Bezrobocie i staż z urzędu pracy w stażu pracy a urlop wypoczynkowy

Pozostawanie w rejestrze bezrobotnych z prawem do zasiłku i staż z urzędu pracy w stażu urlopowym

W poprzednim artykule pisaliśmy o tym, jak wygląda zaliczanie do stażu pracy pracy w gospodarstwie rolnym na potrzeby ustalenia należnego pracownikowi wymiaru urlopu. Praca w gospodarstwie rolnym jest jednym z tzw. okresów zaliczalnych, od których co prawa nie zależy prawo do urlopu wypoczynkowego, ale może ona mieć wpływ na wymiar (20 albo 26 dni) urlopu wypoczynkowego pracownika. To niejedyny tzw. okres zaliczalny. Powszechnie wiadomo, że na wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika może mieć jego wykształcenie (ukończona szkoła), natomiast niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że oprócz pracy w gospodarstwie rolnym i okresu nauki do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, zalicza się także okres pozostawania bez pracy, ale tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy pracownik pozostaje zarejestrowany jako osoba bezrobotna i z tego tytułu pobiera zasiłek dla bezrobotnych.

Zasiłek dla bezrobotnych a prawo do urlopu wypoczynkowego i jego wymiar

Stosownie do przepisu art. 79 ustawy z dnia 20 kwietnia 204 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, okres pozostawania w rejestrze bezrobotnych z prawem do zasiłku, jak również okres stażu, w trakcie którego stażysta otrzymywał stypendium stażowe, wlicza się do okresu, od którego zależą uprawnienia pracownicze, w tym również prawo do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego. Jednocześnie nadmienić należy, iż okresy te nie wliczają się do stażu, od którego zależy samo prawo do urlopu wypoczynkowego.

Stosownie do art. 153 § 1 kodeksu pracy pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Jeśli np. absolwent studiów po ich ukończeniu został skierowany na płatny staż, który trwał np. 6 miesięcy, to te 6 miesięcy zostanie zaliczone do okresu pracy 10 lat, od których zależy prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni rocznie, ale ten rok karencji i tak będzie go obowiązywał. Okres pozostawania w rejestrze bezrobotnych z prawem do zasiłku albo okres płatnego stażu wlicza się do stażu, od którego zależy wymiar urlopu, ale nie prawo do samego urlopu.

Jeśli pracownik ukończył np. technikum, to z tytułu ukończenia tego rodzaju szkoły do stażu pracy na potrzeby ustalenia należnego wymiaru urlopu należy przyjąć 5 lat (art. 155 §1 kodeksu pracy). Jeśli ta osoba po ukończeniu technikum przepracowała w zakładzie pracy X np. 3 lata, następnie przez okres 6 miesięcy pozostawała zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna i z tego tytułu pobierała zasiłek dla bezrobotnych, a następnie w zakładzie pracy Y przepracowała kolejne 2 lata, to ta osoba na potrzeby ustalenia wymiaru należnego jej urlopu posiada łączny staż 5 lat (szkoła) plus 3 lata (praca w zakładzie pracy X, plus 6 miesięcy (okres pozostawania w rejestrze bezrobotnych z prawem do zasiłku) oraz 2 lata (praca w zakładzie pracy Y), co oznacza, iż ma ona już wymagany minimum 10-letni okres stażu pracy, od którego zależy prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze 26 dni.

Należy pamiętać – okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz okres stażu, który został odbyty na podstawie skierowania z urzędu pracy, podlegają wliczeniu do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, ale nie samo prawo do urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że jeśli osoba, która odbyła staż, podejmuje zatrudnienie w stosunku pracy po raz pierwszy w życiu, urlop wypoczynkowy należeć jej się będzie z upływem miesiąca pracy, w wysokości 1/12 z 20 dni, a nie od razu. Dopiero z każdym kolejnym rokiem kalendarzowym osoba ta nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z góry, od razu w pełnym wymiarze.

0Komentarzy o "Bezrobocie i staż z urzędu pracy w stażu pracy a urlop wypoczynkowy"

Zostaw wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone dla SPD SZKOLENIA - praktyczne kursy online z zaświadczeniem MEN