Skrócenie okresu wypowiedzenia a zasiłek chorobowy

Skrócenie okresu wypowiedzenia a zasiłek chorobowy - czy po skróceniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę zasiłek chorobowy nadal przysługuje?

Zgodnie z przepisem art. 36 §6 kodeksu pracy strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę. W praktyce wygląda to w ten sposób, że jeśli np. pracownika ze względu na staż pracy obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia, to po dokonaniu tego wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron strony mogą wspólnie ustalić, że umowa o pracę rozwiąże się wcześniej, zanim upłynie okres wypowiedzenia. Takie skrócenie okresu wypowiedzenia odbywa się już po dokonaniu samego wypowiedzenia – najpierw pojawia się wypowiedzenie, a dopiero potem porozumienie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia. Dodatkowo skrócenie okresu wypowiedzenia jest możliwe na drodze jednostronnej decyzji pracodawcy, wraz z samym wypowiedzeniem dokonywanym przez tego pracodawcę, przy czym wypowiedzenie to musi być uzasadnione przyczyną, nie leżącą po stronie pracownika (czyli np. może nią być likwidacja zakładu pracy, likwidacja stanowiska pracy itp.). W tym drugim wypadku skrócenia okresu wypowiedzenia pracownik zachowuje prawo do odszkodowania w wynagrodzenia za cały okres wypowiedzenia (art. 36(1) §2 kodeksu pracy). Powstaje jednak pytanie – co, jeśli w okresie wypowiedzenia pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim? Czy skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę ma wpływ na prawo do wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku chorobowego? Może się bowiem zdarzyć przypadek dwojakiego rodzaju – pracownik pójdzie na zwolnienie jeszcze w czasie tego skróconego okresu wypowiedzenia, albo w czasie, gdy ten skrócony okres wypowiedzenia już upłynął, ale gdyby nie został skrócony, to trwałby nadal. Skrócenie okresu wypowiedzenia a zasiłek chorobowy – o tym w niniejszym artykule.

Skrócenie okresu wypowiedzenia a zasiłek chorobowy

Jeśli pracownik stanie się niezdolny do pracy z powodu choroby i pójdzie na zwolnienie lekarskie jeszcze w czasie, gdy stosunek pracy nadal trwa (okres wypowiedzenia nie upłynął jeszcze, nawet po jego skróceniu), to – pomijając kwestię okresu wyczekiwania – nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku chorobowego już od pierwszego dnia niezdolności do pracy. To wynagrodzenie chorobowe, zdefiniowane w art. 92 kodeksu pracy, wypłacane jest ze środków pracodawcy za okres pierwszych 33 dni choroby w roku (albo 14 dni w przypadku pracownika po 50 roku życia). Po tych 33 albo 14 dniach pracownik „wpada” w zasiłek, finansowany z kolei przez ZUS. Zakładając, że okres wypowiedzenia, w tym ten skrócony, upłynie w czasie, gdy pracownik będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim, to do dnia rozwiązania się umowy o pracę (upływu okresu wypowiedzenia, w tym skróconego) zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego albo zasiłku chorobowego, z kolei od dnia następnego po upływie okresu wypowiedzenia, w tym skróconego, ma prawo do zasiłku chorobowego (okres zasiłkowy może co do zasady trwać 182 dni).

Skrócenie okresu wypowiedzenia a zasiłek chorobowy – nieco inaczej będzie, jeśli pracownik pójdzie na zwolnienie lekarskie w czasie, kiedy skrócenie okresu wypowiedzenia spowoduje wcześniejsze rozwiązanie umowy, a to zwolnienie lekarskie rozpocznie się już po upływie skróconego okresu wypowiedzenia. Skrócenie okresu wypowiedzenia a zasiłek chorobowy – tak, ten zasiłek będzie przysługiwał po rozwiązaniu się umowy o pracę, ale pod dwoma warunkami. Po pierwsze niezdolność do pracy spowodowana chorobą musi trwać nieprzerwanie co najmniej 30 dni, a po drugie to zwolnienie lekarskie po upływie okresu wypowiedzenia musi pojawić się w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę. Przykładowo – pracownika obowiązuje ze względu na staż pracy trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Wypowiedzenie zostało dokonane, a po jego dokonaniu strony ustaliły, że umowa o pracę rozwiąże się nie z upływem tego okresu wypowiedzenia, ale szybciej (okres wypowiedzenia miał trwać do 31 grudnia, bo liczony w miesiącach kończy się ostatniego dnia miesiąca, ale strony ustaliły, iż umowa o pracę rozwiąże się 15 listopada). W dniu 19 listopada pracownik poszedł na zwolnienie lekarskie, które trwało co najmniej 30 dni w sposób nieprzerwany. Pracownik ten nabędzie prawo do zasiłku chorobowego, zostały bowiem spełnione dwa warunki – samo zwolnienie lekarskie po rozwiązaniu umowy o pracę trwało co najmniej 30 dni, jak również niezdolność do pracy powstała w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania się umowy.

Skrócenie okresu wypowiedzenia a zasiłek chorobowy – nie zawsze

Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę prowadzi do tego, że rozwiązuje się ona szybciej, niż normalnie miałoby to miejsce, gdyby okres wypowiedzenia nie został skrócony. Przykładowo, jeśli okres wypowiedzenia umowy o pracę miał trwać do 31 marca, ale został skrócony na drodze porozumienia stron i umowa rozwiązała się z dniem 20 lutego, to pracownik nie nabędzie prawa do zasiłku chorobowego po rozwiązaniu umowy o pracę, jeśli nawet na to zwolnienie lekarskie pójdzie w ciągu 14 dni licząc od dnia 31 marca. Sam stosunek pracy zakończył się bowiem wcześniej, nie ma tu znaczenia data, do której miał on trwać, gdyby nie skrócenie okresu wypowiedzenia, ale data, w której faktycznie on się rozwiązał.

Skrócenie okresu wypowiedzenia a zasiłek chorobowy – to zwolnienie lekarskie po rozwiązaniu się umowy o pracę w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia wypłacany jest przez ZUS nawet, jeśli wcześniej płatnikiem zasiłku chorobowego był zakład pracy. W związku z tym to do ZUS należy również ustalenie prawa do zasiłku chorobowego po skróceniu okresu wypowiedzenia i rozwiązaniu się umowy o pracę. Stąd też wniosek o wypłatę tego zasiłku pracownik składa bezpośrednio w ZUS, a nie u swojego byłego pracodawcy. Pracodawca wypełnia jedynie formularz Z-3, wskazując w nim m.in. wynagrodzenia pracownika, w oparciu o które ustalona zostaje podstawa do zasiłku chorobowego.

Należy mieć na względzie kilka rzeczy – skrócenie okresu wypowiedzenia a zasiłek chorobowy w przypadku, gdy stosunek pracy rozwiązuje się np. w związku z przejściem pracownika na emeryturę. Stosownie do art. 13 tzw. ustawy zasiłkowej – ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę (również w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia) nie należy się byłemu pracownikowi, jeśli:

 • ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
 • nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia, z uwagi na nieposiadanie okresu wyczekiwania na to prawo (czyli podleganie ubezpieczeniu chorobowemu przez okres nieprzekraczający 30 dni),
 • jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Podsumowując temat: skrócenie okresu wypowiedzenia a zasiłek chorobowy. Ten zasiłek chorobowy będzie się należał, zarówno jeśli zwolnienie lekarskie powstało przed upływem tego skróconego okresu wypowiedzenia, jak i po jego upływie, przy czym w tym drugim wypadku wymagane jest, aby zwolnienie lekarskie „pojawiło się” w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę i trwało w sposób nieprzerwany co najmniej 30 dni.

6Komentarzy o "Skrócenie okresu wypowiedzenia a zasiłek chorobowy"

  • W kolumnie 6 wpisuje Pani całą kwotę brutto z umowy, z kolei wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych niech Pani wpisze w kolumnie 8. Kolumna 7 służy do wpisywania np. premii regulaminowych, które są pomniejszane za czas nieobecności w pracy z powodu choroby. A za czas urlopu pracownikowi należy się wynagrodzenie takie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Tyle, że skoro on ma składniki zmienne niewyłączone z podstawy wynagrodzenia urlopowego, to z nich musimy urlop naliczyć.

 1. Dziękuję za odpowiedź.
  Mam jeszcze problem z wypełnieniem informacje o składkach wynagrodzenia.
  Jeśli pracownik ma zasadniczą 2000zł i do tego premie uznaniową, a wykorzystywał dodatkowo urlop wypoczynkowy, gdzie urlop liczony jest ze zmiennych, to w kolumnie 6 wpisujemy 2000zł zasadniczej brutto jaką ma z umowy, w kolumnie 7 kwotę przepracowanych godzin, czyli pomniejszoną zasadniczą o urlop czyli np. 1500zł , a w kolumnie 8 premię i kwotę za urlop? prosiłabym o przykład.

 2. Dzień dobry. Mam przypadek, że z końcem lipca 2021r. pracownik odchodzi. Do firmy 21.07.21 wpłynęło zwolnienie lekarskie na 2 m-c , pracownik miał wypadek, nie znamy szczegółów. Czy w takim wypadku pracodawca i zarazem płatnik, bo my wypłacamy zasiłek chorobowy, wysyłamy do ZUS Z-3? I to w terminie 7 dni od dostarczenia L-4 czy po ustaniu stosunku pracy pracownika? pracownik sam złożył wypowiedzenie. proszę o odpowiedź.

  • Dzień dobry

   Tak, proszę wysłać Z-3, po ustaniu stosunku pracy. ZUS wypłaca zasiłek po udowodnieniu prawa do niego, a jeśli pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie (nie jest to wypadek przy pracy), to do dnia rozwiązania umowy Wy jako płatnik naliczacie i wypłacacie wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy, a po upływie okresu wypowiedzenia i rozwiązaniu umowy zasiłek będzie wypłacał ZUS. Natomiast ZUS musi ustalić podstawę świadczenia i do tego potrzebne będzie Z-3.

Zostaw wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone dla SPD SZKOLENIA - praktyczne kursy online z zaświadczeniem MEN