Wycofanie wypowiedzenia z powodu ciąży – 2 możliwości

Czy pracownica może cofnąć wypowiedzenie, jeśli nagle okazuje się, że jest w ciąży?

Wycofanie wypowiedzenia z powodu ciąży może nastąpić z różnych powodów, ale tylko w ściśle określonych sytuacjach. Jednym z powodów wycofania wypowiedzenia może być uprzednie wręczenie przez pracodawcę wypowiedzenia w sytuacji, w której było to zabronione (ochrona kobiety ciężarnej przed wypowiedzeniem). Drugim może być sytuacja, w której to pracownica sama najpierw złożyła wypowiedzenie umowy o pracę, a następnie dowiedziała się, że jest w ciąży i chce to swoje wypowiedzenie cofnąć. Czy w takim wypadku wycofanie wypowiedzenia z powodu ciąży jest dopuszczalne? M.in. o tym w niniejszym artykule.

Wycofanie wypowiedzenia z powodu ciąży – kiedy jest dopuszczalne?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednym ze sposobów rozwiązania stosunku pracy. W praktyce wygląda to tak, że jedna ze stron stosunku pracy składa drugiej stronie oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, a umowa rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o pracę nie odnosi skutku natychmiastowego – od momentu wręczenia wypowiedzenia do dnia upływu okresu wypowiedzenia i rozwiązania się umowy o pracę mija pewien czas. W tym czasie pracownik zachowuje swoje wszelkie prawa i obowiązki.

Istnieją jednak przypadki, w których wręczenie wypowiedzenia przez pracodawcę jest zabronione. Stosownie do przepisu art. 177 §1 kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Co ważne – ta ochrona dotyczy rozwiązania z pracownicą w ciąży umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. Jeśli będąca w ciąży pracownica naruszy w sposób ciężki swoje podstawowe obowiązki, to pracodawca może rozwiązać z nią umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Oczywiście możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży za porozumieniem stron.

W praktyce zatem, jeśli pracownica jest w ciąży, to pracodawca nie może jej wypowiedzieć umowy o pracę z innej przyczyny, niż leżąca po stronie pracodawcy. Wypowiedzenie umowy o pracę pracownicy w ciąży dopuszczalne jest, jeśli jest ona zatrudniona na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca, a także z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy, np. likwidacji zakładu pracy, ogłoszenia jego upadłości. Pracodawca musi o tym pamiętać, bowiem wręczenie wypowiedzenia może nastąpić w każdym czasie, natomiast wycofanie wypowiedzenia z powodu ciąży nie jest już sprawą prostą.

A jeśli pracownica odwoła się od wypowiedzenia do sądu pracy i udowodni, że zostało jej ono wręczone pomimo tego, że była pod ochroną przed takim wypowiedzeniem, to sąd pracy przywróci ją do pracy albo uzna wypowiedzenie za bezskuteczne (jeśli wyda orzeczenie jeszcze zanim upłynie okres wypowiedzenia).

Może się jednak zdarzyć sytuacja, że pracodawca wręcza pracownicy wypowiedzenie umowy o pracę nie wiedząc, że jest ona w ciąży. Jeśli ten fakt ciąży zostanie ujawniony już po dokonaniu wypowiedzenia, to to wypowiedzenie nie będzie skuteczne w tym sensie, że doprowadzi do rozwiązania stosunku pracy – powoduje to po stronie pracodawcy konieczność wycofania wypowiedzenia z powodu ciąży.

Gdyby okazało się, że w dniu wręczenia wypowiedzenia sama pracownica nie wiedziała, że jest w ciąży, a dowiedziała się o tym dopiero po wręczeniu jej wypowiedzenia przez pracodawcę, to jeśli pracodawca nie zdecydował się na wycofanie wypowiedzenia z powodu ciąży, na odwołanie się od niego pracownica ma 21 dni, ale licząc nie od dnia wręczenia wypowiedzenia, ale od dnia, w którym dowiedziała się, że jest w ciąży. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w swym wyroku z dnia 29 marca 2001 roku sygn. I PKN 330/00.

Oczywiście stan ciąży pracownica ma udokumentować stosownym zaświadczeniem lekarskim. Przepisy nie precyzują, jaka ma być jego forma i treść – byle wynikał z niego stan pracownicy i stwierdzało ono fakt ciąży.

Gdyby natomiast wypowiedzenie umowy o pracę złożył nie pracodawca, a pracownica, to ona również ma prawo swoje oświadczenie cofnąć – wycofanie wypowiedzenia z powodu ciąży jest możliwe również i w tym wypadku. Co ważne, jeśli na wycofanie wypowiedzenia z powodu ciąży decyduje się pracownica, która wcześniej złożyła pracodawcy to wypowiedzenie, to aby to cofnięcie wypowiedzenia z powodu ciąży było skuteczne, nie jest do tego wymagana zgoda pracodawcy.

Wycofanie wypowiedzenia z powodu ciąży, które wcześniej pracownica złożyła swojemu pracodawcy jest dopuszczalne, jeśli w chwili składania tego wypowiedzenia nie wiedziała ona, że jest w ciąży, ewentualnie w chwili składania wypowiedzenia umowy o pracę nie miała świadomości swoich uprawnień pracowniczych. Wycofanie wypowiedzenia z powodu ciąży jest usprawiedliwione błędem, w jakim znajdowała się pracownica w chwili składania oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę

Jeśli pracownica wie o tym, że jest w ciąży, a mimo to składa wypowiedzenie umowy o pracę, to potem nie może powołać się na swój błąd i wycofanie wypowiedzenia z powodu ciąży nie jest już dopuszczalne. Natomiast jeśli składając wypowiedzenie pracownica nie wiedziała, że w momencie jego składania była w ciąży, to aby to wypowiedzenie umowy o pracę nie odniosło skutku prawnego w postaci rozwiązania się umowy, to wymagane jest właśnie cofnięcie wypowiedzenia z powodu ciąży – złożenie pracodawcy oświadczenia o uchyleniu się od skutków wcześniejszego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę.

W swoim cofnięciu wypowiedzenia z powodu ciąży pracownica musi wskazać przyczynę, dla której cofa wypowiedzenie (swoje poprzednio złożone oświadczenie). Tą przyczyną jest brak świadomości co do stanu ciąży w chwili wręczania wypowiedzenia umowy o pracę. Po wycofaniu wypowiedzenia z powodu ciąży staje się ono bezprzedmiotowe. Nie usuwa się go z akt osobowych – w aktach osobowych pozostaje złożone przez pracownicę wypowiedzenie oraz wycofanie wypowiedzenia z powodu ciąży (obydwa mają oczywiście formę pisemną i obydwa znajdują się w aktach osobowych, w części C – tej związanej z ustaniem stosunku pracy).

Przepisy kodeksu pracy nie precyzują formy czy zasad składania oświadczenia woli o cofnięciu wypowiedzenia. To wycofanie wypowiedzenia z powodu ciąży odbywa się zatem na zasadach, określonych w przepisach kodeksu cywilnego. Oświadczenie woli o cofnięciu wypowiedzenia umowy o pracę jest zgodnie z art. 61 kodeksu cywilnego złożone z chwilą, w której doszło do drugiej strony (w tym wypadku pracodawcy) w taki sposób, że druga strona mogła zapoznać się z jego treścią.

Jedna bardzo ważna uwaga – jeśli pracodawca wypowiada umowę o pracę i wysyła wypowiedzenie pocztą, a następnie zreflektuje się i chce to wypowiedzenie cofnąć, to wycofanie wypowiedzenia z powodu ciąży będzie skuteczne i niezależne od zgody pracownicy tylko wtedy, jeśli dotrze do niej najpóźniej w chwili, gdy dotrze do niej samo wypowiedzenie.

Gdyby się okazało, że pracownica otrzyma najpierw wypowiedzenie, a dopiero potem zostanie jej doręczone wycofanie wypowiedzenia z powodu ciąży, to aby to cofnięcie wypowiedzenia było skuteczne, konieczna jest na to zgoda samej pracownicy.

Więcej o wypowiedzeniach umowy o pracę w naszym szkoleniu: kurs kadr online z zaświadczeniem MEN. A ogólnie o rodzicielstwie i jego ochronie sporo więcej w naszym szkoleniu Uprawnienia rodzicielskie pracowników.

Interesują Cię inne szkolenia online? Zobacz na naszej drugiej stronie internetowej, m.in. szkolenie pracownik administracyjno-biurowy online – kurs z zaświadczeniem MEN.

0Komentarzy o "Wycofanie wypowiedzenia z powodu ciąży – 2 możliwości"

Zostaw wiadomość

O nas

SPD SZKOLENIA - profesjonalne szkolenia online. Zdobądź praktyczną wiedzę i wartościowy certyfikat. Zapisz się już dziś i ucz się, gdziekolwiek jesteś, na komputerze, tablecie, smartfonie.

SPD: Najlepszy e-learning dla wymagających

Oceniali nas:

Ostatnio na blogu

Kontakt z nami

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego SPD SZKOLENIA

ul. Szkolna 32, 32-077 Smardzowice

tel. 509 186 561

email: kontakt@spdszkolenia.pl

Wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem: 130267

Certyfikowane szkolenia online z zaświadczeniem MEN.

top
Wszelkie prawa zastrzeżone dla SPD SZKOLENIA - praktyczne kursy online z zaświadczeniem MEN