 26 roku życia nie podlega ozusowaniu, nie ma tu składki chorobowej, która warunkuje nabycia prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński).

   Z kolei co do ochrony – na umowie zlecenia nie ma praktycznie żadnej. To nie jest stosunek pracy, a jedynie umowa cywilnoprawna, a więc nie mają tu zastosowania przepisy ochronne dotyczące pracownic będących w ciąży (zakaz wypowiedzenia umowy, zakaz pracy w porze nocnej, zakaz pracy w nadgodzinach itp.). Taka umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie.

 30. Dzień dobry, jeśli nie zgłaszamy takiej osoby do ZUS to skąd będzie mieć dana osoba ubezpieczenie zdrowotne?

  • Jeśli student nie ma swojego ubezpieczenia, może go do ubezpieczenia zgłosić członek rodziny – np. pracownik czy zleceniobiorca. Składa wówczas swojemu pracodawcy wniosek o zgłoszenie do ubezpieczeń członka rodziny, pracodawca zgłasza go do ZUS formularzem ZUS ZCNA. A jeśli to nie wchodzi w grę, student powinien zgłosić się w dziekanacie i złożyć wniosek, aby ubezpieczeń objęła go ubezpieczeniem zdrowotnym

 31. Chiałabym zapytać, czy wobec powyższego nie należy zgłaszać zleceniobiorcy do ZUS-u, jeśli wykonawca zlecenia ma 25 lat i jest studentem?

Zostaw wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone dla SPD SZKOLENIA - praktyczne kursy online z zaświadczeniem MEN