Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony – jak liczyć?

Jak ustalić od kiedy do kiedy biegnie okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony

Jednym ze sposobów rozwiązania stosunku pracy jest wypowiedzenie umowy o pracę. Polega ono na tym, że jedna ze stron stosunku pracy – pracownik czy pracodawca – oświadcza drugiej stronie, że rozwiązuje umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Po złożeniu takiego oświadczenia stosunek pracy trwa nadal, tyle, że z dniem upływu okresu wypowiedzenia umowa o pracę rozwiąże się. Same okresy wypowiedzenia umów o pracę różnią się – w zależności od tego, jakiej umowy dotyczą czy też od tego, jaki pracownik ma staż pracy u danego pracodawcy. Co więcej, sama długość okresu wypowiedzenia może się zmienić w jego trakcie. Dlaczego tak może się stać? O tym w niniejszym artykule. Omówimy w nim okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, przy czym zawarte w treści informacje dotyczą również innych okresów wypowiedzenia i innych umów.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony – jaka jest jego długość?

Stosownie do treści art. 36 §1 kodeksu pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Od razu należy zwrócić uwagę na dwie ważne sprawy – po pierwsze okres wypowiedzenia liczony w tygodniach kończy się zawsze w soboty, z kolei okres wypowiedzenia umowy o pracę liczony w miesiącach kończy się z upływem miesiąca (art. 30 §2(1) kodeksu pracy). Oznacza to, że wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony (czy innej) dokonane w środę nie spowoduje, że umowa rozwiąże się za dwa tygodnie w środę, ale za dwa tygodnie i te kilka dni, które trzeba doliczyć do najbliższej soboty. Podobnie, jeśli okres wypowiedzenia liczony jest w miesiącach, a wypowiedzenie zostało złożone np. 15 września 2019 i obowiązuje w tym danym przypadku miesięczny okres wypowiedzenia, to umowa o pracę rozwiąże się nie z dniem 15 października 2019 roku, ale 31 października 2019 roku (z upływem miesiąca).

Staż pracy a długość okresu wypowiedzenia

Po drugie – do stażu pracy, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia, zalicza się wszystkie poprzednie i zakończone okresy zatrudnienia pracownika u tego pracodawcy. Przykładowo, jeśli pracownik pracował najpierw na podstawie umowy o pracę na okres próbny 3 miesięcy, następnie zawarł kolejną umowę o pracę na czas określony jednego roku, ale po 4 miesiącach zdecydował się ją wypowiedzieć, to w tym wypadku pracownika obowiązuje miesięczny, a nie dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Do stażu pracy, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia zalicza się bowiem te 3 miesiące okresu próbnego oraz 4 miesiąca trwania umowy o pracę na czas określony, co w sumie daje 7 miesięcy stażu a zatem zgodnie z powołanym powyżej art. 36 §1 kodeksu pracy pracownika obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.

Uwaga – do stażu pracy, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia, nie zalicza się przerw między umowami oraz zatrudnienia na umowie o dzieło czy umowie zlecenia. Liczy się wyłącznie zatrudnienie w stosunku pracy, a stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru czy spółdzielczej umowy o pracę, ale nie w oparciu o umowy zlecenia czy o dzieło.

Po dokonaniu przez którąkolwiek ze stron wypowiedzenia umowy o pracę okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg w najbliższą niedzielę (jeśli jest liczony w tygodniach) albo z pierwszym dniem następnego miesiąca (jeśli jest liczony w miesiącach). Przykładowo jeśli pracownika obowiązuje dwutygodniowy okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, a złożył on wypowiedzenie w środę 12 czerwca 2019, to okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg w dniu 16 czerwca 2019 (niedziela) i zakończy swój bieg w dniu 29 czerwca (sobota). W tym dniu 29 czerwca 2019 umowa o pracę rozwiąże się. Z kolei jeśli pracownika obowiązuje miesięczny czy 3-miesięczny okres wypowiedzenia, to po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony w dniu 12 czerwca 2019 okres wypowiedzenia rozpocznie się 1 lipca 2019 i zakończy albo 31 lipca 2019 albo 30 września 2019.

Należy pamiętać, że do stażu, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia wlicza się sam okres wypowiedzenia. A skoro tak, to okres wypowiedzenia umowy o pracę może niejako automatycznie zmienić swoją długość w trakcie. Dlaczego? Załóżmy, że w dniu dokonania wypowiedzenia – 12 czerwca 2019 – pracownik ma staż pracy u pracodawcy 2 lata, 10 miesięcy i 22 dni. Teoretycznie obowiązuje go zatem miesięczny okres wypowiedzenia, nie ma on jeszcze bowiem stażu pracy 3 lat. Gdyby jednak przyjąć, że okres wypowiedzenia ma być miesięczny i umowa o pracę rozwiąże się z dniem 31 lipca 2019, to na dzień rozwiązania się umowy ten staż pracy przekraczałby już 3 lata (a dokładniej – wynosiłby co najmniej 3 lata), a więc już niejako z góry, z chwilą dokonania wypowiedzenia, pracownika obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Podobnie będzie, jeśli w czasie wypowiedzenia pracownikowi mija staż pracy 6 miesięcy – wówczas okres wypowiedzenia dwutygodniowy „przekształci się” w miesięczny okres wypowiedzenia.

Na zakończenie jeszcze, niejako tytułem uzupełnienia – możliwy jest okres wypowiedzenia, liczony w dniach roboczych. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku umowy o pracę na okres próbny, zawartej na czas do 2 tygodni. Należy zwrócić uwagę, że regulujący tę kwestię przepis art. 34 ust. 1 kodeksu pracy mówi o trzech dniach roboczych, a nie kalendarzowych. Co to oznacza? Oznacza to, że jeśli umowa o pracę na okres próbny, zawarta na 2 tygodnie została wypowiedziana np. w czwartek, to rozwiąże się ona we wtorek następnego tygodnia (te trzy dni robocze okresu wypowiedzenia to piątek, poniedziałek i wtorek).

0Komentarzy o "Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony – jak liczyć?"

Zostaw wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone dla SPD SZKOLENIA - praktyczne kursy online z zaświadczeniem MEN