Szkolenia online z zaświadczeniem

Zatrudnienie w trakcie roku a urlop wypoczynkowy

Ile urlopu wypoczynkowego ma pracownik, zatrudniony w trakcie roku?

Zatrudnienie w trakcie roku (np. zawarcie umowy o pracę z dniem 1 kwietnia) ma wpływ na urlopowe uprawnienia pracownicze u nowego pracodawcy w tym roku, w którym doszło do nawiązania stosunku pracy. W dużym skrócie na początek – pracownik ma prawo do 20 albo 26 dni urlopu wypoczynkowego za rok. Te 20 albo 26 dni urlopu wypoczynkowego należy się za cały rok kalendarzowy. Jeśli zatem pracownik nie pozostaje w zatrudnieniu na dzień 1 stycznia u tego danego pracodawcy, a podejmuje u niego zatrudnienie w trakcie roku, to u tego nowego pracodawcy nie będzie już mieć 20 albo 26 dni urlopu wypoczynkowego, ale odpowiednio mniej (a w niektórych wypadkach nawet w ogóle nie będzie miał urlopu).

Prawo pracownika zatrudnionego w trakcie roku do urlopu wypoczynkowego oraz wymiar tego urlopu należy rozpatrywać z dwóch punktów widzenia. Przede wszystkim zatrudnienie w trakcie roku może być pierwszym w życiu zatrudnieniem pracownika na etacie, a wówczas prawo do urlopu wypoczynkowego nabywa on dopiero z upływem miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 tego, co by mu przysługiwało po przepracowaniu roku. Po drugie może się zdarzyć sytuacja, w której pracownik pracuje już kilka lat czy dłużej, kończy zatrudnienie w trakcie roku u pracodawcy X, a następnie jeszcze w tym samym roku podejmuje zatrudnienie u pracodawcy Y.

Tego drugiego pracownika nie obowiązuje miesiąc „karencji”, ponieważ zmiana pracodawcy w trakcie roku ma w jego przypadku miejsce nie w roku debiutu zawodowego, ale w latach kolejnych. Stąd też pracownik ten prawo do urlopu nabywa od razu po zatrudnieniu. Tyle, że w odpowiednio obniżonym wymiarze (dopiero od 1 stycznia kolejnego roku będzie on miał prawo do urlopu w nowym pełnym wymiarze, o ile oczywiście przepracuje cały kolejny rok).

Zatrudnienie w trakcie roku – podjęcie zatrudnienia po raz pierwszy w życiu

Rozważmy najpierw pierwszy przypadek. Pracownik podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy w życiu w dniu 1 czerwca 2020. Stosownie do przepisu art. 153 §1 kodeksu pracy pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Oznacza to, że aby mógł w ogóle skorzystać z urlopu wypoczynkowego, musi upłynąć miesiąc.

Przepisy kodeksu pracy nie wskazują, jak liczyć ten upływ miesiąca, w praktyce zatem należy uznać, że upływ miesiąca pracy następuje z dniem 30 czerwca 2020 i z tym dniem pracownik nabywa prawo do pierwszego urlopu. Jednocześnie to zatrudnienie w trakcie roku nie ma wpływu na wymiar urlopu wypoczynkowego należnego w tym roku, gdyż w tym roku 2020 pracownik nabywa prawo do urlopu w wymiarze 1/12 z 20 dni (albo 26, jeśli na rok od dnia zatrudnienia, czyli po tzw. roku dopisanym będzie miał prawo do 26 dni urlopu ze względu na staż pracy wraz z okresami zaliczalnymi co najmniej 10 lat).

W praktyce zatem w tym roku 2020 pracownik nabywa prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy. Z kolei z dniem 1 stycznia 2021 roku nabywa prawo do urlopu kolejnego, od razu w pełnym wymiarze.

Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy to zatrudnienie w trakcie roku nie jest pierwszym w życiu zatrudnieniem pracownika, a pracownik np. zmienia w trakcie roku pracodawcę. Przykładowo pracuje na etacie w firmie X do dnia 31 maja 2020, a od 1 czerwca 2020 podejmuje zatrudnienie w firmie Y. Załóżmy, że w firmie X pracuje od roku 2018. Ten rok 2020 nie jest zatem pierwszym rokiem jego zatrudnienia, co oznacza, że w firmie X prawo do urlopu wypoczynkowego kolejnego pracownik nabył z dniem 1 stycznia 2020.

W praktyce zatem pracownik z dniem 1 stycznia 2020 nabył w firmie X prawo do 20 albo 26 dni urlopu już z góry. Należy tu jednak mieć na względzie przepis art. 155(1) §1 kodeksu pracy, zgodnie z którym w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

1) u dotychczasowego pracodawcy – w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze;

2) u kolejnego pracodawcy – w wymiarze:

  1. a) proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
  2. b) proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego, przy czym pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z § 1 pkt 1, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze; łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli pracownik w firmie X nabył prawo do urlopu kolejnego z dniem 1 stycznia 2020 w wymiarze 20 albo 26 dni, ale w trakcie roku kończy się jego zatrudnienie w firmie X, to w tej firmie X pracodawca naliczy pracownikowi urlop proporcjonalnie do czasu trwania zatrudnienia. Przykładowo zatem, jeśli jego stosunek pracy w firmie X kończy się w dniu 31 maja 2020, to pracodawca X naliczy mu urlop wypoczynkowy w wymiarze 5/12 z 20 albo 26 dni, co po zaokrągleniu da odpowiednio 9 dni albo 11 dni.

Oczywiście może się zdarzyć, że pracownik w firmie X wykorzysta już w całości urlop należny za 2020 rok – może się okazać, że nie wiadomo było z góry, że z dniem 31 maja 2020 zakończy się jego zatrudnienie, a pracownik w całości urlop wypoczynkowy wykorzystał do kwietnia. W takiej sytuacji zatrudnienie w trakcie roku w firmie Y skutkować będzie tym, że w firmie Y pracownik już w 2020 roku z urlopu wypoczynkowego nie skorzysta, bowiem te 20 czy 26 dni urlopu wypoczynkowego należy mu się za cały rok, bez względu na to, u ilu pracodawców „po drodze” będzie w tym roku pracował, a informacja o ilości wykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego znajduje się w świadectwie pracy.

Do zapamiętania – jeśli pracownik przed ustaniem stosunku pracy w trakcie roku wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze wyższym niż naliczony proporcjonalnie do czasu trwania zatrudnienia, u nowego pracodawcy będzie mu przysługiwał urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiednio niższym. Nie może on bowiem wykorzystać więcej niż te należne 20 albo 26 dni urlopu, z zastrzeżeniem prawa do urlopu dodatkowego, np. 10 dni urlopu dla pracowników niepełnosprawnych.

Gdyby okazało się, że w okresie od stycznia do końca maja pracownik wykorzysta w firmie X np. 16 dni urlopu, czyli więcej niż licząc proporcjonalnie należy mu się do końca maja, to jeśli podejmie on zatrudnienie w trakcie roku w firmie Y, np. od 1 czerwca 2020, to i tak w firmie Y jego należny wymiar urlopu zostanie pomniejszony. Licząc proporcjonalnie od dnia zatrudnienia do końca roku miałby on prawo do 7/12 z 20 albo 26 dni, co daje po zaokrągleniu odpowiednio 12 albo 16 dni, ale skoro w poprzednim zatrudnieniu w tym roku wykorzystał już 16 dni, to w nowym zatrudnieniu pozostaje mu do wykorzystania jedynie 4 albo 10 dni.

Podobna sytuacja – pracownik pracował na etacie w przeszłości, następnie miał przerwę w zatrudnieniu i w dniu 10 kwietnia 2020 podejmuje zatrudnienie w firmie X. Wcześniej w tym 2020 roku nigdzie nie pracował. W roku 2020 nabędzie on zatem prawo do urlopu w wymiarze 8/12 z 20 albo 26 dni, co daje odpowiednio 14 albo 18 dni, należnych do wykorzystania w 2020 roku (zakładając oczywiście, że pracownik „dopracuje” do końca 2020 roku w tej firmie).

Powyższa zasada dotyczy również oczywiście pracowników niepełnoetatowych, przy czym dla nich najpierw ustala się wymiar należny za cały rok proporcjonalnie do etatu, a dopiero potem wymiar należny za okres przepracowany w danym roku. Przykładowo – pracownik pracuje na 1/2 etatu w firmie X. Ma łączny staż pracy z okresami zaliczalnymi 5 lat. W dniu 1 stycznia 2020 nabył prawo do urlopu w wymiarze 1/2 z 20, czyli do 10 dni.

Pracownik ten rozwiązał następnie stosunek pracy za porozumieniem stron z dniem 30 kwietnia. Za rok 2020 ma on zatem w firmie X prawo do urlopu 4/12 z 10 dni, co daje po zaokrągleniu 4 dni urlopu wypoczynkowego. Jeśli podejmie on zatrudnienie w tym roku u kolejnego pracodawcy, ten kolejny pracodawca naliczy pracownikowi urlop wypoczynkowy proporcjonalnie od dnia zatrudnienia, a nie od początku roku.

0 responses on "Zatrudnienie w trakcie roku a urlop wypoczynkowy"

Zostaw wiadomość

O nas

SPD SZKOLENIA - profesjonalne szkolenia online. Zdobądź praktyczną wiedzę i wartościowy certyfikat. Zapisz się już dziś i ucz się, gdziekolwiek jesteś, na komputerze, tablecie, smartfonie.

SPD: Najlepszy e-learning dla wymagających

Oceniali nas:

Kontakt z nami

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego SPD SZKOLENIA

ul. Szkolna 32, 32-077 Smardzowice

tel. 509 186 561

email: kontakt@spdszkolenia.pl

Wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem: 130267

Kto jest online?

Zdjęcie profilowe Beata Ziółkowska
Zdjęcie profilowe Paweł Kozłowski
Zdjęcie profilowe Inna Bondar
Zdjęcie profilowe Sylwia Kędziak
Zdjęcie profilowe Anna Libront
top
Wszelkie prawa zastrzeżone dla SPD SZKOLENIA - praktyczne kursy online z zaświadczeniem MEN
UWAGA - w okresie stanu epidemii nasze kursy są dostępne cały czas, 7 dni w tygodniuWIĘCEJ TUTAJ
+ +