Praca w gospodarstwie rolnym a wymiar urlopu wypoczynkowego

Czy praca w gospodarstwie rolnym ma wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego?

Stosownie do treści art. 154§1 kodeksu pracy wymiar urlopu wypoczynkowego, należnego pracownikowi zatrudnionemu na pełnym etacie, wynosi 20 albo 26 dni w roku, w zależności od stażu pracy. Do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się nie tylko okres pozostawania w zatrudnieniu (ale tylko w stosunku pracy, a nie np. na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło), jak również tzw. inne okresy zaliczalne. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, zalicza się wszystkie okresy zatrudnienia pracowniczego, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy oraz ewentualne przerwy między nimi. Wynika to wprost z art. 154(1) kodeksu pracy.

Powszechnie wiadomo, że do stażu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, zalicza się np. okres nauki, potwierdzony stosownym świadectwem czy dyplomem (np. za studia wyższe, w tym licencjat, zalicza się do stażu urlopowego 8 lat). Są jednakże inne okresy, które również zalicza się do tego stażu, od którego zależy prawo pracownika do wyższego, 26-dniowego urlopu wypoczynkowego. Jednym z takich okresów jest praca w gospodarstwie rolnym.

Okres pracy w gospodarstwie rolnym zalicza się do stażu pracy, mającego wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego, w zakresie spełniającym warunki z art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 roku o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy. Co istotne, ta praca w gospodarstwie rolnym powinna zostać odpowiednio udokumentowana. Z reguły praca w gospodarstwie rolnym na potrzeby ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego dokumentowana jest zaświadczeniem, wydanym w postępowaniu administracyjnym przez wójta lub burmistrza (np. na podstawie zeznań świadków, potwierdzających fakt, iż pracownik faktycznie w gospodarstwie rolnym pracował).

Praca w gospodarstwie rolnym w stażu urlopowym

Ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się pracownikowi także:

  • okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
  • przypadające przed 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16. roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
  • przypadające po 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Należy nadmienić, iż stosownie do art. 2 wspomnianej ustawy okresu prowadzenia gospodarstwa rolnego nie wlicza się do okresu, od którego w ogóle zależy prawo do urlopu wypoczynkowego. Wlicza się go jedynie do okresu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego. Przykładowo osoba, która podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjęła to zatrudnienie, uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem miesiąca pracy i nie ma tu znaczenia, czy ta osoba wcześniej pracowała w gospodarstwie rolnym, czy nie.

Zaliczanie do stażu pracy w gospodarstwie rolnym

Może się okazać, iż pracownik udokumentuje pracę w gospodarstwie rolnym nie od razu przy jego zatrudnieniu, ale dopiero jakiś czas po nawiązaniu stosunku pracy. W takim przypadku, jeśli sumując wszystkie okresy wliczane do stażu urlopowego (włącznie z pracą w gospodarstwie rolnym) okazuje się, iż staż ten przekracza już 10 lat, to pracownikowi należy się urlop uzupełniający (te brakujące wcześniej 6 dni). Urlopu tego nie nalicza się proporcjonalnie do końca roku kalendarzowego, ale udziela (jeśli pracownik wnioskuje o udzielenie tego urlopu) od razu w wymiarze 6 (albo mniej) dni.

Jeśli pracownik miał prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego, a urlop ten w całości wykorzystał, a następnie wobec osiągnięcia stażu pracy 10 lat (włącznie z okresami zaliczalnymi), to od razu uzyskuje prawo do dodatkowych 6 dni urlopu uzupełniającego. Jeśli z urlopu tego nie skorzysta, urlop ten przechodzi na rok następny i w następnym roku kalendarzowym udzielany jest jako tzw. urlop zaległy (co do zasady pracownik ma obowiązek wykorzystać go do dnia 30 września danego roku kalendarzowego).

O urlopach wypoczynkowych (i innych nieobecnościach pracowniczych) dowiesz się więcej z naszych szkoleń kadrowo – płacowych. Zapoznaj się z programem kursów, wybierz wygodną dla siebie formę nauki. Nasze szkolenia to wygoda, prostota korzystania i maksymalny nacisk na praktykę. Ofertę szkoleń możesz zobaczyć tutaj: Kurs kadr przez internet, Kurs kadr i płac online. Zapraszamy do korzystania.

0Komentarzy o "Praca w gospodarstwie rolnym a wymiar urlopu wypoczynkowego"

Zostaw wiadomość

O nas

SPD SZKOLENIA - profesjonalne szkolenia online. Zdobądź praktyczną wiedzę i wartościowy certyfikat. Zapisz się już dziś i ucz się, gdziekolwiek jesteś, na komputerze, tablecie, smartfonie.

SPD: Najlepszy e-learning dla wymagających

Oceniali nas:

Ostatnio na blogu

Kontakt z nami

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego SPD SZKOLENIA

ul. Szkolna 32, 32-077 Smardzowice

tel. 509 186 561

email: kontakt@spdszkolenia.pl

Wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem: 130267

Certyfikowane szkolenia online z zaświadczeniem MEN.

top
Wszelkie prawa zastrzeżone dla SPD SZKOLENIA - praktyczne kursy online z zaświadczeniem MEN