Wynagrodzenie chorobowe między urlopem rodzicielskim a wychowawczym

Czy za czas zwolnienia lekarskiego w czasie urlopu wychowawczego należy się wynagrodzenie chorobowe?

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikowi za pierwsze 33 dni niezdolności chorobowej do pracy w roku kalendarzowym. Jeśli pracownik w roku poprzednim ukończył 50 rok życia, wynagrodzenie chorobowe należy mu się za 14 dni. Odpowiednio od 34 czy 15 dnia niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownik „wpada” w zasiłek chorobowy, finansowany przez ZUS.

Wynagrodzenie chorobowe wypłaca ze swoich środków pracodawca. Pracownik nabywa do niego prawo na zasadach i w wysokości, określonych w przepisach tzw. ustawy zasiłkowej – ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Stosownie bowiem do art. 92 §2 kodeksu pracy wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych.

Zwolnienie lekarskie może obejmować również weekendy czy w ogóle dni wolne od pracy – wynagrodzenie chorobowe za te dni również się należy. Należy podkreślić, iż wynagrodzenie chorobowe należy się pracownikowi, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, czyli w czasie trwania umowy o pracę.

Jeśli pracownik idzie na zwolnienie lekarskie, a w jego trakcie umowa o pracę kończy się (bo np. została zawarta na czas określony, została wcześniej wypowiedziana czy po prostu w trakcie zwolnienia zostaje rozwiązana za porozumieniem stron), to od dnia następnego po rozwiązaniu umowy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy – nawet, jeśli nie minęło jeszcze 33 (14) dni choroby.

Istnieją jednak okresy, za które pomimo przebywania na zwolnieniu lekarskim pracownikowi wynagrodzenie chorobowe ani zasiłek chorobowy nie należą się. Są to okresy, w których pracownik nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu – urlop bezpłatny, który zawiesza funkcjonowanie stosunku pracy oraz urlop wychowawczy, w czasie którego pracownik podlega jedynie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz zdrowotnemu.

Zgodnie z art. 92 §3 kodeksu pracy wynagrodzenie chorobowe nie należy się w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego, a z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy zasiłkowej wynika wprost, iż za czas zwolnienia lekarskiego przypadającego w czasie urlopu wychowawczego zasiłek chorobowy, a w konsekwencji również wynagrodzenie chorobowe, nie należy się.

Wynagrodzenie chorobowe a urlop wychowawczy

Pracownica, która korzysta z urlopu macierzyńskiego, a następnie rodzicielskiego nie musi od razu po zakończeniu tych urlopów korzystać z urlopu wychowawczego. Może ona powrócić do pracy i pracować (pracodawca ma obowiązek dopuścić ją do pracy na uprzednio zajmowanym stanowisku). Może ona również złożyć wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim, urlopu wypoczynkowego, a pracodawca ma obowiązek taki wniosek zaakceptować. Może ona również złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, wówczas przez 12 miesięcy jest chroniona przed wypowiedzeniem umowy o pracę.

W każdym razie pracownica, która wykorzystała urlop macierzyński i rodzicielski, następnie wraca do pracy i nie zamierza póki co korzystać z urlopu wychowawczego, to na skorzystanie z tego wychowawczego ma czas do ukończenia przez dziecko 6 roku życia. Jedynym warunkiem jest pozostawanie w zatrudnieniu od co najmniej 6 miesięcy. Wymiar tego urlopu wychowawczego to 36 miesięcy, przy czym jeden miesiąc musi co do zasady wykorzystać drugi z rodziców lub opiekunów dziecka. Jedynie w sytuacji, gdy rodzic ten nie żyje, jest nieznany albo nie przysługuje mu władza rodzicielska czy została ona ograniczona lub zawieszona, matka ma prawo wykorzystać pełne 36 miesięcy urlopu wychowawczego, z zastrzeżeniem, że musi „zdążyć” przed ukończeniem przez dziecko 6 roku życia.

Może się zatem w praktyce zdarzyć taka sytuacja, w której po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i ewentualnie rodzicielskiego matka dziecka wraca do pracy na pewien czas, uzgodniła z pracodawcą termin rozpoczęcia urlopu wychowawczego, ale w międzyczasie rozchorowała się i poszła na zwolnienie lekarskie. A ponieważ wcześniej w tym roku przebywała na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, nie wyczerpała jeszcze tych 33 dni z prawem do wynagrodzenia chorobowego.

No i teraz okazuje się, że okres zwolnienia lekarskiego pokrywa się częściowo z okresem urlopu wychowawczego. Przykładowo z dniem 13 sierpnia pracownica wróciła do pracy po urlopie rodzicielskim, złożyła wniosek o udzielenie jej urlopu wychowawczego od 1 października, ale 18 września rozchorowała się i pozostaje na zwolnieniu lekarskim do 21 października.

Co w takiej sytuacji? Czy za czas zwolnienia lekarskiego w czasie urlopu wychowawczego przysługuje jej wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy? Nie. Urlop wychowawczy to okres, w czasie którego wynagrodzenie chorobowe za czas niezdolności do pracy nie przysługuje.

Cofnięcie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego z powodu choroby i przerwanie urlopu wychowawczego

W omawianej sytuacji najkorzystniej dla pracownicy będzie wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego i niejako przesunięcie go w czasie. Jeśli rozpocznie ona urlop wychowawczy w ustalonym wcześniej terminie, to za czas zwolnienia lekarskiego pokrywającego się z okresem urlopu wychowawczego wynagrodzenie chorobowe i tak jej się nie należy. Jeśli natomiast przesunie ona termin rozpoczęcia urlopu wychowawczego, to za czas tego zwolnienia przysługuje jej wynagrodzenie chorobowe, a potem ewentualnie zasiłek chorobowy.

Należy pamiętać, że pracownica może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed jego rozpoczęciem. Musi w tym celu złożyć pracodawcy stosowne oświadczenie na piśmie. Za zgodą pracodawcy natomiast może ona swój wniosek o urlop wychowawczy wycofać w każdym czasie.

Z kolei po rozpoczęciu urlopu wychowawczego pracownica może go przerwać czy w ogóle z niego zrezygnować w każdym czasie za zgodą pracodawcy albo po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy. Tyle, że w tym wypadku przerwanie urlopu wychowawczego nie prowadzi do podjęcia pracy, bo pracownica jest do niej niezdolna z powodu choroby, natomiast za czas tej niezdolności do pracy nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku chorobowego.

Podsumowując – za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą w czasie urlopu wychowawczego wynagrodzenie chorobowe ani zasiłek chorobowy nie należą się. W czasie urlopu wychowawczego pracownica nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu, a to warunek nabycia prawa do wynagrodzenia chorobowego czy zasiłkowego. Aby za czas zwolnienia lekarskiego w tej sytuacji prawo do wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku nabyć, pracownica musi zrezygnować z urlopu wychowawczego czy przesunąć go w czasie, jeśli na zwolnienie lekarskie poszła tuż przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego.

O samym wynagrodzeniu chorobowym pisaliśmy szerzej na blogu partnerskim tutaj: wynagrodzenie chorobowe – jak liczyć. Z kolei więcej o okresach zasiłkowych w tym artykule: okres zasiłkowy – ile wynosi.

Jeśli interesuje Cię ta tematyka, zobacz naszą ofertę kursową, m. in. kurs kadr online, kurs płace online, czas pracy szkolenie online, kurs księgowości online, uprawnienia rodzicielskie szkolenie online. Pełna oferta szkoleniowa tutaj: Kursy online z zaświadczeniem MEN.

A już za kilka dni omówienie problematyki ustalania podstawy wynagrodzenia chorobowego, przypadającego po urlopie wychowawczym.

0Komentarzy o "Wynagrodzenie chorobowe między urlopem rodzicielskim a wychowawczym"

Zostaw wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone dla SPD SZKOLENIA - praktyczne kursy online z zaświadczeniem MEN