Czy umowę o pracę można wypowiedzieć emailem? Wypowiedzenie umowy o pracę emailem i jego skutki

Co się dzieje, jeśli pracownik wyśle wypowiedzenie umowy o pracę emailem - czy umowa o pracę rozwiązuje się?

Stosownie do art. 30 §1 kodeksu pracy, umowa o pracę może zostać rozwiązana za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez zachowania okresu wypowiedzenia, a także z upływem czasu, na jaki została zawarta (np. umowa o pracę na okres próbny czy czas określony, zawarta do określonej daty). Jednocześnie zgodnie z §3 powołanego przepisu oświadczenie pracownika czy pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę (za wypowiedzeniem czy bez wypowiedzenia) powinno nastąpić na piśmie. Nie oznacza to jednak, że nieskuteczne będzie np. wypowiedzenie umowy o pracę emailem, poprzez sms, czy nawet ustnie. Od razu należy zaznaczyć – takie wypowiedzenie będzie skuteczne, ale w niektórych wypadkach wadliwe (skuteczność oznacza, że swój bieg rozpocznie okres wypowiedzenia, po upływie którego umowa o pracę rozwiąże się).

Wypowiedzenie umowy o pracę emailem

Analizując powołany powyżej przepis łatwo stwierdzić, iż nie przewiduje on wprost wypowiedzenia umowy o pracę w formie listu elektronicznego. Należy jednak mieć na względzie fakt, iż wszelkie tego typu kwestie, nieuregulowane w kodeksie pracy, regulowane są przepisami kodeksu cywilnego (do którego w tej materii kodeks pracy odsyła treści art. 300 – w sprawach nieuregulowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. A zgodnie z art. 78 §1 kodeksu cywilnego do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. W praktyce oznacza to, że wypowiedzenie umowy o pracę nawet nie musi być sporządzone przez osobę, która zamierza je złożyć – wystarczające będzie, że podpisze się ona pod nim.

Wypowiedzenie umowy o pracę emailem jest o tyle problematyczne, że w świetle powyższego – co zrozumiałe – nie da się go podpisać w tradycyjny sposób. Aby zatem wypowiedzenie umowy o pracę emailem mogło zostać uznane za prawidłowo podpisane, musi zostać opatrzone odpowiednim podpisem elektronicznym. Należy tu pamiętać, iż skan wypowiedzenia, nawet uprzednio podpisanego (na skanie widać odręczny podpis) nie jest tożsamy z papierowym pisemnym wypowiedzeniem umowy o pracę.

Jeśli chodzi zatem o wypowiedzenie umowy o pracę emailem, to takie wypowiedzenie będzie skuteczne i niewadliwe tylko i wyłącznie w przypadku, gdy strona dokonująca tego wypowiedzenia opatrzy je stosownym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oczywiście w praktyce, jeśli np. pracownik wyśle wypowiedzenie umowy o pracę emailem, a następnie potwierdzi je już w tradycyjnej papierowej formie, to sam dzień wręczenia wypowiedzenia to dzień wysłania/odbioru emaila. Przykładowo, jeśli w dniu 10 kwietnia pracownik wysyła pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę emailem, a następnie na wezwanie pracodawcy w dniu 13 kwietnia dostarcza to samo wypowiedzenie, ale w formie papierowej z własnoręcznym podpisem, to za dzień wręczenia wypowiedzenia uznaje się dzień 10 kwietnia. Potem w swym papierowym wypowiedzeniu pracownik jedynie potwierdza swoje oświadczenie woli, wysłane za pomocą poczty email.

Należy jeszcze zaznaczyć, iż wypowiedzenie umowy emailem, który nie został podpisany podpisem elektronicznym, choć jest wadliwe, to jest skuteczne – doprowadzi ono do rozwiązania umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia.

0Komentarzy o "Czy umowę o pracę można wypowiedzieć emailem? Wypowiedzenie umowy o pracę emailem i jego skutki"

Zostaw wiadomość

O nas

SPD SZKOLENIA - profesjonalne szkolenia online. Zdobądź praktyczną wiedzę i wartościowy certyfikat. Zapisz się już dziś i ucz się, gdziekolwiek jesteś, na komputerze, tablecie, smartfonie.

SPD: Najlepszy e-learning dla wymagających

Oceniali nas:

Ostatnio na blogu

Kontakt z nami

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego SPD SZKOLENIA

ul. Szkolna 32, 32-077 Smardzowice

tel. 509 186 561

email: kontakt@spdszkolenia.pl

Wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem: 130267

Certyfikowane szkolenia online z zaświadczeniem MEN.

top
Wszelkie prawa zastrzeżone dla SPD SZKOLENIA - praktyczne kursy online z zaświadczeniem MEN