Zasiłek chorobowy za dzień częściowo przepracowany

Czy jeśli pracownik w połowie dnia idzie do lekarza i dostaje zwolnienie od tego dnia, to czy za ten dzień należy mu się wynagrodzenie za pracę czy świadczenie chorobowe?

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem, które przysługuje pracownikowi za okres niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Zasiłek chorobowy przysługuje po „wyczerpaniu” okresu z prawem do wynagrodzenia chorobowego albo od pierwszego dnia niezdolności do pracy, jeśli ta niezdolność jest spowodowana wypadkiem przy pracy.

W każdym razie zasiłek liczy się za określone dni – zgodnie bowiem z art. 11 ust. 4 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tzw. ustawy zasiłkowej) zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy (np. wolnych dla pracownika weekendów, jeśli zwolnienie lekarskie obejmuje również weekendy.

Zasiłek chorobowy za dzień częściowo przepracowany

Powstaje pytanie, czy pracownikowi należy się zasiłek chorobowy za dzień częściowo przepracowany? Może się przecież zdarzyć sytuacja, w której pracownik normalnie przychodzi danego dnia do pracy, rozpoczyna swoją dniówkę pracowniczą i normalnie pracuje, a po kilku godzinach poczuje się źle i udaje do lekarza. Lekarz wystawia mu zwolnienie lekarskie od tego konkretnego dnia, a nie od konkretnej godziny.

W praktyce mamy zatem sytuację, gdzie w ewidencji czasu pracy teoretycznie powinno się zaznaczyć np. 4 godziny przepracowane w tym dniu oraz cały dzień zwolnienia lekarskiego. Zwolnienie lekarskie wystawiane jest na dni, a nie na godziny. A więc jeśli np. 27 kwietnia pracownik przychodzi do pracy, ma tego dnia zaplanowane 8 godzin pracy, ale po 3 pracy „zwolnił się” i udał do lekarza, a lekarz wystawił zwolnienie lekarskie, to wystawił je od 27 kwietnia do określonego dnia, a nie od 27 kwietnia od godziny 11.00 do określonego dnia.

Niektórzy pracodawcy mają problem z ustaleniem, czy za taki dzień należy się pracownikowi zasiłek chorobowy za dzień częściowo przepracowany. Pracownik przepracował jednak te kilka godzin, a z drugiej ten dzień objęty jest w całości zwolnieniem lekarskim. Czy zasiłek chorobowy za dzień częściowo przepracowany należy wyliczyć?

Za każdy dzień zwolnienia lekarskiego wypłaca się zasiłek chorobowy w wysokości 1/30 podstawy wymiaru tego zasiłku, ustalonej zgodnie z przepisami art. 36 i następne ustawy zasiłkowej (więcej o tym pisaliśmy na naszym drugim blogu tutaj – zasiłek chorobowy 2020). Od razu należy zwrócić uwagę na przepis art. 12 ust. 1 tej ustawy – stosownie do powołanego przepisu zasiłek chorobowy nie należy się pracownikowi za te okresy, za które zachowuje on prawo do wynagrodzenia. A za te kilka godzin przepracowanych w dniu, w którym pracownik w trakcie dniówki roboczej udał się do lekarza i otrzymał zwolnienie lekarskie należy jednak zapłacić – stosownie do art. 80 kodeksu pracy wynagrodzenie należy się za pracę wykonaną.

Nie można zatem przyjąć, że pracownik, jeśli wypracował kilka godzin w ciągu dnia, a następnie od tego dnia dostał zwolnienie lekarskie, nie otrzyma za te przepracowane godziny wynagrodzenia za pracę, skoro otrzyma za cały ten dzień zasiłek chorobowy.

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną rzecz. Jeśli pracownik przebywał w miesiącu np. 12 dni na zwolnieniu lekarskim, to jego wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca liczy się zgodnie z przepisem §11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

Stosownie do powołanego przepisu w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Jak widać, wskazany powyżej przepis nakazuje naliczać wynagrodzenie za dni przepracowane, a nie za godziny przepracowane. Skoro zatem zasiłek nalicza się za dzień – cały dzień, a wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca również za dni, to czy zasiek chorobowy za dzień częściowo przepracowany należy w ogóle naliczać?

Tak, zasiłek chorobowy za dzień częściowo przepracowany należy naliczyć. W praktyce zatem, jeśli pracownik przepracuje danego dnia niepełną dniówkę, a następnie uda się do lekarza i otrzyma zwolnienie lekarskie od tego dnia, to za ten dzień należy mu się zarówno wynagrodzenie za przepracowane godziny, jak i zasiłek chorobowy za dzień częściowo przepracowany – cały dzień (pracownik zyskuje zatem finansowo). Zasiłek ustala się w stawce dziennej, a nie godzinowej, więc należy go wypłacić za cały dzień, a nie tylko za godziny niedopracowane tego dnia.

Z drugiej strony – może się okazać, że mimo nieprzepracowania całego dnia w związku z wizytą u lekarza i zwolnieniem lekarskim od tego dnia pracownik mimo wszystko otrzyma wynagrodzenie za cały dzień pracy. W takim przypadku zasiłek chorobowy za ten dzień już nie przysługuje, a dnia tego nie wlicza się do okresu zasiłkowego (więcej o okresach zasiłkowych pisaliśmy tutaj – okresy zasiłkowe).

Taka sama sytuacja będzie miała miejsce, jeśli pracownik danego dnia przepracuje całą swoją dniówkę roboczą, a następnie jeszcze tego samego dnia uda się do lekarza i również od tego dnia otrzyma zwolnienie lekarskie (przykładowo 27 kwietnia pracownik pracował zgodnie z ustalonym grafikiem do 16.00, a następnie o 18.00 udał się do lekarza, który wystawił mu zwolnienie lekarskie od 27 kwietnia, czyli od przepracowanego już dnia). Wówczas zasiłek chorobowy nie należy się – za tę dniówkę pracownik zachowuje prawo do normalnego wynagrodzenia za pracę, skoro pełną dniówkę przepracował.

Pokażmy teraz na konkretnym przykładzie, jak wygląda wynagrodzenie pracownika, gdy za dany dzień, w którym otrzymał on zwolnienie lekarskie należy mu się wynagrodzenie za przepracowane godziny oraz zasiek chorobowy za dzień częściowo przepracowany.

Przykład: pracownik pracuje na pełnym etacie, z wynagrodzeniem w kwocie 3000 zł. Pracuje od 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku. W dniu 27 kwietnia przepracował 6 godzin, a następnie udał się do lekarza i otrzymał zwolnienie lekarskie za okres od 27 kwietnia do 30 kwietnia. Zakładamy, że pracownik „wyczerpał” już w tym roku okres, za jaki przysługiwało mu wynagrodzenie chorobowe, a więc za czas tego zwolnienia lekarskiego kwietniowego otrzyma on zasiłek chorobowy.

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca: 3000 zł – 3000/30 * 4 (dni zwolnienia lekarskiego w kwietniu) = 2600 zł

Wynagrodzenie za przepracowane 6 godzin w dniu 26 kwietnia: 3000 zł / 168 (godzin do przepracowania w kwietniu) * 6 = 107,14 zł

Zasiłek chorobowy. Zakładamy, że średnia z 12 miesięcy poprzedzających wynosi 3000 zł, a więc podstawa zasiłku wynosi 3000 zł – 13,71% z 3000 zł = 2588,70 zł

Zasiłek brutto: 2588,70 zł / 30 * 80% * 4 (dni zwolnienia lekarskiego włącznie z 27 kwietnia) = 276,13 zł

Wskazane powyżej kwoty są kwotami brutto.

Gdyby w powyższym przykładzie za dzień 27 kwietnia pracodawca wypłacił pracownikowi normalne wynagrodzenie za pracę za cały dzień, pomimo że pracownik w ciągu dnia się zwolnił i udał do lekarza po zwolnienie lekarskie, to wówczas składniki wynagrodzenia byłyby następujące:

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca: 3000 – 3000/30*3 (dni zwolnienia od 28 do 30 kwietnia) = 2700 zł

Zasiłek chorobowy: 2588,30 zł / 30 * 80% * 3 = 207,10 zł

Jak widzisz, zasiłek chorobowy za dzień częściowo przepracowany należy się za pełny dzień, pomimo, że tego dnia pracownik kilka godzin jednak przepracował. Nie nalicza się bowiem zasiłku za godziny, ale za dni. Z drugiej strony, jeśli za taką niepełną przepracowaną dniówkę pracownik zachowuje prawo do świadczenia chorobowego, to wówczas zasiłek chorobowy za dzień częściowo przepracowany nie należy się.

0Komentarzy o "Zasiłek chorobowy za dzień częściowo przepracowany"

Zostaw wiadomość

Wszelkie prawa zastrzeżone dla SPD SZKOLENIA - praktyczne kursy online z zaświadczeniem MEN